ترسیم نقشه دانش و مهارت کتابداران براساس مدل ایده‌آل تیپ ماکس‌وبر: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

2 بیمارستان کودکان اکبر

چکیده

مقدمه: نقشه­ ی دانش یک ابزار مدیریت دانش است و از طریق آن به کاربران سازمان، اطلاعاتی در خصوص محل استقرار دانش و منابع دانشی اعم از افراد صاحب دانش، اسناد و منابع و پایگاه‌های اطلاعات داده می‌شود. نقشه دانش تخصص ­ها و دانش مورد نیاز افراد را با محل استقرار آن در سازمان مشخص می‌کند، از این روهدف اصلی پژوهش حاضر ترسیم نقشه دانش و مهارت کتابداران کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی بر اساس مدل ایده‌آل تیپ ماکس‌وبر است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی است که در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و یا دکترا در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی تحصیل نموده‌اند و دارای حکم کتابدار بودند. به دلیل حجم پایین نمونه (39 نفر)، پژوهش به صورت سر­شماری انجام گرفت و درصد بازگشت پرسشنامه 100% بود. داده‌های مورد نیاز پژوهش به وسیله سیاهه‌ی وارسی شمسی (1391) و پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: "مهارت‌های عمومی" کتابداران کمتر از حد متوسط3(61/1) بود و بیشترین مهارت آن‌ها در "توانایی‌های اداری" (53/2)است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که دانش و مهارت تخصصی کتابداران بالاتر از حد متوسط(33/3) است که بیشترین میزان آن مربوط به فعالیت‌های بخش "گردش کتاب" (2/4)است.
 نتیجه‌: یافته­ های منتج از نقشه دانش و مهارت کتابداران براساس مدل ایده­ آل­ تیپ نشان داد که بیشتر پاسخگویان (21 نفر) در تیپ 1 قرار دارند، که به معنای دانش و مهارت بالای آن‌ها است. در مقابل  به دلیل رسمی و با سابقه بودن کتابداران، هیچ یک از پاسخگویان در تیپ 2 که نشان دهنده مهارت کم و دانش بالا است، قرار نگرفته بودند. همچنین ترسیم نقشه دانش نشان داد 12 نفر در تیپ 3 که نشان دهنده مهارت بالا و دانش کم است، قرار گرفتند. در تیپ 4 نیز که بیانگر مهارت و دانش کم است، 5 نفر قرار گرفتند، انتظار می‌رود کتابدارانی که در این تیپ قرار می‌گیرند نسبت به ارتقای سطح دانش مورد نیاز برای ادامه­ ی ارائه خدمت در سمت پیشین خود و جلوگیری از حذف رقابتی، اقدام نمایند. همچنین از مدیران انتظار می­رود که بسترهای لازم را برای ارتقای سطح دانش مورد نیاز کتابداران بخش­ های مختلف ایجاد کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing Knowledge Map & Skills of the Librarians Based on Max Weber's Ideal Type Model: A case study

نویسندگان [English]

  • Zahra Jafarzadeh Kermani 1
  • Maryam Andalib 2
چکیده [English]

Introduction: Knowledge map is a KM tool, through which it is given to the organization's users, information about the location of knowledge deployment and knowledge resources ranging from people possessing knowledge, documents, and databases. Knowledge map determines the expertise and knowledge required by people with the location of its deployment in the organization, the main purpose of this study was to map the knowledge and skills of the librarians of Astan Quds Razavi Central Library based on Max Weber's Ideal Type Model.
Methodology: This study was of an applied form and its procedure was descriptive-analytic survey. The population included 39 librarians working at the Central Library of Astan Quds Razavi who had studied knowledge at Associate degree, in Knowledge and information science, in Knowledge and information science and had a librarian's Position. Researcher’s made questionnaire was used as the data collection instrument and the rate of return was 100 percent. In addition to the questionnaire, the checklist created by Shamsi (2012) was used by the researcher in order to collect data.
Findings: The findings showed that in the general skills section of librarians, the highest mean was related to administrative abilities such as office automation, text editing ability, etc. (mean 2.53), and librarians in language skills (mean 1.03), Accounting (mean 0.55) and computer (mean 2.33) have knowledge gaps. In examining the specialized knowledge and skills required of different sections of the central library of Astan Quds Razavi, it was found that the librarians had the knowledge and skills needed to work in the study halls sections (3.89 on average), and the library (with an average of 3.89). Library circulation (4.2), membership (mean 3.77), cataloging (mean 3.42), collection (mean 3.25) and audiovisual mean (mean 3.79), and librarians have a knowledge vacuum for working in the digital library (2. 63 average) and stencils (1.68 average).
Conclusion: Findings from the Librarian Knowledge and Skills Index based on the Ideal Model showed that most librarians (22) were in Type 1 (High Knowledge and Skills). On the one hand, none of the librarians are in Type 2 (high knowledge and low skill) librarians, and 12 in Type 3 (low knowledge and high skill), and 5 in Type 4 (low knowledge and skill)
Keywords: Drawing knowledge map, Max Weber Type Ideal Model, librarian, Astan Qods Central Library

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Drawing knowledge map
  • Max Weber Type Ideal Model
  • librarian
  • Astan Qods Central Library