بررسی اثربخشی عناصر روش‌شناختی در رتبه‌بندی نتایج بر اساس تلفیق ربط و اعتبار روش‌شناختی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،

3 دانشیار بخش علوم کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: پزشکی مبتنی بر شواهد هدف متخصصان بالینی دستیابی به اطلاعات مرتبط و معتبر برای اتخاذ تصمیم بالینی مناسب است. بنابراین، در سامانه‌های بازیابی اطلاعات برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی متخصصان سلامت، دسترسی به مدارک مرتبط کفایت نمی‌کند و اعتبار روش‌شناختی آنها نیز می‌بایستی مد نظر قرار گیرد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی پیش‌آزمون – پس‌آزمون تک‌گروهی به منظور دست‌یابی به اهداف پژوهش بهره می‌برد. جامعه‌ی پژوهش را کلیه‌ی مقالات کارآزمایی بالینی موجود در پایگاه کاکرین تا پایان 2018 میلادی تشکیل داد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد در بین متغیرهای پژوهش کلمات نظر داور به همراه چکیده بیشترین تاثیر را بر رتبه‌بندی داشت. این نتایج نشان داد که نظر داور کاکرین می‌تواند ابزاری مناسب برای استفاده در سامانه‌های رتبه‌بندی بر اساس ربط و اعتبار باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد امکان رتبه‌بندی اعتبار روش‌شناختی و تلفیق آن با ربط با استفاده از عناصر درون و برون متنی مقالات وجود دارد.
نتیجه گیری: این پژوهش به تمایز انواع واژگان به کار رفته در متن مقالات علمی و تاثیر آن بر بهبود رتبه بندی بر پایه ربط و اعتبار روش شناختی پرداخت. در سامانه‌های بازیابی مبتنی بر زبان طبیعی، بیشتر بر کلیت متن تاکید بوده‌است و کمتر به سهم انواع واژگان در تبیین ربط مقالات توجه شده است. یافته‌های این پژوهش، بار دیگر، تفاوت انواع واژگان در تبیین ربط و اعتبار روش شناختی را برجسته ساخت و لزوم تعیین مجموعه واژگان هدف در انواع جستجوها را آشکار ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of methodological elements in ranking the results based on their relevance and methodological validity

نویسندگان [English]

  • Hajar Sotudeh 1
  • Adeleh Asadi shally 2
  • Mostafa fakhrahmad 3
1 Professor Department of Knowledge & Information Science Shiraz University, Iran
2 Department of Knowledge & Information Science Shiraz University, Iran - - Shiraz, Eram Square, Shiraz University
3 Assistant professor , Department of Computer Science,, of Shiraz University, Shiraz, iran,
چکیده [English]

Introduction: The goal of evidence-based medicine is helping clinical professionals to obtain relevant and valid information to make appropriate clinical decisions. Therefore, to meet the information needs of health professionals, information retrieval systems should facilitate access relevant and also methodologically valid.
Research method: The current research uses the quasi-experimental method of one group pre-test - post-test in order to achieve the research goals. The research community was made up all the clinical trial articles available in the Cochrane database until the end of 2018.
Findings: The results of the present study showed that among the research variables, the words of the reviewers' comments along with the abstract had the greatest impact on the ranking. These results showed that the Cochrane reviewers' comments can be a suitable tool for use in ranking systems based on relevance and validity. Also, the results of this research showed that it is possible to rank the methodological validity and combine it with relevance by using the internal and external elements of the articles.
Conclusion: This research distinguished the types of words used in the text of scientific articles and its effect on improving the ranking based on relevance and methodological validity. In retrieval systems based on natural language, more emphasis has been placed on the totality of the text and less attention has been paid to the contribution of vocabulary types in explaining the relevance of articles. The findings of this research highlighted, once again, the difference of vocabulary types in explaining relevance and methodological validity and revealed the necessity of determining the target vocabulary set in all types of searches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ranking
  • information retrieval
  • methodological validity
  • Cochrane
  • relevance
  • reviewers' comments