معیارهایی برای تعیین و ارزیابی اصطلاح‌های موضوعی مقاله‌های علمی از منظر کاربردگرایی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد؛ ایران

10.22034/jipm.2023.698593

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی معیارهایی برای تعیین و ارزیابی اصطلاح‌های موضوعی مقاله‌های علمی از منظر کاربردگرایی است. این طور به نظر می‌رسد که از منظر کاربردگرایی، درستی اصطلاح‌های موضوعی مقاله‌های علمی در گرو برخورداری آن‌ها از کارکردهای بازنمایی و سودمندی به طور همزمان است. یکی از معیارهایی که می‌توان به وسیله آن کارکردهای اصطلاح‌های موضوعی اختصاص‌یافته به مقاله‌های علمی را ارزیابی کرد، زبان کاربران است. به منظور ارزیابی کارکردهای اصطلاح‌های موضوعی مقاله‌های علمی با استفاده از زبان کاربران، لازم است تا نقاط مشترک زبان کاربران و مقاله‌های مربوط به نیاز اطلاعاتی آن‌ها را شناسایی کنیم. این پژوهش، با روش تحلیل تجزیه‌ای انجام شده است. نقاط مشترک زبان کاربران و مقاله‌های مربوط به نیاز اطلاعاتی آن‌ها بر اساس نقش‌هایی که کاربر حین جستجو و استفاده از اطلاعات ایفا می‌کند (جستجوگر، استنادکننده، و برچسب‌گذار) شناسایی شدند. این نقاط مشترک عبارتند از: الف) همۀ عبارت‌های جستجویی که مقاله‌ای معین می‌تواند برای آن‌‌ها پاسخی فراهم ‌کند؛ ب) اصطلاح‌های مشترک میان مقاله‌های استنادکننده و استنادشده که در منابع معناشناختی مقاله‌های استنادکننده حضور دارند؛ پ) اصطلاح‌های موجود در بافت‌های استناد موجود در مقاله‌های استنادکننده و متعلق به مقاله‌های استنادشده که در منابع معناشناختی مقاله‌های استنادشده حضور دارند؛ و ت) برچسب‌هایی که کاربران در وبگاه‌های نشانه‌گذاری اجتماعی به مقاله علمی اختصاص می‌دهند. این پژوهش به این نتیجه دست یافت که اگرچه هر یک از ردپاهای زبان‌شناختی کاربر (در مقام جستجوگر، استنادکننده، و برچسب‌گذار) در مسیر دستیابی به مقاله‌های مربوط به نیاز اطلاعاتی این قابلیت را دارند که به منزله نقاط دسترسی موضوعی برای آن مقاله‌ها در نظر گرفته شوند اما از منظر استفاده از اطلاعات در مقام تولید اطلاعات با چالش‌هایی رو به رو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for Determining and Evaluating Scientific Articles Subject Terms from Pragmatic Perspective

نویسندگان [English]

  • Amir Nikzaman
  • Mohsen Nowkarizi
  • Azam Sanatjoo
چکیده [English]

The research aim is identifying criteria for determining and evaluating scientific articles subject terms from pragmatic perspective. From pragmatic perspective, it seems the correctness of scientific articles subject terms depends on having functions including representationality and  usefulness, simultaneously. One of the criteria for evaluating the functions of articles subject terms is users’ language. To evaluate the functions of scientific articles subject terms by users’ language we need to identify common points among users’ language and relevant articles to their information needs. This research has done by decompositional analysis. These common points were identified according to user’s roles in information searching and using (user as searcher; user as citer; user as tagger). These common points are: a) All search terms that a certain article could response to them; b) Common terms between cited and citing articles that are available in the semantic sources of citing articles; c) Terms that are available in the semantic sources of article and used by citer in citation context; d) Tags dedicated to scientific articles by users through social tagging websites. This research concludes although each of user’s linguistic traces (user as searcher; user as citer; user as tagger) in the route of attaining articles relevant to her/his information need having possibility to be considered as a subject access points for those articles, but from the perspective of information use as information production faces challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • subject term functions
  • indexing approaches
  • indexing evaluation
