تاثیر فرآیند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری در یادگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

10.22034/jipm.2023.701395

چکیده

امروزه، در پژوهش‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، پیوندِ بین فرایند جستجو و یادگیری بسیار مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. بنظر میرسد جستجو برای یادگیری سبب جستجوی اکتشافی شده و جستجوی اکتشافی به کاربران در کشف مفاهیم کمک نموده تا بر عدم قطعیت خود غلبه کنند و در نهایت به یادگیری منجر ‌شود. آنچه که به ندرت مورد توجه قرار گرفته است، میزان تاثیر فرایند جستجو بر یادگیری و میزان تغییر دانش تا رسیدن به سطح خبرگی است. از این رو،  مقاله حاضر بر اساس یافته‌های پژوهشی با هدف تعیین تاثیر فرآیند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری در یادگیری تدوین گردید. برای این منظور از یک طرح نیمه تجربی از نوع تک گروهی با پیش آزمون- پس آزمون در سال 1400 استفاده شد. جامعه آماری دانشجویان ترم شش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودند که در این پژوهش 38 نفر از این دانشجویان بطور تصادفی در پژوهش مشارکت کردند. در ابتدا، یک کارگاه آموزشی به منظور آشنایی با ترسیم نقشه مفهومی و کارگاه جستجو در منابع اطلاعاتی برگزار گردید. سپس، به دانشجوها دو وظیفه کاری (پیچیده و ساده) داده شد و از آنها خواسته شد تا قبل و بعد از جستجو نقشه های مفهومی خود در ارتباط با وظیفه کاری ترسیم نمایند. برای توصیف و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، از نمره گذاری نقشه مفهومی (نوعی آنالیز محتوای کمی) برای تعیین میزان یادگیری، روش اقلیدسی برای بررسی میزان تغییر دانش تا رسیدن به سطح خبرگی  و روش مقایسه زوجی برای بررسی تفاوت میزان یادگیری قبل و بعد از جستجو استفاده شد. یافته ها نشان داد که تفاوت میانگین قبل و بعد از جستجو در هر دو سناریو معنی‌دار بود (001/0P<). همچنین با اطمینان بالا تفاوت معنی‌دار میانگین‌ نمرات قبل و بعد از جستجو با نمره نقشه مفهومی داشت؛ ولی در مقایسه با میزان رشد یادگیری  با توجه به نمره خبره پایین بود. همچنین، تفاوت میانگین نقشه مفهومی بین سناریوی پیچیده و ساده معنی دار نبود. نتایج نشان دهنده اثربخشی جستجو بعنوان یک روش یادگیری بود بنابراین پیشنهاد می‌شود اساتید کتابداری و اطلاع‌رسانی ضمن معرفی جستجو بعنوان یک روش یادگیری در کنار سایر روش‌های برای افزایش آگاهی و پرورش مهارت‌های تفکر خلاق در جامعه دانشگاهی معرفی نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Task-Based Information Searching on Students' Learning

چکیده [English]

Currently, in the researches of library and information sciences, the relationship between the process of searching and learning is discussed a lot. It seems that the search to learning has led to exploratory search and exploratory search has helped users discover concepts in order to overcome their uncertainty and finally, achieve learning. What has been neglected is the extent to which searching process affects learning and the degree of knowledge change until one reaches the level of expertise. Hence, the present study was compiled on research findings with the aim of determining the impact of the information search process based on work tasks on learning. For this purpose, a semi-experimental one-group design with pre-test and post-test was used in 2021. The statistical population was the nursing students of the Bushehr University of Medical Sciences in their sixth semester, and 38 of these students randomly participated in this study. First of all, an educational workshop with the aim of getting familiar with drawing conceptual map and a search training workshop were held. Afterwards, the students were assigned two tasks and they were asked to draw their conceptual maps before and after searching. In order to describe and analyze the information in this research, conceptual map scoring (a type of quantitative content analysis) was used to determine the degree of learning, the Euclidean algorithm was used to assess the degree of knowledge change until reaching the level of expertise, and the pairwise comparison method was used to evaluate the difference in the degree of learning before and after the search. The outcomes indicated that the mean difference before and after the search was significant in both scenarios (P<0.001). Also, there was a significant difference between the mean scores before and after the search and the score of the conceptual map, with high confidence. However, it was low, compared to the rate of learning growth according to the expert score. Besides, the difference between the mean of the conceptual map in the complex and simple scenarios was not significant. The results demonstrated the effectiveness of search as a learning method, so it is suggested that librarians and information professors introduce searching as a learning method along with other methods to increase awareness and develop creative thinking skills in the academic community.