نقد و ارزیابی شکلی و ماهوی اصطلاحنامه فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تدوین سازمان های دانش، پژهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

مقاله پیش رو که با روش تحقیق کتابخانه ای و براساس توصیف و تحلیل به نگارش در آمده از نوع تحقیقات بنیادین و کاربردی است که با نگرش انتقادی به کتاب اصطلاحنامه فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در صدد نقد و ارزیابی کیفی آن با هدف تبیین کاستی ها و برطرف کردن آن ها در ویرایش های بعدی بمنظور نیل به روزآمدی، بالندگی و پاسخگویی به نیاز کاربران متناسب با رشد روز افزون دانش فلسفه اسلامی است. ارزیابی کیفی در دو بخش شکلی و ماهوی است؛ ارزیابی شکلی شامل ارزیابی ترتیب الفبایی، رسم الخط، اعراب گذاری، فارسی یا عربی بودن اصطلاحات ؛ و ارزیابی ماهوی شامل ارزیابی مقدمه، ساختار هندسی علم و روابط معنایی پیشینی آن است. یافته های تحقیق در بخش شکلی عبارتند از بکارگیری گسترده لغات عربی ، عدم برقرای ارجاعات متقابل، عدم استفاده از لحاظ تقسیم ، عدم استفاده کافی از یادداشت دامنه ، بگارگیری غیر استاندارد توضیحگرها، عدم رعایت نظم الفبایی در بخش نمایش الفبایی اصطلاحات و وجود غلط های املایی . یافته های تحقیق در بخش ماهوی عبارتند از تبیین خلل هایی در ساختار هندسی علم فلسفه و روابط سلسله مراتبی اصطلاحات، همچنین تبیین خطا در فهم مفاهیم فلسفی و روابط معنایی پیشینی اصطلاحات که در مواردی ناشی از خطای در درک مفاهیم فلسفی و یا خلط مفاهیم و اصطلاحات خاص نظام های فلسفی اشراقی، مشایی و حکمت متعالیه است که ضرورت دارد برطرف شوند؛ زیرا این اصطلاحنامه به عنوان پایه ذخیره سازی ، جستجو و بازیابی اطلاعات از سوی مراکز علمی پذیرفته شده و در کشورهای دیگر در حال ترجمه هست. پیشنهاد تحقیق، توصیه به رعایت دقیق استاندارد های اصطلاح نامه نویسی در تدوین چنین اصطلاحنامه های تخصصی، افزون بر توجه به اختلافات مکاتب مختلف در مبانی فلسفی است که لازمه آن بکارگیری اساتید متخصص در هر مکتب برای تبیین دقیق معانی اصطلاحات و روابط پیشینی آن ها به جهت پرهیز از خلط مشترکات لفظی و صیانت پژوهش های آینده از این آسیب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism and evaluation of form and content of the thesaurus of Islamic philosophy Islamic Science and Culture Research Institute

نویسنده [English]

  • kooresh najibi
Department of Compilation of Knowledge Organizations, Institute of Islamic Information and Document Management, Islamic Science and Culture Research Institute of Qom Community Verified icon
چکیده [English]

The upcoming article, which is based on the method of library research and interpretation and analysis, is a fundamental and practical research research, with a critical attitude in the book of Thesaurus of Islamic Philosophy of the Institute of Islamic Sciences and Culture, and its qualitative evaluation and criticism with the aim of explaining its shortcomings. and their subsequent reviews in the editions to achieve modernity, development and respond to the needs of users with the growing knowledge of Islamic philosophy. Qualitative assessment is in two parts, form and substance. Form assessment including the assessment of alphabetical order, calligraphy, Arabicization, Farsi or Arabic terms. And the substantive evaluation includes the evaluation of the introduction, the geometric concept of science and its prior relations. The findings of the research in the form section include the extensive use of Arabic words, lack of cross-references, lack of division, lack of sufficient use of domain notes, non-standard use of descriptors, non-observance of alphabetical order in the alphabetical display of terms, and the presence of spelling mistakes. . The findings of the research in the substantive part include the explanation of defects in the geometrical structure of philosophy and the hierarchical relationships of terms, as well as the explanation of the error in understanding philosophical concepts and the previous semantic relationships of terms, which in some cases are caused by the error in understanding philosophical concepts or the confusion of concepts and terms. It is characteristic of philosophical systems of illumination, walk and sublime wisdom, which need to be resolved; Because this thesaurus has been accepted by scientific centers as a basis for storing, searching and retrieving information and is being translated in other countries. The proposal of the research is to recommend strict adherence to the thesaurus writing standards in the compilation of such specialized thesauruses, in addition to paying attention to the differences of different schools in the philosophical foundations, which requires the use of expert professors in each school to explain the meanings of terms and their previous relationships. The purpose is to avoid the confusion of verbal commonalities and to protect future researches from this damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesaurus of Islamic Philosophy
  • Research Institute of Islamic Sciences and Culture
  • formal critique of the thesaurus
  • Critical review of the thesaurus
  • evaluation