ارائه الگوی هستی‌شناسی حاکمیت فضای سایبر:طرح یک تعریف جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.دانشکده مدیریت و اقتصاد.دانشگاه تربیت مدرس.تهران.ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.دانشکده مدیریت و اقتصاد.دانشگاه تربیت مدرس.تهران.ایران

چکیده

فضای سایبر، جامعه ای است که در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است. این فضا دارای مرزهای سرزمینی نیست و در ظاهر توسط قدرت واحدی اداره نمی شود. در این فضا میلیاردها نفر در سراسر جهان به هم مرتبط می شوند و این امر حکمرانی سلسله مراتبی دولت ها-ملت ها را تهدید می کند. توانایی شبکه های رایانه ای برای فراتر رفتن از مفهوم مدرن زمان و مکان، عواقب قابل توجهی برای حکومت داری بر اساس روابط دولت -ملت دارد. به دلیل کمبود فزاینده کنترل ارتباطات در فضای سایبر، روش های سنتی حکومت کردن در حال سست شدن هستند. از این رو مسائلی مانند الگوی حکمرانی فضای سایبر و اعمال حاکمیت، مرزبانی سایبری، نظارت، کنترل، حفظ حریم خصوصی، معماری ساختار جامعه مجازی متناسب با جامعه بومی و... مطرح می‌گردد. به این ترتیب، حاکمیت فضای سایبر به منظور واکاوی ماهیت تغییراتی که توسط فناوری های اطلاعات و ارتباطات جدید مطرح شده است.همچنین با توجه به نیاز روز افزون انسانها به فضای مجازی، حاکمیت فضای سایبر به بخش مهمی از حاکمیت فضای واقعی ملی تبدیل گردیده است. بنابراین وجود حاکمیت در فضای سایبری امری ضروری و حایز اهمیت است. براین اساس پژوهش فوق با هدف ارائه الگوی آنتولوژی حاکمیت فضای سایبر انجام گرفته است، تا براین اساس تعریفی جامع تر وکامل تر از حاکمیت فضای سایبر تبیین نماید.در این پژوهش که یک پژوهش کیفی است، با توجه به تعاریف و دیدگاه های مختلف در حیطه حاکمیت فضای سایبر، تلاش گردید ضمن بررسی مبانی نظری حاکمیت فضای سایبر از طریق منابع و اسناد به روز و معتبر و تحلیل آنها از طریق روش تحلیل مضمون، مولفه ها و مضامین حایز اهمیت از حاکمیت فضای سایبر شناسایی گردید. براساس مولفه ها و مضامین به دست آمده، آنتولوژی حاکمیت فضای سایبری استخراج شد. در نهایت با سازماندهی موجودیت های مرتبط با حاکمیت فضای سایبر از طریق استخراج آنتولوژی آن، تعریفی جامع تر از حاکمیت فضای سایبر ارائه گردید. در این تعریف 17 مولفه مرتبط با حاکمیت فضای سایبر معرفی گردیده که موجودیت های الگوی اصلی آنتولوژی حاکمیت فضای سایبر را تشکیل می دهند ،همچنین هر کدام از این 17 مولفه ها خود دارای زیر مولفه هایی می باشند. آنتولوژی استخراج شده روابط و اعضا حاکمیت فضای سایبر به صورت دقیق نشان می دهد. می توان اذعان داشت تعریف بیان شده از کاملترین تعاریفی است که تاکنون در مورد حاکمیت فضای سایبر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an ontology model of Cyberspace sovereignty: In order to provide a comprehensive definition

نویسندگان [English]

  • hatef rasouli 1
  • Mohammad Hasanzadeh 2
  • samaneh rahimian 2
1 PostDos researcher, Department of Information Science and Epistemology. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares university. Tehran, Iran
2 Department of Information Science and Epistemology. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares university. Tehran, Iran
چکیده [English]

Also, considering the increasing need of people for virtual space, the governance of the site space has become an important part of the governance of the national real space. Therefore, the existence of sovereignty in cyber space is important. Therefore, this research, which is a qualitative research, has been done with the aim of providing an ontology model of cyberspace sovereignty, so that it is the basis of a more comprehensive and complete definition of spatial explanation cyberspace sovereignty,. The domain of cyberspace sovereignty,, searching along with the theoretical foundations of cyberspace sovereignty, through up-to-date and reliable sources and documents and their analysis through thematic analysis method, important components and themes of cyberspace sovereignty, were identified. Based on the obtained components and themes, an ontology of cyberspace sovereignty was extracted. Finally, by organizing entities related to cyberspace sovereignty through the use of its ontology, a more comprehensive definition of cyberspace sovereignty has been provided. In this definition, 17 components related to cyberspace sovereignty were introduced, which constitute the core model of the cyberspace sovereignty ontology, and each of these 17 components has its own sub-components. The reviewed ontology shows the relationships and governing members of the cyberspace in detail. It can be acknowledged that the definition is one of the most complete definitions that have been presented regarding the cyberspace sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthology
  • sovereignty
  • Cyberspace