دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 116، دی 1402 
ارائه چارچوبی جامع از ویژگی‌های مؤثر در تشخیص اخبار جعلی: یک مرور نظام‌مند

صفحه 477-502

10.22034/jipm.2023.709085

الهام مظاهری؛ محمد مهرآیین؛ مصطفی کاظمی؛ کمال‌الدین غیاثی شیرازی