ملاحظات معماری سازمانی بانک‌ها در عصر تحول دیجیتال

نویسندگان

1 دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

4 گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

10.22034/jipm.2023.698604

چکیده

زمینه و مسئله تحقیق: در دنیای تغییرات مستمر، تحول دیجیتال به موضوعی ضروری و عامل کلیدی بقای سازمان­ها تبدیل شده است. این موضوع،  نه تنها تغییری فناورانه، بلکه تغییرات بنیادین در تمامی ابعاد و به بیان ساده تحول کسب و کار است.  بانک­ها مانند سایر سازمان­ها در عصر دیجیتال با ویژگی­های متفاوتی مانند ظهور فناوری­های تحول آفرین و مدل­های کسب و کار جدید، حضور در اکوسیستم­ها و افزایش اهمیت بالای تجربه مشتری، روبه­رو می­شوند. جهت بازنگری معماری سازمانی با رویکرد تحول دیجیتال لازم است ویژگی­های متمایزکننده بانک دیجیتال با بانک­های سنتی به خوبی شناسایی شوند. چرا که این ویژگی­ها بر انتخاب رویکرد چارچوب معماری سازمانی و همچنین مکتب فکری معماری سازمانی تاثیر گذار هستند. روش تحقیق: در این پژوهش، ابتدا با روش مرور نظام­مند مبانی نظری، 284 مقاله با کلمات کلیدی مرتبط با بانکداری دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت تا ویژگی­های متمایز کننده این بانک با بانک­های سنتی به دست بیاید. جهت شناسایی شاخص‌ها و دسته‌بندی آنها با استفاده از مرور نظام‌مند علاوه بر پژوهشگر (کدگذار 1) توسط یک فرد متخصص مرور سیستماتیک (کدگذار 2) نیز انجام شد. با توجه به مقدار ضریب کاپا 804/،0  6   ویژگی کلان متمایز کننده بانک دیجیتال عبارتند از: مشتری­محور، سرویس­محور، مبتنی بر اکوسیستم، انطباق با فناوری­های دیجیتال، استراتژی تحول دیجیتال و پلتفرم­محور که در قالب 18 ویژگی خرد، کد گذاری شده­اند. جهت یافتن مکتب فکری معماری سازمانی و چارچوب معماری سازمانی متناسب با بانک دیجیتال، پرسشنامه با جامعه آماری 27 نفر از خبرگان حوزه معماری سازمانی و تحول دیجیتال طراحی شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با روش تصمیم­گیری چند شاخصه سوارا-واسپاس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد جهت پیاده سازی معماری بانک دیجیتال با توجه به ویژگی­های کلان و خرد متمایز کننده این بانک، لازم است مکتب اکولوژیکال و رویکرد چارچوب سرویس­محور انتخاب شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Banks in the Age of Digital Transformation: Considerations for Enterprise Architecture

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shiri 1
  • Mehdi ShamiZanjani 2
  • Mohammad Abooyee Ardakan 3
  • Fereidoon Shams Aliee 4
چکیده [English]

In the world of continuous changes, digital transformation has emerged as an inevitable factor for survival of organizations. Not only it is a technology change, but also is a radical change in all aspects and in other words is a business transformation. Banks like other organizations in digital era are facing new features namely the emergence of disruptive technologies and new business models, presence in ecosystems and importance of customer experience. In order for revising an enterprise architecture with digital transformation approach, it is required to determine the distinguishing characteristics of digital banks and traditional banks. The reason is that such characters affect the enterprise architecture framework approach and also the school of thought of enterprise architecture.  
Design/methodology/approach: In the current research, we applied the mixture of quantitative and qualitative research method. firstly, using a systematic literature review, 284 papers with related keywords with digital bank were reviewed in order to extract the distinguishing features of this bank with traditional banks. In order for determining the indicators and their categories using the SLR, alongside a researcher (coder 1) is done by another expert of SLR (coder 2). Considering the KAPA coefficient 804%, six major features of digital banks are as follows: customer-centric experience, service oriented, based on ecosystem, alignment with digital technologies, digital transformation strategy, and platform oriented codded as 18 micro features. For finding the enterprise architecture school of thought and enterprise architecture framework aligned with digital banks, a questionnaire was designed by a group of 27 experts of enterprise architecture and digital transformation.  The results of findings were analyzed using SWARA-WASPAS method.
Findings: The results show by considering the macro and micro characteristics of digital banks, in order for implementing a digital bank architecture, considering the distinguishing characters of the bank, it is essential to select ecological school of thought and service-oriented framework.