دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 114، تیر 1402 
شاخص‌ها‌ و سنجه‌های موثر در اندازه گیری سطح هوش اطلاعاتی

صفحه 1155-1226

10.22034/jipm.2023.698601

وحید آقاکیشی زاده؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ عادله عاصمی


ابعاد و مولفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور سیستماتیک

صفحه 1257-1281

10.22034/jipm.2023.706394

سهیلا جعفرنژآد ثانی؛ محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ میرعلی سیدنقوی


ملاحظات معماری سازمانی بانک‌ها در عصر تحول دیجیتال

صفحه 1283-1317

10.22034/jipm.2023.698604

فاطمه شیری؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد ابویی اردکان؛ فریدون شمس علئیی