Albrechtsen, H. 1993. Subject analysis and indexing: From automated indexing to domain analysis. The Indexer 18(4): 219-224. Retrieved from https://www.theindexer.org/files/18-4/18-4_219.pdf Anderson, M. H., & Lemken, R. K. 2020. Citation context analysis as a method for conducting rigorous and impactful literature reviews. Organizational Research Methods, 1094428120969905.. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1094428120969905 Blair, D. C. 2003. Information retrieval and the philosophy of language. In B. Cronin (Eds.), Annual Review of Information Science and Technology. Information Today. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aris.1440370102 Bornmann, L., Wray, K. B., & Haunschild, R. (2020). Citation concept analysis (CCA): a new form of citation analysis revealing the usefulness of concepts for other researchers illustrated by exemplary case studies including classic books by Thomas S. Kuhn and Karl R. Popper. Scientometrics, 122(2), 1051-1074. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11192-019-03326-2.pdf Bradshaw, S. 2003. Reference directed indexing: Redeeming relevance for subject search in citation indexes. In T. Koch & I. T. SØlvberg (Eds.), Research and Advanced Technology for Digital Libraries. Proceedings of the 7th European Conference, ECDL 2003, 499-510. Berlin, Heidelberg: Springer. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.4138&rep=rep1&type=pdf Brooks, T. A. (1995). Topical Subject Expertise and the Semantic Distanse Model of Relevance Assessment. Journal of Documentation, 51(4): 370-387. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb026956/full/html Carlyle, A. 1989. Matching LCSH and user vocabulary in the library catalog. Cataloging and Classification Quarterly 10(2): 37-63. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J104v10n01_04 Case, D. O., & O’Connor, L. G. 2016. What’s the use? Measuring the frequency of studies of information outcomes. Journal of the Association for Information Science and Technology 67(3): 649-661. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23411 Chen, Y. N., & Ke, H. R. 2013. An analysis of users' behaviour patterns in the organisation of information: A case study of CiteULike. Online information review. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OIR-05-2012-0086/full/html Chung, E., & Hastings. S. K. 2006. A Conception-Based Approach to Automatic Subject Term Assignment for Scientific Journal Articles. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 43(1). Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/meet.1450430149 Cooper, W. S. 1969. Is inter-indexer consistency a hobgoblin? Journal of the Association for Information Science and Technology 20(3): 268-278. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.4630200314 Wikipedia. 2021. “Discourse Community.” Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_community Farrow, J. F. 1991. A cognitive process model of document indexing. Journal of Documentation 47(2): 149-166. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/eb026875/full/html Farrow, J. F. 1995. All in the Mind: Concept Analysis in Indexing. The Indexer 19(4): 243-247. Retrieved from https://www.theindexer.org/files/19-4/19-4_243.pdf Fidel, R. 1994. User-Centered Indexing. Journal of the Association for Information Science and Technology 45(8): 572-576. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199409%2945%3A8%3C572%3A%3AAID-ASI11%3E3.0.CO%3B2-X Fugmann, R. 1985. The five-axiom theory of indexing and information supply. Journal of the American Society for Information Science and Technology 36(2): 116-129. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.4630360206 Furner, J. 2010. “Folksonomies.” Encyclopedia of Library and Information Sciences, ed. Marcia J. Bates and Mary Niles. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 1858-66. Galbiati, G. 1991. A phrase-based matching function. Journal of the Association for Information Science and Technology 42(1): 36-48. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199101%2942%3A1%3C36%3A%3AAID-ASI5%3E3.0.CO%3B2-A Golub, K., Soergel, D., Buchanan, G., Tudhope, D., Lykke, M., & Hiom, D. 2016. A framework for evaluating automatic indexing or classification in the context of retrieval. Journal of the Association for Information Science and Technology 67(1): 3-16. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23600 Harter, S. P., Nisonger, T. E., & Weng, A. 1993. Semantic Relationship between cited and citing articles in library and information science journals. Journal of the Association for Information Science and Technology 44(9): 543-552. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199310%2944%3A9%3C543%3A%3AAID-ASI4%3E3.0.CO%3B2-F Hernández-Alvarez, M., & Gomez, J. M. 2016. Survey about citation context analysis: Tasks, techniques, and resources. Natural Language Engineering, 22(3), 327-349. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Myriam-Alvarez/publication/282109036_Survey_about_Citation_Content_Analysis_Tasks_Techniques_and_Resources/links/5de28be8a6fdcc2837fa9a91/Survey-about-Citation-Content-Analysis-Tasks-Techniques-and-Resources.pdf HjØrland, B. 1998. Information retrieval, text composition, and semantics. Knowledge Organization 25(1&2): 16-30. Retrieved from https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0943-7444-1998-1-2-16/information-retrieval-text-composition-and-semantics-jahrgang-25-1998-heft-1-2?page=1 HjØrland, B. 2002a. Domain analysis in information science: eleven approaches–traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58(4): 422-462. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.7788&rep=rep1&type=pdf HjØrland, B. 2002b. Epistemology and Socio-Cognitive Perspective in Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(4): 257-270. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/8023908/Epistemology%20and%20the%20sociocognitive%20view%20in%20IS-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1654505789&Signature=Is3Qf-yMCONHa~PW-9gM0X0BV5ESjoFmuhj6Cv9-rzRJZTKDNqdYO5cBpZCzlxrutjX3HX3Dr24R24wRU8Zvdi8q7UHxjoNfyAJKInc8rY7Wx~PtEtOeiIUVETleMPSfPKJg8bBDMixcRE~rvqiyDZwZqhE9WqvsW0UaR72ysMJ0HhPJ4TN74vlduGNTWRuNzDEeslCOJbFExkhuLhNf41C09x8dDsFVFze5h~gIV8gUsUswb3KUB5G1WTp8Me7UNwRNq7k2GoeSDzd1f0Tc9Mu3OLrzgaoF9QkG7ffX9Yb-c7R8ZFY1lGlN3lorZgabC-bcHLcYsZraZRdLRNikGw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA HjØrland, B. 2010. The foundation of the concept of relevance. Journal of the Association for Information Science and Technology 61(2): 217-237. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21261 HjØrland, B. 2019a. Indexing. In Encyclopedia of Knowledge Organization. Retrieved April 20, 2017 from https://www.isko.org/cyclo/indexing HjØrland, B. 2019b. Knowledge organization. In Encyclopedia of Knowledge Organization. Retrieved from https://www.isko.org/cyclo/knowledge_organization HjØrland, B. 2019c. Subject of document. In Encyclopedia of Knowledge Organization. Retrieved from https://www.isko.org/cyclo/subject HjØrland, B., & Albrechtsen, H. 1995. Toward a new horizon in information science: domain-analysis. Journal of the Association for Information Science 46, 400–425. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-4571%28199507%2946%3A6%3C400%3A%3AAID-ASI2%3E3.0.CO%3B2-Y Kipp, M. E. 2011. User, author and professional indexing in context: An exploration of tagging practices on CiteULike. Canadian Journal of Information and Library Science 35(1): 17-48. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/419604 Lawson, K. G. 2009. Mining social tagging data for enhanced subject access for readers and researchers. The Journal of Academic Librarianship, 35(6), 574-582. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.468.3284&rep=rep1&type=pdf Lee, D. H., & Schleyer, T. 2012. Social tagging is no substitute for controlled indexing: A comparison of Medical Subject Headings and CiteULike tags assigned to 231,388 papers. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(9), 1747-1757. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54044085/asi.2265320170802-12892-t7pgd7.pdf?1501723351=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSocial_tagging_is_no_substitute_for_cont.pdf&Expires=1640519015&Signature=c8qycOfZu89LEHWbPDZTXfMpGBQZ5H524vESjldNGDF6CQ3wBXMdhnnUQAkrNv5wjAndRSjl976fBaKuakvsu~jZKDjfVGhrs4PMj~vgYzoTp7V8toztKyHp6ZzuE~x5vhni-uLns4XQFeNBJYZzMHrOPWjXbdXx8BoOGJZ2QW2G9jhKjZowVjzWjnDEBIEGV9bZqeZ7Hcr-ArkPdriMablnjITW~vaWJJD1FzHTPiUiuanxor0Cn-XpcYIGf8Io4mCcucjmhV7gTDOu3~jC8MccIKgxGX3xZlJe5JbLY60~vbYGqpn~uAXrbzQWMgkdMmIzp5EFtm8NI7RMgm85Cg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Leinnger, K. 2000. Inter-indexer consistency in PsycINFO. Journal of Librarianship and Information Science 32(1): 4-8. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096100060003200102 Liu, S., Chen, C., Ding, K., Wang, B., Xu, K., & Lin, Y. 2014. Literature retrieval based on citation context. Scientometrics 101(2): 1293-1307. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Chaomei_Chen/publication/260794659_Literature_Retrieval_Based_on_Citation_Context/links/543a94e50cf24a6ddb976206.pdf Lu, K., & Kipp, M. E. 2014. Understanding the retrieval effectiveness of collaborative tags and author keywords in different retrieval environments: An experimental study on medical collections. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(3), 483-500. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.22985 Mai, J.-E. 1999. Deconstructing the indexing process. Advances in Librarianship, 269-298. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0065-2830(1999)0000023013/full/html Mai, J.-E. 2000. The subject indexing process: An investigation of problems in knowledge representation (PhD dissertation). Retrieve from http://jenserikmai.info/Papers/2000_PhDdiss.pdf Mai, J.-E. 2001. Semiotics and indexing: An analysis of the subject indexing process. Journal of Documentation 57(5): 591-622. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM0000000007095/full/html Mai, J.-E. 2005. Analysis in indexing: Document and domain centered approaches. Information Processing and Management 41(3): 599-611. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030645730300116X Maron, M. E. 1977. On indexing, retrieval and the meaning of about. Journal of the Association for Information Science and Technology 28(1): 38-43. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.4630280107 O’Connor, J. 1982. Citing statements: Computer recognition and use to improve retrieval. Information Processing & Management 18(3): 125-131. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/030645738290036X Rafferty, P. 2018. Tagging. KNOWLEDGE ORGANIZATION, 45(6), 500-516. Retrieved from https://www.ergon-verlag.de/isko_ko/downloads/ko_45_2018_6.pdf#page=60 Ritchie, A., Robertson, S., & Teufel, S. 2008, October. Comparing citation contexts for information retrieval. In Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge management (pp. 213-222). Retrieved from https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1458082.1458113 Ritchie, A., Teufel, S., & Robertson, S. 2006. How to find better index terms through citations. In Proceedings of the Workshop on How Can Computational Linguistics Improve Information Retrieval, Sudney, 25-32. Retrieved from https://www.cl.cam.ac.uk/~sht25/papers/cliir06.pdf Rolling, L. 1981. Indexing consistency, Quality and Efficiency. Information Processing & Management 17(2): 69-76. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306457381900285 Saracevic, T. 2008. Effects of inconsistent relevance judgments on information retrieval test results: A historical perspective. Library Trends 56(4): 763-783. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/246678 Kipp, M. E. 2011. User, author and professional indexing in context: An exploration of tagging practices on CiteULike. Canadian Journal of Information and Library Science 35(1): 17-48. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/419604 Lawson, K. G. 2009. Mining social tagging data for enhanced subject access for readers and researchers. The Journal of Academic Librarianship, 35(6), 574-582. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.468.3284&rep=rep1&type=pdf Lee, D. H., & Schleyer, T. 2012. Social tagging is no substitute for controlled indexing: A comparison of Medical Subject Headings and CiteULike tags assigned to 231,388 papers. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(9), 1747-1757. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54044085/asi.2265320170802-12892-t7pgd7.pdf?1501723351=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSocial_tagging_is_no_substitute_for_cont.pdf&Expires=1640519015&Signature=c8qycOfZu89LEHWbPDZTXfMpGBQZ5H524vESjldNGDF6CQ3wBXMdhnnUQAkrNv5wjAndRSjl976fBaKuakvsu~jZKDjfVGhrs4PMj~vgYzoTp7V8toztKyHp6ZzuE~x5vhni-uLns4XQFeNBJYZzMHrOPWjXbdXx8BoOGJZ2QW2G9jhKjZowVjzWjnDEBIEGV9bZqeZ7Hcr-ArkPdriMablnjITW~vaWJJD1FzHTPiUiuanxor0Cn-XpcYIGf8Io4mCcucjmhV7gTDOu3~jC8MccIKgxGX3xZlJe5JbLY60~vbYGqpn~uAXrbzQWMgkdMmIzp5EFtm8NI7RMgm85Cg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Leinnger, K. 2000. Inter-indexer consistency in PsycINFO. Journal of Librarianship and Information Science 32(1): 4-8. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096100060003200102 Liu, S., Chen, C., Ding, K., Wang, B., Xu, K., & Lin, Y. 2014. Literature retrieval based on citation context. Scientometrics 101(2): 1293-1307. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Chaomei_Chen/publication/260794659_Literature_Retrieval_Based_on_Citation_Context/links/543a94e50cf24a6ddb976206.pdf Lu, K., & Kipp, M. E. 2014. Understanding the retrieval effectiveness of collaborative tags and author keywords in different retrieval environments: An experimental study on medical collections. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(3), 483-500. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.22985 Mai, J.-E. 1999. Deconstructing the indexing process. Advances in Librarianship, 269-298. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S0065-2830(1999)0000023013/full/html Mai, J.-E. 2000. The subject indexing process: An investigation of problems in knowledge representation (PhD dissertation). Retrieve from http://jenserikmai.info/Papers/2000_PhDdiss.pdf Mai, J.-E. 2001. Semiotics and indexing: An analysis of the subject indexing process. Journal of Documentation 57(5): 591-622. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM0000000007095/full/html Mai, J.-E. 2005. Analysis in indexing: Document and domain centered approaches. Information Processing and Management 41(3): 599-611. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030645730300116X Maron, M. E. 1977. On indexing, retrieval and the meaning of about. Journal of the Association for Information Science and Technology 28(1): 38-43. Retrieved from https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.4630280107 O’Connor, J. 1982. Citing statements: Computer recognition and use to improve retrieval. Information Processing & Management 18(3): 125-131. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/030645738290036X Rafferty, P. 2018. Tagging. KNOWLEDGE ORGANIZATION, 45(6), 500-516. Retrieved from https://www.ergon-verlag.de/isko_ko/downloads/ko_45_2018_6.pdf#page=60 Ritchie, A., Robertson, S., & Teufel, S. 2008, October. Comparing citation contexts for information retrieval. In Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge management (pp. 213-222). Retrieved from https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1458082.1458113 Ritchie, A., Teufel, S., & Robertson, S. 2006. How to find better index terms through citations. In Proceedings of the Workshop on How Can Computational Linguistics Improve Information Retrieval, Sudney, 25-32. Retrieved from https://www.cl.cam.ac.uk/~sht25/papers/cliir06.pdf Rolling, L. 1981. Indexing consistency, Quality and Efficiency. Information Processing & Management 17(2): 69-76. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306457381900285 Saracevic, T. 2008. Effects of inconsistent relevance judgments on information retrieval test results: A historical perspective. Library Trends 56(4): 763-783. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/246678