دوره و شماره: دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2 - شماره پیاپی 117، فروردین 1403 
A Sociotechnical Transition to an Electric Autonomous Vehicle System

صفحه 153-203

Seyedamirreza Enjavi؛ Shaban Elahi؛ Ali Shayan؛ Seyedesmaeil Mousavi