مقایسه عملکرد رویکردهای کشف و استخراج موضوعات کتاب‌های الکترونیکی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jipm.2023.698598

چکیده

استخراج کلمات کلیدی از مسائل مهم در زمینه پردازش و تحلیل متن بوده و خلاصه‌ای سطح بالا و دقیق از متن ارائه می‌دهد. بنابراین انتخاب روش مناسب برای استخراج کلمات کلیدی متن حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد سه رویکرد درکشف و استخراج کلیدواژه‌های موضوعی کتاب‌های الکترونیکی با استفاده از تکنیک‌های متن کاوی و یادگیری ماشین است. در این راستا سه رویکرد آزمایشی شامل: 1.اجرای متوالی فرآیند خوشه بندی، ارتقا کیفیت خوشه‌ها از نظر معنایی و غنی سازی کلمات توقف حوزه خاص؛ 2. استفاده از الگوی کلیدواژه‌های تخصصی؛ 3. استفاده از بخش‌های مهم متن در کشف و استخراج واژگان کلیدی و موضوعات مهم متن، معرفی و مورد مقایسه قرار گرفته است. جامعه آماری، شامل 1000 عنوان کتاب الکترونیکی از زیرشاخه‌های موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بر اساس نظام رده بندی کنگره است که بعد از کسب اطلاعات کتابشناختی آن از پایگاه کتابخانه کنگره، اقدام به تهیه متن اصلی گردید. استخراج کلیدواژهای موضوعی و خوشه بندی داده‌های آموزش به کمک الگوریتم تجزیه نامنفی ماتریس و با سه رویکرد آزمایشی انجام شد و کیفیت و عملکرد خوشه‌های موضوعی حاصل از اجرای سه رویکرد در بخش دسته بندی خودکار داده‌های آزمایشی به کمک ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد افت همینگ (0.020) یا میزان خطا در دسته بندی صحیح متون آزمایشی در رویکرد سوم یعنی بهره گیری از بخش‌های مهم متن در استخراج کلیدواژه‌های موضوعی، از دو رویکرد دیگر کمتر است. همچنین امتیاز F1 (0.82) که میانگین دو معیار دقت (0.87) و بازخوانی (0.78) و بازتابی از عملکرد درست فرآیند دسته بندی در برچسب گذاری موضوعی متون است، در رویکرد سوم بهتر از نتایج دو رویکرد دیگر است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که کیفیت و انسجام معنایی خوشه‌های موضوعی حاصل از رویکرد سوم یعنی استفاده از بخش‌های مهم متن در کشف و استخراج موضوع، در مقایسه با دو رویکرد دیگر بهتر بود. بعلاوه کلیدواژه‌های به دست آمده از خوشه‌های موضوعی رویکرد سوم را می‌توان در مجموعه‌های توصیف نشده و ناشناخته به منظور استخراج محتوای موضوعی ناآشکار کل مجموعه به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the performance of approaches in discovering and extracting e-book topics

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zarmehr 1
  • Ali Mansouri 2
  • Hossein Karshenas Karshenas 3
چکیده [English]

Keyword extraction is one of the most important issues in text processing and analysis and provides a high-level and accurate summary of the text. Therefore, choosing the right method to extract keywords from the text is important. The aim of the present study was to compare the performance of three approaches in discovering and extracting the subject keywords of e-books using text mining and machine learning techniques. In this regard, three experimental approaches have been introduced and compared; including the successive implementation of the clustering process, improving the quality of clusters in terms of semantics and enriching the stop words of a specific field; Use of specialized keyword template; Finally, the use of important parts of the text in discovering and extracting key words and important topics of the text. The statistical population includes 1000 e-book titles from the subject fields of library and information science based on the congress classification system. bibliographic information of EBooks was obtained from the congress library database, then the original text was prepared. The extraction of topic keywords and clustering of training data was performed using the non-negative matrix factorization algorithm with three experimental approaches. The quality and performance of the subject clusters resulting from the implementation of three approaches in the automatic classification of experimental data were compared using a support vector machine. The findings showed that the Hamming loss (0.020) and in other words the error rate in the correct classification of experimental texts in the third approach is far less than the other two approaches. Also, the F1 score (0.82), which is the average of the two criteria of Precision (0.87) and recall (0.78) and is a reflection of the correct performance of the classification process in topic labeling of texts, is better in the third approach than the other two approaches. The results showed that the quality and semantic coherence of the subject clusters obtained from the third approach, ie the use of important parts of the text in discovering and extracting the subject, was better compared to the other two approaches. In this approach, by focusing on the main parts of the data, which represent the main content and theme of the text, more meaningful topic clusters were obtained. In addition, the keywords obtained from the topic cluster of the third approach can be used in unspecified and unknown collections in order to extract the unknown thematic content of the whole collection. The results of third approach also was better in terms of accuracy and readability (0.79) and the rate of classification error (0.020) of texts, in comparison of other two approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-book
  • Extraction
  • subject keywords
  • text mining
  • subject modeling