تاثیر فرآیند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری در یادگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

امروزه، در پژوهش‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (علم اطلاعات و دانش‌شناسی)، پیوندِ بین فرایند جست‌وجو و یادگیری بسیار مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که جست‌وجو برای یادگیری سبب جست‌وجوی اکتشافی شده و جست‌وجوی اکتشافی به کاربران در کشف مفاهیم کمک می‌کند تا بر عدم قطعیت خود غلبه کنند و در نهایت، به یادگیری منجر ‌شود. آنچه که به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته، میزان تأثیر فرایند جست‌وجو بر یادگیری و میزان تغییر دانش تا رسیدن به سطح خبرگی است. ازاین‌رو، مقاله حاضر بر اساس یافته‌های پژوهشی با هدف تعیین تأثیر فرایند جست‌وجوی اطلاعات مبتنی ‌بر وظایف کاری در یادگیری تدوین گردید. برای این منظور از یک طرح نیمه‌تجربی از نوع تک‌گروهی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون در سال 1400 استفاده شد. جامعه آماری دانشجویان، ترم شش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودند که در این پژوهش 38 نفر از این دانشجویان به‌طور تصادفی در پژوهش مشارکت کردند. ابتدا، یک کارگاه آموزشی به‌منظور آشنایی با ترسیم نقشه مفهومی و کارگاه جست‌وجو در منابع اطلاعاتی برگزار گردید. سپس، به دانشجوها دو وظیفه کاری (پیچیده و ساده) داده شد و از آن‌ها خواسته شد که قبل و بعد از جست‌وجو نقشه‌های مفهومی خود را در ارتباط با وظیفه کاری ترسیم نمایند. برای توصیف و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، از نمره‌گذاری نقشه مفهومی (نوعی آنالیز محتوای کمی) برای تعیین میزان یادگیری، روش اقلیدسی برای بررسی میزان تغییر دانش تا رسیدن به سطح خبرگی‌ و روش مقایسة زوجی برای بررسی تفاوت میزان یادگیری قبل و بعد از جست‌وجو استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که تفاوت میانگین قبل و بعد از جست‌وجو در هر دو سناریو معنا‌دار بود (001/0P<). همچنین با اطمینان بالا میانگین‌ نمرات قبل و بعد از جست‌وجو با نمره نقشه مفهومی تفاوت معنا‌دار داشت؛ ولی تفاوت در مقایسه با میزان رشد یادگیری‌ با توجه به نمره خبره پایین بود. همچنین، تفاوت میانگین نقشه مفهومی بین سناریوی پیچیده و ساده معنادار نبود. نتایج نشان‌دهندة اثربخشی جست‌وجو به‌عنوان یک روش یادگیری بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، اساتید کتابداری و اطلاع‌رسانی (علم اطلاعات و دانش‌شناسی) جست‌وجو را به‌عنوان یک روش یادگیری در کنار سایر روش‌ها برای افزایش آگاهی و پرورش مهارت‌های تفکر خلاق در جامعه دانشگاهی معرفی نمایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Task-Based Information Searching on Students' Learning

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Ghasemi
  • Hakimeh Vahedparast
  • Mahasty Ganjoo
  • Leila Dehghani
چکیده [English]

Currently, in the researches of library and information sciences, the relationship between the process of searching and learning is discussed a lot. It seems that the search to learning has led to exploratory search and exploratory search has helped users discover concepts in order to overcome their uncertainty and finally, achieve learning. What has been neglected is the extent to which searching process affects learning and the degree of knowledge change until one reaches the level of expertise. Hence, the present study was compiled on research findings with the aim of determining the impact of the information search process based on work tasks on learning. For this purpose, a semi-experimental one-group design with pre-test and post-test was used in 2021. The statistical population was the nursing students of Bushehr University of Medical Sciences in their sixth semester, and 38 of these students randomly participated in this study. First of all, an educational workshop with the aim of getting familiar with drawing conceptual map and a search training workshop were held. Afterwards, the students were assigned two tasks and they were asked to draw their conceptual maps before and after searching. In order to describe and analyze the information in this research, conceptual map scoring (a type of quantitative content analysis) was used to determine the degree of learning, the Euclidean algorithm was used to assess the degree of knowledge change until reaching the level of expertise, and the pairwise comparison method was used to evaluate the difference in the degree of learning before and after the search. The outcomes indicated that the mean difference before and after the search was significant in both scenarios (P<0.001). Also, there was a significant difference between the mean scores before and after the search and the score of the conceptual map, with high confidence. However, it was low, compared to the rate of learning growth according to the expert score. Besides, the difference between the mean of the conceptual map in the complex and simple scenarios was not significant. The results demonstrated the effectiveness of search as a learning method, so it is suggested that librarians and information professors introduce searching as a learning method along with other methods to increase awareness and develop creative thinking skills in the academic community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Search Process
  • Tasks
  • Learning
  • Conceptual Map
  • Nursing Students
اسدی، مریم. 1394. تأثیر سبک شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جست‌وجوی کاربران در وب. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 26 (3): 39-63.
بحرینی، نعیمه، مهدیه میرزابیگی، و هاجر ستوده. 1397. تفاوت عملکرد جست‌وجوی مروری کاربران با سبک‌های شناختی و تجربیات متفاوت: نمونه‌ پژوهی در وب‌سایت‌های فروش کالا. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ کتابداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت‌ 29 (1): 68-84.‌
خلجی، معصومه، و زینب جوکار. 1394. نقشه مفهومی روشی مؤثر در آموزش. بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.
زاهدی ‌نوقابی، مهدی، رحمت‌الله فتاحی، جواد صالحی فدردی، و محسن نوکاریزی. 1401. تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌هاى آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها. مجله پردازش و مدیریت اطلاعات 37 (3): 979-1010.‌
سعیدی‌زاده، مرضیه، ابوالفضل طاهری، و اعظم صنعت‌جو. 1395. معیارهای تعامل در فرایند جست‌وجوی اطلاعات مبتنی ‌بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول). فصلنامه علمی و پژوهشی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 31 (4): 52-931.
سیف، علی‌اکبر. 1392. روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات دوران.
غلامی، شهرزاد، سعید رضایی شریف‌آبادی، اردشیر علیزاده شهریور، و سولماز فرخزاد 1401. واکاوی مدل رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی سلامت‌محور کارکنان بالینی از طریق مداخله آموزشی. مجله پردازش و مدیریت اطلاعات 37 (3): 953-978.
Allan, James, Bruce Croft, Alistair Moffat, & Mark Sanderson. 2012. Frontiers, challenges, and opportunities for information retrieval: Report from SWIRL 2012 the second strategic workshop on information retrieval in Lorne. Paper presented at the Acm sigir forum. New York, NY, USA.
Belkin, N. J. 1980. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. Canadian journal of information science 5 (1): 133-143.
Bhattacharya, Nilavra. 2021. A Longitudinal Study to Understand Learning During Search. Paper presented at the Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. Canberra, Australia.
_____, & Jacek Gwizdka. 2019. Measuring learning during search: Differences in interactions, eye-gaze, and semantic similarity to expert knowledge. Paper presented at the Proceedings of the 2019 conference on human information interaction and retrieval. Glasgow Scotland, UK.
_____. 2020. Visualizing and Quantifying Vocabulary Learning During Search. Paper presented at the CIKM (Workshops). Atlanta, GA, USA.
Byström, Katriina, & Kalervo Järvelin. 1995. Task complexity affects information seeking and use. Information processing & management 31 (2): 191-213.
Chen, Yijin, Yiming Zhao, & Ziyun Wang. 2020. Understanding online health information consumers' search as a learning process. Library Hi Tech 38 (4): 859–881.
Eickhoff, Carsten, Jaime Teevan, Ryen White, & Susan Dumais. 2014. Lessons from the journey: a query log analysis of within-session learning. Paper presented at the Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data mining. New York, NY, USA.
Fleer, Marilyn. 1995. Approaches to teaching and learning in science. In Science with reason series. Hodder and Stoughton. 2-8.UK.
Gall, M., W. Borg, & J. Gall. 2003. Educational research: an introduction. Tehran: Publication of Shahid Beheshti University.
Gärdén, Cecilia, Helena Francke, Anna Hampson Lundh, & Louise Limberg. 2014. A matter of facts? Linguistic tools in the context of information seeking and use in schools. Paper presented at the Proceedings of ISIC: the information behaviour conference. Guimarães, Portugal.
Jansen, Bernard J., Danielle Booth, & Brian Smith. 2009. Using the taxonomy of cognitive learning to model online searching. Information Processing & Management 45 (6): 643-663.
