دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 113، فروردین 1402 
تهیهٔ فهرست بسامدی واژگان علمی فارسی با بهره‌گیری از پیکرهٔ علمی

صفحه 901-926

10.22034/jipm.2023.698611

مرتضی رضائی شریف‌آبادی؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا احمدی؛ علیرضا خرمایی