تبیین مفهوم و مدل ادغام اطلاعات و کاربست آن در سیستم های مدیریت اطلاعات اصطلاحنامه ایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

روش‌‌های مختلفی برای تجمیع، تلفیق و ادغام اطلاعات به عنوان فرایندی حیاتی در سیستم‌های مدیریت اطلاعات وجود دارد، اما رویکرد و الگوی مشخصی در حوزه سیستم‌‌های مدیریت اطلاعات مبتنی بر روابط (اصطلاحنامه‌ای) ارائه نشده است. هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم و مدل‌های مناسب ادغام اطلاعات و کاربست آن در سیستم‌های مدیریت اطلاعات مبتنی بر رابطه (اصطلاح‌نامه‌ای) است. پژوهش حاضر از نوع مفهومی با رویکرد تحلیلی است. جامعه پژوهش، متون و بروندادهای حوزه ادغام اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف بود. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای بود که به صورت هدفمند انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد ادغام، تلفیق و ترکیب اطلاعات در سیستم‌های مدیریت اطلاعات اصطلاحنامه‌ای، نتایج و تاثیرات متفاوتی را ایجاد می‌کند. مدل‌های ادغام اطلاعات در چهار دسته کلی مدل‌های مبتنی بر گردش اطلاعات، گردش کار و فعالیت، نقش‌ها و عملکرد موجودیت‌ها، و درک مفاهیم قرار دارند. مدل گردش کار و فعالیت Omnibus و مدل مبتنی بر نقش‌ها و عملکرد موجودیت‌ Endsley's به عنوان مدل‌های انتخابی با توجه به مدل پایه JDL جهت بکارگیری در سیستم‌های مدیریت اطلاعات مبتنی بر روابط نظیر اصطلاحنامه‌ها و هستی‌شناسی‌ها مناسب است و این قابلیت را دارند که با برخی تغییرات استفاده شوند. عیب اصلی مدل‌های ادغام اطلاعات، عدم توجه به ویژگی‌های ساختارهای اطلاعاتی مشخص نظیر اصطلاح‌نامه‌ها است. کم‌توجهی به کاربران خبره در سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر تصمیمات کاربری که وظیفه استخراج اطلاعات تخصصی را دارند و نادیده گرفتن سیستم مشارکت جمعی برای حل مسائل پیچیده از جمله تشابه‌یابی و رفع آن در حجم انبوه اطلاعاتی، عدم شرح ریز عملکردهای مورد نیاز برای حل مسائل، مدیریت تأثیرات در صورت بروز اشتباهات سیستمی یا کاربری و بازگردانی اطلاعات تجمیعی و تلفیق و همچنین عدم اجرای روش‌ها با نمونه‌های عملیاتی در چنین ساختارهایی را می‌توان از جمله این مشکلات برشمرد. به طور کلی باید در هر مدل ادغام اطلاعات در سیستم‌های مدیریت اطلاعات اصطلاحنامه‌ای، فرایندهای کلی تشابه‌یابی، بررسی تشابهات، تجمیع پارامترها و ادغام اطلاعات و مدیریت تاثیرپذیری زیرسیستم‌ها مورد توجه قرار گیرد. برخلاف روش‌های سنتی ادغام اطلاعات که بیشتر بر ترکیب داده‌ها تمرکز دارند، ادغام اطلاعات معنایی به جای ترکیب داده‌ها و اطلاعات، بر ترکیب دانش‌های مرتبط و مفاهیم ذخیره شده در اصطلاحنامه‌ها تأکید دارد. از این رو، توجه به رویکردهای معنایی در فرایند ترکیب و ادغام مدل‌های جدید پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept and Models of Information Fusion and Its Application in the Thesaurus based Information Management Systems

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohammadi Ostani 1
  • Muhammad Karimi 2
  • Ali Mirarab 2
1 Department of knowldege and Information Sciences, Education and Psychology Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Information Dissemination and Knowledge Exchange, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

Information fusion is a vital process in information management systems, which aims to merge information from multiple sources to provide a more comprehensive and accurate view of specialized domain. In structured information management systems, there are several methods for aggregating, consolidating, and fusioning information, but their approaches have not yet provided a clear pattern. The aim of the current research is to explain the concept and appropriate models of information fusion in information management systems and its use in relationship-based databases such as thesaurus. The research method is a conceptual type with ananalytical approach. The research population consisted of texts and outputs in the field of information fusion. The data collected by the library method. The findings showed that information fusion models are in four general categories of models based on information flow, workflow and activity, roles and functions of entities, and understanding concepts. The Omnibus workflow and activity model and the model based on the roles and functions of Endsley's entity as selected models according to the basic JDL are suitable for use in relationship-based information management systems such as thesauruses and ontologies, and they have the ability to be used with some changes. The main disadvantage of the reviewed information fusion models is not paying attention to the characteristics of specific information structures such as thesauruses. Not considering role of expert users in information systems based on user decisions that have the task of extracting specialized information and ignoring the collective participation system to solve complex problems, including finding similarities and solving it in the mass of information, not describing the required functions to solve the problems, managing the effects in case of system or user errors and restoring fusioned and consolidated information, as well as non-implementation of methods with operational examples in such structures, can be counted among these problems. In general, in each model of information fusion in information management systems based on thesaurus, the general processes of finding similarities, examining similarities, aggregating parameters and information fusion and managing the effectiveness of sub-systems should be considered. Unlike traditional information fusion methods that focus more on merge data, semantic information fusion emphasizes fusioning related knowledge and concepts stored in thesauruses instead of merging data and information. Therefore, it is suggested to pay attention to Semantic approaches in the process of integrating and fusion new models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data fusion
  • Information fusion
  • Information fusion models
  • Information Management Systems
  • Thesaurus