شاخص‌ها‌ و سنجه‌های موثر در اندازه گیری سطح هوش اطلاعاتی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه کوروینوس بوداپست مجارستان

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشگاه مالایا، مالزی

چکیده

نقطه مشترک همگرایی مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، سواد اطلاعاتی، رفتار اطلاعاتی، خلاقیت‌های فردی-جمعی، هوش و مباحث شناختی-ادارکی، در مقولة هوش اطلاعاتی است. اندازه‌گیری هوش اطلاعاتی در جوامع اطلاعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. پرداختن به شاخص‌های مؤثر در این موضوع، از مباحث تعیین‌کننده در میزان استفاده از اطلاعات و داده در جوامع اطلاعاتی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌ها و سنجه‌های مؤثر در اندازه‌گیری هوش اطلاعاتی انجام شد. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش کیفی شامل مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل محتوا و تحلیل نظرات خبرگان انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعه متون تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش، کدگذاری محتوا، و مصاحبه با متخصصان آشنا با مبحث هوش اطلاعاتی (8 نفر متخصص علم اطلاعات و دانش‌شناسی و 7 نفر متخصص روانشناسی) بود. جامعه پژوهش شامل متون تخصصی منتشرشدة مرتبط، نظریات علمی مرتبط، و متخصصان حوزه علم اطلاعات، دانش‌شناسی و روانشناسی است. در مبحث هوش از نظریه هوش چندگانه «گاردنر»، و در مبحث رفتار اطلاعاتی از نظریه‌های مختلف علمی استفاده شده است. طبق یافته‌های پژوهش، در نهایت، 14 شاخص و 97 سنجة مؤثر برای اندازه‌گیری هوش اطلاعاتی در دو بُعد مدیریت و بازیابی اطلاعات شناسایی شد. همچنین در پایان، یک چارچوب پیشنهادی برای اندازه‌گیری هوش اطلاعاتی ارائه شده است. از یافته‌ها چنین نتیجه‌گیری شد که در جوامع اطلاعاتی، سیاست‌گذاران و مدیران سازمان یا سازمان‌های مسئول در ارتباط با افزایش سطح هوش اطلاعاتی جامعه بایستی در تدوین راهبردهای کلی خود، راهبردهای خاص هوش اطلاعاتی جامعه را در نظر بگیرند. یکی از این اهداف راهبردی می‌تواند افزایش سطح هوش اطلاعاتی افراد، سازمان‌ها و جامعه باشد. برای این کار باید شاخص‌های مؤثر برای اندازه‌گیری و راهکارهای افزایش سطح هوش اطلاعاتی جامعة مورد نظر مشخص شود. پیشنهاد می‌شود این امر در اولویت‌های جامعه اطلاعاتی قرار گرفته و ابزار اندازه گیری بومی هوش اطلاعاتی بر اساس یافته‌های این پژوهش تهیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators and measures for measuring the level of information intelligence

نویسندگان [English]

  • Asefeh Asemi 1
  • Vahid Aghakishizadeh 2
  • Ahmad Shabani 3
  • Adeleh Asemi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The concept of information intelligence encompasses various aspects such as information and communication skills, information literacy, information behavior, individual and collective creativity, intelligence, and cognitive-perceptual issues. Measuring information intelligence is very important in information societies. Addressing the effective indicators in this issue is one of the determining issues in the use of information and data in information societies. The present study aimed to identify indicators and measures effective in measuring information intelligence. The research is applied and uses a qualitative method including library studies, content analysis, and analysis of expert opinions. Data collection tools included the study of scientific literature related to the subject, content-coding, and interviews with experts familiar with the subject of information intelligence (8 experts in knowledge and information science and 7 experts in psychology). The research population included related published literature related to scientific theories, information science experts, and psychology experts. In the subject of intelligence, Gardner's multiple intelligence theory has been used, and in the subject of information-seeking behavior various scientific theories have been used. Based on the research findings, 14 indicators and 97 measures were identified as effective for measuring information intelligence in two dimensions management and information retrieval. Finally, a proposed framework is presented for measuring information intelligence. From the findings, it was concluded that in the information society, policymakers and managers of the organization or responsible organizations in relation to increasing the level of information intelligence of the society should consider the specific strategies of the information intelligence of the society in formulating their general strategies. One of these strategic goals can be increasing the level of information intelligence of individuals, organizations, and society. To do this, effective indicators must be identified for measuring and strategies to increase the level of information intelligence of the target community. It is suggested that this matter is placed in the priorities of the information society and the native measurement tool of information intelligence can be prepared based on the findings of this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Intelligence
  • Gardner Multiple Intelligence Theory
  • Information Behavior
  • Information Intelligence Measurement Indicators
  • Information Intelligence Measures
  • Information Society
آقازاده، محرم، و افسانه سنه. 1395. کاربرد هوش چندگانه در کلاس درس. تهران: مرآت.
آقاکیشی‌زاده، وحید، عاصفه عاصمی، احمد شعبانی، و عادله عاصمی. 1398. خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 30 (3): 72-80.، https://doi.org/10.30484/nastinfo.2019.2153.1824
احمدی، سیده ‌مهناز، عاطفه شریف، و محسن نوکاریزی. 1396. چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران و جهان و رویکرد دانشجویان به مصداق‌های آن. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی 51 (4): 93-111، https://doi.org/10.22059/jlib.2017.61312
اسپینک، آماندا. 2010. رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی. ترجمه زاهد بیگدلی و همکاران. 1392. تهران: کتابدار.
اشرفی ریزی، حسن، و زهرا کاظم‌پور. 1396. هوش اطلاعات بالینی: مفهومی نو در عرصه پزشکی مبتنی ‌بر شواهد. تصویر سلامت 1 (9): 1-4.    
بهی‌مهر، سارا و یزدان منصوریان. 1397. نقش سوگیری‌های شناختی در رفتار اطلاعاتی علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، مجله تعامل انسان و اطلاعات 5 (1): 1 -16.
جعفرزاده، رؤیا، قدسی احقر، و امینه احمدی. 1398. طراحی الگوی مدیریت به‌کارگیری توانمندسازی کارکنان با محوریت سواد اطلاعاتی با هدف بهبود آموزش آنان. نشریه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها 8 (2): 187-211. http://journalieaa.ir/article-1-135-fa.html (دسترسی در 10/2-/1402)
جلالی دیزجی، علی، عرفات لطفی، و گلنسا گلینی‌مقدم. 1398. سنجش ارتباط بین مهارت‌های سواد اطلاعاتی و محیط‌های اطلاعاتی: مطالعة موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان. مجله تعامل انسان و اطلاعات 6 (1): 17-28، http://hii.khu.ac.ir/article-1-2738-fa.html (دسترسی در 10/2-/1402)
حبیبی آذر، افسانه، جواد کیهان، و بهنام طالبی. 1399. مطالعه‌ای پدیدارشناسانه فرایند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی. فصلنامه فناوری آموزش 14 (4): 937-956، https://doi.org/10.22061/TEJ.2020.6046.2326
حمیدی‌زاده، محمدرضا (1386). تصمیم‌گیری هوشمند و خلاق: هوش هیجانی. تهران: انتشارات ترمه.
Asemi, A., A. Ko, & M. Nowkarizi. 2020. Intelligent libraries: A review on expert systems, artificial intelligence, and robot. Library Hi Tech 39 (2): 412–434. https://doi.org/10.1108/LHT-02-2020-0038
Bai Y., H. Wang X. Wu M. Weng, Q. Han, L. Xu, H. Zhang, C. Chang, C. Jin, M. Chen, K. Luo, & X. Teng. 2022. Study on Molecular Information Intelligent Diagnosis and Treatment of Bladder Cancer on Pathological Tissue Image. Frontiers in Medicine, https://doi.org/10.3389%2ffmed.2022.838182
Fisher, K. E., & C. M. Naumer. 2006. Information grounds: Theoretical basis and empirical findings on information flow in social settings. In New directions in human information behavior, 93-111. Dordrecht: Springer.
Gardner, H. 2011. Frames of mind: The Theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
Garzón A., M. Palacios, J. Pecci, Z. Khan, & D. Ludlow. 2014. Using space-based downstream services for urban management in smart cities. Proceedings - IEEE/ACM 7th International Conference on Utility and Cloud Computing, UCC 2014, 7027600, 818, 823, 3, https://doi.org/10.1109/UCC.2014.133,
Gomez-Barroso, J. L. 2018. Use and value of personal information: An evolving scenario, de la información 27 (1): 5-1. https://doi.org/10.3145/epi.2018.ene.01
Kamariotou, M., & F. Kitsios. 2022. Strategic alignment and Information Systems success: Towards an evaluation model for firm performance. UK Academy for Information Systems Conference Proceedings 2022. https://aisel.aisnet.org/ukais2022/9 (accessed )
Kirshin, I. A., &O. V. Pachkova. 2015. Specification of system object of state regulation in the information Russian society. Asian Social Science, 11 (11): 34–38. Scopus. https://doi.org/10.5539/ass.v11n11p34
Kitsios, F., & M. Kamariotou. 2022. Digital innovation and entrepreneurship transformation through open data hackathons: Design strategies for successful start-up settings. International Journal of Information Management 102472. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102472
Lee Y., K. Watanabe, W.-S. Li. 2019. Public private partnership operational model – A conceptual study on implementing scientific-evidence-based integrated risk management at regional level. Journal of Disaster Research 14, 4, 667, 5. https://doi.org/10.20965%2fjdr.2019.p0667
Li W.-S., C.-L. Chang, K.-H. Chen, & Y. Lee. 2019. How ICT changes the landscape of disaster risk management. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 516, https://doi.org/10.1007%2f978-3-030-18293-9_2
Li, W.-S., Y. Lee, Y.-C. Liu, K-H. Chen, & C.-L. Chang. 2020. Building Resilient Community by Public Private Partnership – From Science to Action in Developing Countries. In Y. Murayama, D. Velev, & P. Zlateva (Eds.), Information Technology in Disaster Risk Reduction 575: 78–84. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48939-7_8
Li, S., & J. Ye. 2021. Research on prevention and traceability management of COVID-19 in cold chain logistics. 261. Scopus. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126103009
Li, WS. 2021). Application of Disaster Management Information for the COVID-19 Pandemic. In: Y. Murayama, D. Velev, P. Zlateva (eds). Information Technology in Disaster Risk Reduction. ITDRR 2020. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 622. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81469-4_5
Martin, J. 2018. What do academic librarians value in a leader? Reflections on past positive library leaders and a consideration of future library leaders. College & Research Libraries 79 (6): 799-821; DOI: https://doi.org/10.5860/crl.79.6.799
Merriam-Webster. (n. d.). Information. In Merriam-Webster. com dictionary. (accessed April 30, 2021)
Molapour, T, C. C. Hagan, & D. Mobbs. 2021. Seven computations of the social brain. Social Cognitive and Affective Neuro Science 16 (8): 745-760 https://doi.org/10.1093/scan/nsab024.
Naghib, F., M. Mirzabeigi, & M. Alborzi. 2020. The role of spatial intelligence in predicting web information searching behavior and performance of high school students. Library Hi Tech 39 (1): 48-63; https://doi.org/10.1108/LHT-07-2019-0139
Paletta, F. C., J. A. Pastor-Sánchez, J. A. & Moreiro-González. 2021. Digital competences and abilities required from information professionals in Brazilian online job ads. El Profesional de la Información 30 (1). https://doi.org/10.3145/epi.2021.ene.08
Peters, A. J., Z. Khan W. Loibl, H. Augustin, & A. Breinbauer. 2017. Dynamic, interactive and visual analysis of population distribution and mobility dynamics in an urban environment using the mobility explorer framework, Information (Switzerland), 8, 2, 56, 2. https://doi.org/10.3390%2finfo8020056
Petrides, K. 2021. Radix Intelligence: A new definition and integrative model of intelligence. Personality and Individual Difference, https://doi.org/10. 1016/j. paid. 2019. 109784. (In press).
Rabin, R. A., M. A. Parvaz, N. Alia-Klein, & R. Z. Goldstein. 2022. Emotion recognition in individuals with cocaine use disorder: the role of abstinence length and the social brain network. Psychopharmacology 239 (4): 1019-1033. https://doi.org/10.1007/s00213-021-05868-x.
Sedera, D., C. W. Tan, & D. Xu. 2022. Digital business transformation in innovation and entrepreneurship. Information & Management 59 (3): 103620. https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103620.
Spink, A. 2010. Information Behavior: An Evolutionary Instinct. Information Science and Knowledge Management. New York: Springer.
_____, & Cole, C. B. (2005). Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57 (1), 25–35, https://doi.org/10.1002/asi.20249.
_____. (Eds.). 2006. New directions in human information behavior. Dordrecht, The Netherlands: Springer
_____. 2007. Information behavior: A socio-cognitive ability. Evolutionary Psychology 5 (2): 257–274, https://doi.org/10.1177/147470490700500201.
Sternberg, R. J. 2020. Human intelligence. Encyclopedia Britannica. https://www.Britannica. com/science/human-intelligence-psychology (Accessed January 19, 2021)
Villagran, M. A., & L. Martin. 2022. Academic librarians: Their understanding and use of emotional intelligence and happiness. The Journal of Academic Librarianship 48 (1). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102466.
Virkus, S. & E. Garoufallou. 2019. Data science from a library and information science perspective. Data Technologies and Applications 53 (4): 422-441; DOI: 10.1108/DTA-05-2019-0076
Wasserman, J. D. 2018. A history of intelligence assessment: The unfinished tapestry. In D. P. Flanagan & E. M. McDonough (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues 3–55. : The Guilford Press.
Wei, C., Q. Wang, & C. Liu. 2020. Research on Construction of a Cloud Platform for Tourism Information Intelligent Service Based on Blockchain Technology. Wireless Communications and Mobile Computing 2020. 8877625,11. https://doi.org/10.1155%2f2020%2f8877625
Xia, J. 2022. Juggling ecumenical wisdoms and xenophobic institutions: Framing and modelling China's telecommunications universal service and rural digitalization initiatives and policies. Telecommunications Policy 46 (2): 102258, https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102258.
Xu, Z., & L. Gu. 2022. Systematic Thinking of Human Intelligence. In Proceedings 81 (1): 95. https://doi.org/10.3390/proceedings2022081095.
Zhao, C. 2022. The Leap from Artificial Science to Intelligence Science. In Proceedings 81 (1): 64. https://doi.org/10.3390/proceedings2022081064
______, X., S. Xu, L. L. & Austin. 2022. Medium and source convergence in crisis information acquisition: Patterns, antecedents, and outcomes. New Media & Society .
Zuo, C., K. Mathur, D. Kela, N. Salek Faramarzi, & R. Banerjee. 2022. Beyond belief: a cross-genre study on perception and validation of health information online. International Journal of Data Science and Analytics 16 (13): 299–314, https://doi.org/10.1007/s41060-022-00310-7
Fujita, N. 2020. Transforming online teaching and learning: towards learning design informed by information science and learning sciences. Information and Learning Sciences, 121 (7/8), 503-511, https://doi.org/10.1108/ILS-04-2020-0124.
Patrick, P. C., Ukwueze, P. C., & Aneshie-Otakpa, V. O. 2021. Role of Library and Information Science Virtual Classrooms in Curriculum Delivery: Nigerian Teachers’ Perception. Library Philosophy and Practice, 1-17.
Yahaya, A. D., Shatima, B. A., & Ali, A. 2021. Perception, Acceptance and Motivation of Postgraduate Library and Information Science Students of Bayero University towards Implementation of Crowdsourcing Technologies for Information Services Delivery. Rivers State University Journal of Education, 24 (2), 86–101. Retrieved from https://rsujoe.com.ng/index.php/joe/article/view/85.
Wani, J. A., Ganaie, S. A., & Rehman, I. U. 2023. Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation. Information Discovery and Delivery, 51 (2), 194-212, https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115.
Islam, M. A., & Agarwal, N. K. 2023. Proceedings of the annual meetings of the association for information science and technology: analysis of two decades of published research. Information Discovery and Delivery, 51 (1), 105-120, https://doi.org/10.1108/IDD-09-2021-0100.
Xie, B., He, D., Mercer, T., Wang, Y., Wu, D., Fleischmann, K. R., ... & Lee, M. K. 2020. Global health crises are also information crises: A call to action. Journal of the Association for Information Science and Technology, 71 (12), 1419-1423, https://doi.org/10.1002/asi.24357.
Alabi, C. O., & Sani, J. O. 2021. Librarians and Information Service Delivery in kogi state Nigeria during COVID-19 pandemic. Journal of applied Information Science and Technology, 14 (1), 107-117, https://jaistonline.org/14vol1/12.pdf.
Dalmer, N. K., & Huvila, I. 2020. Conceptualizing information work for health contexts in Library and Information Science. Journal of Documentation, 76 (1), 96-108, https://doi.org/10.1108/JD-03-2019-0055.
Savolainen, R. 2002. Network competence and information seeking on the Internet: From definitions towards a social cognitive model. Journal of documentation, 58 (2), 211-226, http://dx.doi.org/10.1108/00220410210425467.
Stefl‐Mabry, J. 2005. The reality of media preferences: Do professional groups vary in awareness? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (13), 1419-1426, http://dx.doi.org/10.1002/asi.20235.
Hughes, B., Wareham, J., & Joshi, I. 2010. Doctors' online information needs, cognitive search strategies, and judgments of information quality and cognitive authority: How predictive judgments introduce bias into cognitive search models. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (3), 433-452, http://dx.doi.org/10.1002/asi.21245.
Ibrahim, R., Kim, S. H., & Tong, J. 2021. Eliciting human judgment for prediction algorithms. Management Science, 67(4), 2314-2325.
Adekoya, C. O. 2022. Information literacy, information use and sustainable development of higher education in Nigeria. Information Discovery and Delivery, 50 (3), 275-284.
Aguirre Velasco, A., Cruz, I. S. S., Billings, J., Jimenez, M., & Rowe, S. 2020. What are the barriers, facilitators and interventions targeting help-seeking behaviours for common mental health problems in adolescents? A systematic review. BMC psychiatry, 20 (1), 1-22.
Al-Qallaf, C. L. 2020. Information literacy skills of graduate students: a case of the Masters of information studies program in Kuwait. Journal of Information & Knowledge Management, 19 (2), 205-211, http://dx.doi.org/10.1142/S0219649220500112
Becker, J. S., Potter, S. H., McBride, S. K., Wein, A., Doyle, E. E. H., & Paton, D. 2019. When the earth doesn’t stop shaking: How experiences over time influenced information needs, communication, and interpretation of aftershock information during the Canterbury Earthquake Sequence, New Zealand. International journal of disaster risk reduction, 34, 397-411.
Bruce, H. 2005. Personal, anticipated information need. Information Research: An International Electronic Journal, 10 (3), n3.
Chandani, J. G., & Weerasooriya, W. A. 2020. Study of information literacy skills behind the prison wall in Sri Lanka, 67 (3), 131-137.
Gorman, P. N. 1995. Information needs of physicians. Journal of the american society for information science, 46 (10), 729-736.
Haggar, E. 2020. Fighting fake news: exploring George Orwell's relationship to information literacy. Journal of Documentation, 76 (5), 961-979, http://dx.doi.org/10.1108/JD-11-2019-0223
Hicks, A. 2020. Moving beyond the descriptive: The grounded theory of mitigating risk and the theorisation of information literacy. Journal of Documentation, 76 (1), 126-144, http://dx.doi.org/10.1108/JD-07-2019-0126
Hicks, A., & Lloyd, A. 2021. Deconstructing information literacy discourse: Peeling back the layers in higher education. Journal of Librarianship and Information Science, 53 (4), 559-571, http://dx.doi.org/10.1177/0961000620966027
Hirvonen, N., Enwald, H., Mayer, A. K., Korpelainen, R., Pyky, R., Salonurmi, T., ... & Huotari, M. L. 2020. Screening everyday health information literacy among four populations. Health Information & Libraries Journal, 37 (3), 192-203, http://dx.doi.org/10.1111/hir.12304
Li, L., Zhang, Q., Wang, X., Zhang, J., Wang, T., Gao, T. L., ... & Wang, F. Y. 2020. Characterizing the propagation of situational information in social media during covid-19 epidemic: A case study on weibo. IEEE Transactions on computational social systems, 7 (2), 556-562.
Lombu, T. S., Salma, S., & Kristyanto, D. 2023. Digital Library as Regional Tourism Information Dissemination Space. International Journal of Advanced Digital Library and Information Science, 3 (2), http://amcs-press.com/index.php/ijadlis/article/view/287.
Belkin, N. J. 1975. Some soviet concepts of information for information science. Journal of the American Society for Information Science, 26 (1), 56-64, https://doi.org/10.1002/asi.4630260109.
Chen, C. M., Hsieh, J. L., Chiu, M. H., & Ming-Shu, Y. 2011. “Insights and Expectations of Library & Information Science Research: An Academic Perspective” Panel held in 2010 International Symposium on the Transformation & Innovation of Library and Information Science. Journal of Library & Information Science, 37 (2).
Yuan, Y., & Raubal, M. 2014. Measuring similarity of mobile phone user trajectories–a Spatio-temporal Edit Distance method. International Journal of Geographical Information Science, 28(3), 496-520, https://doi.org/10.1080/13658816.2013.854369.
Vakkari, P. 2001. A theory of the task‐based information retrieval process: a summary and generalisation of a longitudinal study. Journal of Documentation, 57 (1), 44–60, https://doi.org/10.1108/EUM0000000007075.
Dervin, B. 1983. Information as a user construct: the relevance of perceived information needs to synthesis and interpretation. In: Ward, S. A., Reed, L. J. Eds. Knowledge Structure and Use: Implications for Synthesis and Interpretation, Philadelphia: Temple University Press, 19 (3), 153-183,
Lean, Oliver M. 2014. Getting the most out of Shannon information. Biology and Philosophy 29 (3):395-413, https://doi.org/10.1007/s10539-013-9410-2.
Wang, Y., McKee, M., Torbica, A., & Stuckler, D. 2019. Systematic literature review on the spread of health-related misinformation on social media. Social science & medicine, 240 (19), 112552, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112552.
Xie, I. 2008. Implications of the Planned-Situational Interactive IR Model. 10. 4018/9781599042404. ch010
Lancaster, Thomas & Clarke, Robert. (2008). The Phenomena of Contract Cheating. https://doi.org/10.4018/978-1-59904-801-7.ch010.
Costa, A. L. 1991. Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking. Revised Edition, V.1.
Gómez Mujica, K. L. 2021. Venezuelan diaspora in library and information science (Master's thesis, Humboldt-Universität zu Berlin), 21, https://doi.org/10.18452/23755.
Zhang, J., Gu, H., Hou, W., & Cheng, C. 2021. Technical progress of China’s national remote sensing mapping: from mapping western China to national dynamic mapping. Geo-spatial Information Science, 24 (1), 121-133, https://doi.org/10.1080/10095020.2021.1887713.
Thein, T. T., Ezawa, Y., Nakagawa, S., Furumoto, K., Shiraishi, Y., Mohri, M., ... & Morii, M. 2020. Paragraph-based estimation of cyber kill chain phase from threat intelligence reports. Journal of Information Processing, 28, 1025-1029,
Kim, E., & Huang, C. Y. 2021. Visual Analytics in Effects of Gross Domestic Product to Human Immunodeficiency Virus Using Tableau. International Journal of Machine Learning and Computing, 11 (3), https://doi.org/10.18178/ijmlc.2021.11.3.1038.
Inyang, O., & Adwunobi, J. 2022. Examination of the Implication of Information Processing on the Library Users Learning Comprehension/Satisfaction. Communications of the IIMA, 20 (1), https://ssrn.com/abstract=4248548.
Lebeduk O. О., & Avramenko, O. Y. 2019. Auxiliary Services for Science in Modern Library: New Information Services for the Development of Science Communication. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings, (4), 43–48. https://doi.org/10.15802/unilib/2019_186904.
Kuroda, A., & Suzuki, K. 2021. Promoting School Libraries' Support of Investigative Learning in Art Classes: A Case Analysis. In IASL Annual Conference Proceedings, https://doi.org/10.29173/iasl8283.
Block, A., Meyerratken, J., Terlinde, C., Voß, P. N., & Konhäuser, J. H. 2021. When data science meets patent information-Analyzing complex business environments of innovation-driven industries. Journal of Business Chemistry, 18 (1).
Mohamad Shakir, S. M., Wong, L. P., Lim Abdullah, K., & Adam, P. 2020. Online STI information seeking behaviour and condom use intentions among young Facebook users in Malaysia. Health promotion international, 35 (5), 1116-1124.
Naveed, M. A., & Mahmood, M. 2022. Correlatives of business students’ perceived information literacy self-efficacy in the digital information environment. Journal of Librarianship and Information Science, 54 (2), 294-305, http://dx.doi.org/10.1177/09610006211014277
Nicholas, D. 2003. Assessing information needs: tools, techniques and concepts for the internet age. Routledge.
Nikou, S., De Reuver, M., & Mahboob Kanafi, M. 2022. Workplace literacy skills—how information and digital literacy affect adoption of digital technology. Journal of Documentation, 78 (7), 371-391.
Park, H., Kim, H. S., & Park, H. W. 2020. A scientometric study of digital literacy, ICT literacy, information literacy, and media literacy. Journal of Data and Information Science, 6 (2), 116-138.
Pereira, A. P., & Alcará, A. R. 2020. Competência em informação e necessidade de pertencimento dos pais de surdos. Informação & Informação, 25 (2), 209-234.
PEREIRA, A. P., & ALCARá, A. R. 2021. The information needs and the information literacy of the parents of deaf. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação; Vol. 26 2021; 01-24, 24 (2), 24-1, http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2021.e79382
Ramaiah, C. K., & Rao, S. 2021. Media and information literacy: A bibliography. 41 (4), 316-336, http://dx.doi.org/10.14429/djlit.41.4.17358
San Oo, K. Information Needs and Information Seeking Behaviour of Faculty Members of University of Yangon: A Case Study (Doctoral dissertation, MERAL Portal).
Singh, J., & Grizzle, A. 2021. The e-ARTISTS Media and Information Literacy Model for Managing Access to Quality Information. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 41 (4), 241-249, http://dx.doi.org/10.14429/djlit.41.4.17351.
Strader, C. R. 2021. Cataloging to Support Information Literacy: The IFLA Library Reference Model’s User Tasks in the Context of the Framework for Information Literacy for Higher Education. Cataloging & Classification Quarterly, 59 (5), 442-476, http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2021.1939828.
Sulistyawati, S., Rokhmayanti, R., Aji, B., Wijayanti, S. P. M., Hastuti, S. K. W., Sukesi, T. W., & Mulasari, S. A. 2021. Knowledge, attitudes, practices and information needs during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Risk Management and Healthcare Policy, 163-175.
Wilson, T. D. 1981. On user studies and information needs. Journal of documentation, 37 (1), 3-15.
Wilson, T. D. 1994. Information needs and uses: fifty years of progress. Fifty years of information progress: a Journal of Documentation review, 28 (1), 15-51.
Zhang, X., Foo, S., Majid, S., Chang, Y. K., Dumaual, H. T. J., & Suri, V. R. 2020. Self-care and health-information-seeking behaviours of diabetic patients in Singapore. Health Communication, 35 (8), 994-1003.
Zimmerman, M. S., & Shaw Jr, G. 2020. Health information seeking behaviour: a concept analysis. Health Information & Libraries Journal, 37 (3), 173-191.
Hicks, A., & Lloyd, A. 2022. Relegating expertise: The outward and inward positioning of librarians in information literacy education. Journal of Librarianship and Information Science, 54 (3), 415-426, http://dx.doi.org/10.1177/09610006211020104
Selvi, KS., & Ganesan, P. 2022. Exploring the university research scholars’ information literacy competency: A focus on the knowledge and skills. Information Discovery and Delivery, 50 (4), 365-373, http://dx.doi.org/10.1108/IDD-03-2021-0029.
Haider, M. S., & Ya, C. 2021. Assessment of information literacy skills and information-seeking behavior of medical students in the age of technology: a study of Pakistan. Information Discovery and Delivery, http://dx.doi.org/10.1108/IDD-07-2020-0083.
Haider, J., & Sundin, O. 2021. Information literacy as a site for anticipation: temporal tactics for infrastructural meaning-making and algo-rhythm awareness. Journal of Documentation, 78 (1), 129-143, http://dx.doi.org/10.1108/JD-11-2020-0204.
Naveed, M. A., & Shah, N. A. 2022. Information literacy in the legal workplace: Current state of lawyers’ skills in Pakistan. Journal of Librarianship and Information Science, 09610006221081895, http://dx.doi.org/10.1177/09610006221081895.
Goulart Righetto, G., Muriel-Torrado, E., & Vitorino, E. V. 2021. “Imbecilization” in the disinformation society: what can information literacy do about it? Investigación bibliotecológica, 35 (87), 33-55, https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87.58310.
Torrell, M. R. 2020. That was then, this is wow: A case for critical information literacy across the curriculum. Communications in Information Literacy, 14 (1), 118-133, http://dx.doi.org/10.15760/comminfolit.2020.14.1.9.
Haider, M. S., & Ya, C. 2021. Assessment of information literacy skills and information-seeking behavior of medical students in the age of technology: a study of Pakistan. Information Discovery and Delivery, 49 (1), 84-94, http://dx.doi.org/10.1108/IDD-07-2020-0083.
Hossain, Z. 2021. Copyright literacy of library and information science professionals in Bangladesh. IFLA journal, 47 (1), 78-90, http://dx.doi.org/10.1177/0340035220904067.
Mercer, K., Weaver, K. D., & Waked, K. 2022. Navigating complex authorities: Intellectual freedom, information literacy and truth in pandemic STEM information. IFLA journal, 48 (3), 399-409, http://dx.doi.org/10.1177/03400352211048915.
Farooq, O., & Maher, M. 2021. Synthesis and generativity: elaborative interrogation prompts for graduate information literacy instruction. The Journal of Academic Librarianship, 47 (5), 102398, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102398.
OTTONICAR, S. L. C., NASCIMENTO, N. M. D., BIAGGI, C., & Mosconi, E. P. 2020. Information literacy: a factor to overcome the barriers of innovation in the context of industry 4.0. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação; Vol 13 No 1 (2020): Revista Ibero-americana de Ciência da Informação; 86-106, 24 (2), 106-86, http://dx.doi.org/10.26512/rici.v13.n1.2020.23350.
Cid, R., Machin-Mastromatteo, J. D., & Tarango, J. 2021. Diagnosing Spanish literature bachelor students’ information literacy in digital environments. Digital Library Perspectives, 37 (3), 289-304, http://dx.doi.org/10.1108/DLP-08-2020-0082.
Shabani, A., & Keshavarz, H. 2022. Media literacy and the credibility evaluation of social media information: Students’ use of Instagram, WhatsApp and Telegram. Global Knowledge, Memory and Communication, 71 (6/7), 413-431, http://dx.doi.org/10.1108/GKMC-02-2021-0029.
Charles, L. H. 2021. Using a TeachMeet model to enhance collaboration in an information literacy instruction program. The Journal of academic librarianship, 47 (5), 102393.
CERETTA, M. G., CABRERA, M., & CANZANI, J.; 2022. Information skills in pandemic times. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação. Revista Ibero-americana de Ciência da Informação; 15 (1), 232-243, http://dx.doi.org/10.26512/rici.v15.n1.2022.42454.
Keshavarz, H. 2021. Entrepreneurial capabilities of librarians in university libraries: A cross-contextual study on the impact of information literacy. Journal of Business & finance librarianship, 26(3-4), 200-222, http://dx.doi.org/10.1080/08963568.2021.1941576.
Wema, E. F. 2021. Developing information literacy courses for students through virtual learning environments in Tanzania: Prospects and challenges. IFLA journal, 47 (4), 559-569, http://dx.doi.org/10.1177/03400352211018231.
Komleva, T. M. 2022. Educating information literacy in students at academic libraries (The case study of Novosibirsk State University of Economics and Management). Scientific and Technical Libraries, (2), 123-138, http://dx.doi.org/10.33186/1027-3689-2022-2-123-138.
Wishkoski, R., Strand, K., Sundt, A., Allred, D., & Meter, D. J. 2021. Case studies in the classroom: assessing a pilot information literacy curriculum for English composition. Reference Services Review, 49 (2), 176-193, http://dx.doi.org/10.1108/RSR-01-2021-0004.
Shehata, A. 2021. Health Information behaviour during COVID-19 outbreak among Egyptian library and information science undergraduate students. Information Development, 37 (3), 417-430, http://dx.doi.org/10.1177/0266666920976181.
Humrickhouse, E. 2021. Flipped classroom pedagogy in an online learning environment: A self-regulated introduction to information literacy threshold concepts. The Journal of Academic Librarianship, 47 (2), 102327, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102327.
Arias Coello, A., Simón Martín, J., Sulé, A., Alvite Díez, M., Faba Pérez, C., Caridad Sebastián, M., ... & Merlo Vega, J. A. 2020. Copyright literacy in Spanish library and information sciences (LIS) students. Revista Espanola de Documentacion Cientifica, 2020, 43 (3), 269-. http://dx.doi.org/10.3989/redc.2020.3.1714.
Nierenberg, E., & Dahl, T. I. 2023. Is information literacy ability, and metacognition of that ability, related to interest, gender, or education level? A cross-sectional study of higher education students. Journal of Librarianship and Information Science, 55 (1), 57-69, http://dx.doi.org/10.1177/09610006211058907.
Svensson, T., Wilk, J., & Åman, K. G. 2022. Information literacy skills and learning gaps–Students' experiences and teachers' perceptions in interdisciplinary environmental science. The journal of academic librarianship, 48 (1), 102465, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102465.
Sezer, B. 2020. Implementing an information literacy course: Impact on undergraduate medical students' abilities and attitudes. The Journal of Academic Librarianship, 46 (6), 102248, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102248.
Igbinovia, M. O., Okuonghae, O., & Adebayo, J. O. 2021. Information literacy competence in curtailing fake news about the COVID-19 pandemic among undergraduates in Nigeria. Reference Services Review, 49 (1), 3-18, http://dx.doi.org/10.1108/RSR-06-2020-0037.
Mani, N. S., Ottosen, T., Fratta, M., & Yu, F. 2021. A health literacy analysis of the consumer-oriented COVID-19 information produced by ten state health departments. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 109(3), 422, http://dx.doi.org/10.5195/jmla.2021.1165.
Giangrande, R., Cassigoli, A., & Giusti, E. 2022. Faculty perceptions of information literacy skills: an investigation at the Florence University Campus of Social Sciences. Digital Library Perspectives, 38 (3), 362-377, http://dx.doi.org/10.1108/DLP-04-2021-0028.
SOUZA, E. G., SANTOS, V. R. S. D., & MAFRA, H. F. School library, mediation and information literacy. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação; Vol. 14 No. 2 (2021): Revista Ibero-americana de Ciência da Informação; 600-616, 24 (2), 600-616, http://dx.doi.org/10.26512/rici.v14.n2.2021.31670.
Naveed, M. A., & Kamran, M. 2022. Workplace information literacy: a case of investigation officers from Punjab Police. Pakistan, information research, 27 (1), 919. http://dx.doi.org/10.47989/irpaper919
Zolbin, M. G., Huvila, I., & Nikou, S. 2022. Health literacy, health literacy interventions and decision-making: a systematic literature review. Journal of Documentation, 78 (7), 405-428, http://dx.doi.org/10.1108/JD-01-2022-0004.
 Serçekuş, P., Gencer, H., & Özkan, S. 2020. Finding useful cancer information may reduce cancer information overload for Internet users. Health Information & Libraries Journal, 37 (4), 319-328, http://dx.doi.org/10.1111/hir.12325.
Kim, S., Chung, E., & Kwon, N. 2021. Dynamics of relevance judgment during physicians’ online information search process for patient treatment. Malaysian Journal of Library & Information Science, 26 (1), 17-37, http://dx.doi.org/10.22452/mjlis.vol26no1.2
Du, J. T., Mohammad Arif, A. S., & Hansen, P. 2019. Collaborative query reformulation in tourism information search. Online Information Review, 43 (7), 1115-1135, http://dx.doi.org/10.1108/OIR-12-2018-0371.
Taylor, A. 2012. User relevance criteria choices and the information search process. Information Processing & Management, 48(1), 136-153, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2011.04.005.
Çakmak, N., & Baysen, E. 2017. Department of Information and Records Management Students' Information Search Process Experiences: Misconceptions. TURKISH LIBRARIANSHIP, 31 (3), 305-333, http://dx.doi.org/10.24146/tkd.2017.17.
Li, Z., Zhu, J., & Li, X. 2022. Factors influencing the behavior of multi-modal information search. Library Hi Tech, 40 (5), 1459-1482,
http://dx.doi.org/10.1108/LHT-11-2020-0288.
Wu, D., Dang, W., He, D., & Bi, R. 2017. Undergraduate information behaviors in thesis writing: A study using the Information Search Process model. Journal of Librarianship and Information Science, 49 (3), 256-268, http://dx.doi.org/10.1177/0961000616654960.
Kai-Wah Chu, S., & Law, N. 2008. The development of information search expertise of research students. Journal of Librarianship and Information Science, 40 (3), 165-177, http://dx.doi.org/10.1177/0961000608092552.
Theng, Y. L., Lee, E. A., Chu, S. K. W., Lee, C. W. Y., Chiu, M. M. L., & Chan, R. C. 2016. Scaffolding in information search: Effects on less experienced searchers. Journal of Librarianship and Information Science, 48 (2), 177-190, http://dx.doi.org/10.1177/0961000615595455.
Gwizdka, J., Zhang, Y., & Dillon, A. 2019. Using the eye-tracking method to study consumer online health information search behaviour. Aslib Journal of Information Management, 71 (6), 739-754, http://dx.doi.org/10.1108/AJIM-02-2019-0050.
Browne, G. J., Pitts, M. G., & Wetherbe, J. C. 2007. Cognitive stopping rules for terminating information search in online tasks. MIS quarterly, 31 (1), 89-104, https://doi.org/10.2307/25148782.
Chu, S. K. W., & Law, N. 2007. Development of information search expertise: Research students' knowledge of source types. Journal of librarianship and information science, 39 (1), 27-40, http://dx.doi.org/10.1177/0961000607074813.
Ma, X., & Ma, H. 2020. Comparative study of graphic-based tag clouds: theory and experimental evaluation for information search. Online Information Review, 44 (5), 1135-1160, http://dx.doi.org/10.1108/OIR-12-2019-0372.
Çakmak, N., & Baysen, E. 2019. An Attitude Scale for the Information Search Process (ASISP): A Study of Reliability and Validity. Türk Kütüphaneciliği, 33 (3), 138-164, http://dx.doi.org/10.24146/tk.573756.
Ni, J., Rhim, A. H. R., Chiu, D. K., & Ho, K. K. 2022. Information search behavior among Chinese self-drive tourists in the smartphone era. Information Discovery and Delivery, 50 (3), 285-296, http://dx.doi.org/10.1108/IDD-05-2020-0054.
Jefferson, C. O., Stierholz, K., Fontichiaro, K., & Hoelter, L. 2020. Considering data literacy using Kuhlthau’s Information Search Process: Implications for librarians and data providers. Journal of Business & Finance Librarianship, 25 (3-4), 197-229, http://dx.doi.org/10.1080/08963568.2020.1847556.
Jamil, K., Hussain, Z., Gul, R. F., Shahzad, M. A., & Zubair, A. 2022. The effect of consumer self-confidence on information search and share intention. Information Discovery and Delivery, 50 (3), 260-274, http://dx.doi.org/10.1108/IDD-12-2020-0155.
Browne, G. J., & Walden, E. A. 2020. Is There a Genetic Basis for Information Search Propensity? A Genotyping Experiment. MIS Quarterly, 44 (2), 747-770, http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2020/14718.
Kuhlthau, C. C., Heinström, J., & Todd, R. J. 2008. The ‘information search process’ revisited: Is the model still useful. Information research, 13 (4), 13-4, [Available at http://InformationR.net/ir/13-4/paper355.html].
Khatwani, G., & Srivastava, P. R. 2018. Impact of information technology on information search channel selection for consumers. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 30 (3), 63-80, http://dx.doi.org/10.4018/JOEUC.2018070104.
Shepherd, S. J. 2007. Concepts and architectures for next-generation information search engines. International journal of information management, 27 (1), 3-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2006.06.005.
Chung, N., & Koo, C. 2015. The use of social media in travel information search. Telematics and Informatics, 32 (2), 215-229, http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2014.08.005.
Taylor, A., Zhang, X., & Amadio, W. J. 2009. Examination of relevance criteria choices and the information search process. Journal of Documentation, 65 (5), 719-744, http://dx.doi.org/10.1108/00220410910983083.
Shin, D. H., & Choi, M. J. 2014. Ambidextrous information search: linking personal and impersonal search routines with individual performance. Information Technology and Management, 15, 291-304, http://dx.doi.org/10.1007/s10799-014-0191-3.
Hong, W., Thong, J. Y., & Tam, K. Y. 2004. Does animation attract online users’ attention? The effects of flash on information search performance and perceptions. Information Systems Research, 15 (1), 60-86, http://dx.doi.org/10.1287/isre.1040.0017.
Johannessen, J. A., & Dolva, J. O. 1995. Innovative companies' external information search in Russia. International Journal of Information Management, 15 (5), 367-376, http://dx.doi.org/10.1016/0268-4012(95)00037-8.
Joseph, P., Debowski, S., & Goldschmidt, P. 2013. Models of information search: a comparative analysis. Information Research, 18 (1), https://www.informationr.net/ir/18-1/paper562.html.
Bowler, L. 2010. Talk as a metacognitive strategy during the information search process of adolescents. Information Research: An International Electronic Journal, 17 (1), 508- https://eric.ed.gov/?id=EJ912756.
Kuhlthau, C. C. 1997. Learning in digital libraries: An information search process approach. 45 (4), 708-724.
Inthiran, A., Alhashmi, S. M., & Ahmed, P. K. 2015. A user study on the information search behaviour of medical students. Malaysian Journal of Library & Information Science, 20 (1), 61-77, http://mojem.um.edu.my/index.php/MJLIS/article/view/1760.
Khatwani, G., & Srivastava, P. R. 2017. Modeling gender based customer preferences of information search channels. Journal of Global Information Management (JGIM), 25 (2), 52-67, http://dx.doi.org/10.4018/JGIM.2017040104.
Bates, M. J. 1979. Information search tactics. Journal of the American Society for information Science, 30 (4), 205-214, http://dx.doi.org/10.1002/asi.4630300406.
Niu, X., & Kelly, D. 2014. The use of query suggestions during information search. Information Processing & Management, 50 (1), 218-234, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2013.09.002.
Chu, S. K. W., & Law, N. 2007. Development of information search expertise: Research students' knowledge of source types. Journal of librarianship and information science, 39 (1), 27-40, http://dx.doi.org/10.1108/14684520510638070.
Li, Y., & Belkin, N. J. 2010. An exploration of the relationships between work task and interactive information search behavior. Journal of the American Society for information Science and Technology, 61 (9), 1771-1789, http://dx.doi.org/10.1002/asi.21359.
Vuong, T., Saastamoinen, M., Jacucci, G., & Ruotsalo, T. 2019. Understanding user behavior in naturalistic information search tasks. Journal of the Association for Information Science and Technology, 70 (11), 1248-1261, http://dx.doi.org/10.1002/asi.24201.
Li, Y. 2009. Exploring the relationships between work task and search task in information search. Journal of the American Society for information Science and Technology, 60 (2), 275-291, http://dx.doi.org/10.1002/asi.20977.
Gwizdka, J., & Lopatovska, I. 2009. The role of subjective factors in the information search process. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60 (12), 2452-2464, http://dx.doi.org/10.1002/asi.21183.
Park, Y. J., & Jang, S. M. 2016. African American Internet use for information search and privacy protection tasks. Social Science Computer Review, 34 (5), 618-630, http://dx.doi.org/10.1177/0894439315597429.
Bowler, L. 2010. A taxonomy of adolescent metacognitive knowledge during the information search process. Library & Information Science Research, 32 (1), 27-42, http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2009.09.005.
Zuo, Y., & Liu, J. 2017. A reputation-based model for mobile agent migration for information search and retrieval. International Journal of Information Management, 37 (5), 357-366, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.04.002.
Karanam, S., Oostendorp, H. V., Sanchiz, M., Chevalier, A., Chin, J., & Fu, W. T. 2017. Cognitive modeling of age‐related differences in information search behavior. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68 (10), 2328-2337, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23893.
Lim, S. C. J., Liu, Y., & Lee, W. B. 2010. Multi-facet product information search and retrieval using semantically annotated product family ontology. Information Processing & Management, 46 (4), 479-493, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2009.09.001.
Savolainen, R. 2015. Approaching the affective factors of information seeking: the viewpoint of the information search process model. In Proceedings of ISIC, the Information Behavior Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 2, (paper isic28). Retrieved from http://InformationR.net/ir/20-1/isic2/isic28.html.
Liu, J., & Albright, K. 2018. Exploring the roles of the unconscious in information search behaviors. Journal of Librarianship and Information Science, 50 (3), 332-342, http://dx.doi.org/10.1177/0961000618769984.
Pharo, N., & Järvelin, K. 2004. The SST method: a tool for analysing Web information search processes. Information Processing & Management, 40 (4), 633-654, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2003.08.005.
Gonzales-Aguilar, A., & Ramírez-Posada, M. 2012. Carrot2: Information search and visualization. Profesional De La Informacion 21 (1), 105-112, http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.ene.14.
Bates, M. J. 1979. Information search tactics. Journal of the American Society for information Science, 30(4), 205-214, https://doi.org/10.1002/asi.4630300406.
Vaughan, L. Q. 1997. Information Search Patterns of Business Communities: A Comparison Between Small and Medium-sized Businesses. Reference & User Services Quarterly, 37 (1), 71–78, http://www.jstor.org/stable/20863215.
Tan, W. K., & Tan, Y. J. 2012. An exploratory investigation of the investment information search behavior of individual domestic investors. Telematics and Informatics, 29 (2), 187-203, http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2011.09.002.
Debowski, S. 2001. Wrong way: Go back! An exploration of novice search behaviours while conducting an information search. The Electronic Library. Electronic Library, 19 (6), 371-382, http://dx.doi.org/10.1108/02640470110411991.
Zubair, A., Shabbir, R., Abro, M. A., & Mahmood, M. A. H. 2019. Impact of consumer information acquisition confidence, social outcome confidence on information search and sharing: The mediating role of subjective knowledge. The Bottom Line, 32 (3), 230-246, http://dx.doi.org/10.1108/BL-05-2019-0085.
Bartolo, L. M., & Smith, T. D. 1993. Interdisciplinary work and the information search process: A comparison of manual and online searching. College & Research Libraries, 54 (4), 344-356, http://dx.doi.org/10.5860/crl_54_04_344.
Efron, M. 2011. Information search and retrieval in microblogs. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62 (6), 996-1008, http://dx.doi.org/10.1002/asi.21512.
Kuruzovich, J., Viswanathan, S., Agarwal, R., Gosain, S., & Weitzman, S. 2008. Marketspace or marketplace? Online information search and channel outcomes in auto retailing. Information Systems Research, 19 (2), 182-201, http://dx.doi.org/10.1287/isre.1070.0146.
Mikalef, P., Kourouthanassis, P. E., & Pateli, A. G. 2017. Online information search behaviour of physicians. Health Information & Libraries Journal, 34 (1), 58-73, http://dx.doi.org/10.1111/hir.12170.
Kuhlthau, C. C., & Tama, S. L. 2001. Information search process of lawyers: a call for’just for me’information services. Journal of documentation, 57 (1), 25-43, http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000007076.
Kim, H., Park, S. Y., & Bozeman, I. 2011. Online health information search and evaluation: observations and semi‐structured interviews with college students and maternal health experts. Health Information & Libraries Journal, 28 (3), 188-199, http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-1842.2011.00948.x.
Lopatovska, I. 2014. Toward a model of emotions and mood in the online information search process. Journal of the association for information science and technology, 65 (9), 1775-1793, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23078.
Boamah, E. 2015. Improving student information search: A metacognitive approach (Chandos information professional series). 6 (4), 348-364, http://dx.doi.org/10.1080/00049670.2015.1100261.
Figueiredo, H. D. A., Marques Morais, L. E., & Ramalho, F. A. 2013. Information Search for Qualification: a study with candidates for the Master Course on Information Science of the Postgraduate Program on Information Science-UFPB. INFORMACAO & SOCIEDADE-ESTUDOS, 23 (2), 99-111.
Wang, J., Xiao, N., & Rao, H. R. 2015. Research note—An exploration of risk characteristics of information security threats and related public information search behavior. Information Systems Research, 26 (3), 619-633, http://dx.doi.org/10.1287/isre.2015.0581.
Sa, N. & Yuan X. 2015. Sources of noise in interactive information search. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 2, (paper isicsp11). Retrieved from http://InformationR.net/ir/20-1/isic2/isicsp11.html.
Koshizuka, M. 2000. Recent trends in information search Process-Introduction. Library and Information Science, (43), 33-34.
Bowler, L. 2010. The self‐regulation of curiosity and interest during the information search process of adolescent students. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (7), 1332-1344, http://dx.doi.org/10.1002/asi.21334.
Ma, C., Cao, S., & Gu, T. 2016. Usability evaluation with tasks characterized by the information search process: The China National Knowledge Infrastructure. The Electronic Library, 34 (4), 572-587, http://dx.doi.org/10.1108/EL-05-2015-0074.
Spink, A., & Sollenberger, M. 2004. Elicitation purposes and tasks during mediated information search. Journal of Documentation, 60 (1), 77-91, http://dx.doi.org/10.1108/00220410410516662.
Kuhlthau, C. C. 1990. The information search process: From theory to practice. Journal of Education for Library and Information Science, 31 (1), 72-75, http://dx.doi.org/10.2307/40323730.
Hjørland, B. 1984. Psychology and information search strategy: 'Information input overload’. Social Science Information Studies, 4 (2-3), 143-148, http://dx.doi.org/10.1016/0143-6236(84)90072-3.
Lindquist, M. G. 1977. An explanation of the coming stagnation of information search services. Online Review, 1 (2), 109-116, http://dx.doi.org/10.1108/eb023941.
Casnici, N., Castellani, M., Squazzoni, F., Testa, M., & Dondio, P. 2019. