دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 115، مهر 1402 
امکان سنجی توسعه هستی شناسی به روش نیمه خودکار مبتنی بر تحلیل بسامد واژگان: مطالعه موردی بیماری «گلوکوم»

صفحه 131-155

10.22034/jipm.2023.698596

سمیه تمجید؛ فاطمه نوشین فرد؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی