دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 112، دی 1401