Kammerer, Yvonne, Rowan Nairn, Peter Pirolli, & Ed H Chi. 2009. Signpost from the masses: learning effects in an exploratory social tag search browser. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. USA.
Kuhlthau, C. C. 1991. Inside the search process: Information seeking from the user's perspective. Journal of the American society for information science 42 (5): 361-371.
_____. 2004. Seeking meaning: A process approach to library and information services (Vol. 2). USA: Libraries Unlimited Westport.
Lee, Silvia Wen-Yu, & Chin-Chung Tsai. 2011. Students’ perceptions of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of Internet-based learning and traditional learning. Computers in human behavior 27 (2): 905-914.
Limberg, Louise. 1998. Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande. Borås: Valfrid.
_____, & Sundin, Olof. 2006. Teaching information seeking: relating information literacy education to theories of information behaviour. Information Research: an international electronic journal 12 (1): 146. 163.
Liu, Hanrui, Chang Liu, & Nicholas J. Belkin. 2019. Investigation of users' knowledge change process in learning‐related search tasks. Proceedings of the Association for Information Science and Technology 56 (1): 166-175.
Liu, Jiqun, & Yong Ju Jung. 2021. Interest Development, Knowledge Learning, and Interactive IR: Toward a State-based Approach to Search as Learning. Paper presented at the Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval. USA.
Marton, T., & S. Booth. 2008. The Learner's Experience of Learning. In D. R. Olson & N. Torrance (Eds.), The Handbook of Education and Human Development: New Models of Learning, Teaching and Schooling (pp. 513-541). USA.: Wiley-Blackwell.
Marchionini, G. 1997. Information seeking in electronic environments: Cambridge university press.vol 9. Cambridge, Cambridge university press.
_____. 2019. Search, sense making and learning: closing gaps. Information and Learning Sciences 120 (1/2): 74-86.
Rahmani, A., A. Mohajjel Aghdam, E. Fathi Azar, & F. Abdullahzadeh. 2007. Comparing the effects of concept mapping and integration method on nursing students' learning in nursing process course in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of medical education 7 (1): 41-49.
Rice, Diana C, Joseph M. Ryan, & Sara M. Samson. 1998. Using concept maps to assess student learning in the science classroom: Must different methods compete? Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching 35 (10): 1103-1127.
Rieh, Soo Young, Kevyn Collins-Thompson, Preben Hansen, & Hye-Jung Lee. 2016. Towards searching as a learning process: A review of current perspectives and future directions. Journal of Information Science 42 (1): 19-34.
Russell, D. M., & S. B. Cousins. 2004. IBM Almaden's user sciences & experience research lab. Paper presented at the CHI'04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. 24 April 2004. 1079–1080. Canada.
Saito, Hitomi, Yuka Egusa, Masao,Takaku, Makiko Miwa, & Noriko Kando. 2012. Using concept map to evaluate learning by searching. Paper presented at the Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society. USA.
Vakkari, Pertti, Mikko Pennanen, & Sami Serola. 2003. Changes of search terms and tactics while writing a research proposal: A longitudinal case study. Information processing & management 39 (3): 445-463.
von Hoyer, Johannes, Georg Pardi, Yvonne Kammerer, & Peter Holtz. 2019. Metacognitive judgments in searching as learning (SAL) Tasks: Insights on (Mis-) calibration, multimedia usage, and confidence. Paper presented at the Proceedings of the 1st International Workshop on Search as Learning with Multimedia Information Nice France.
Wachtel, P., L. 1980. Transference, schema, and assimilation: The relevance of Piaget to the psychoanalytic theory of transference. Annual of Psychoanalysis 8: 59-76.
White, Ryen W., Bill Kules, & Steven M. Drucker. 2006. Supporting exploratory search, introduction, special issue, communications of the ACM. Communications of the ACM 49 (4): 36-39.
Zhang, Xiangmin. 2018. User perceived learning from interactive searching on big medical literature data. Big Data & Information Analytics 2 (1): ?.
_____, Jingjing Liu, Chang Liu, & Michael Cole. 2014. Factors influencing users' perceived learning during online searching. Paper presented at the International Conference on e-Learning. Penang, Malaysia.   
Zhang, Yao, & Chang Liu. 2020. Users' Knowledge Use and Change during Information Searching Process: A Perspective of Vocabulary Usage. Paper presented at the Proceedings of the ACM/ IEEE Joint Conference on Digital Libraries. China.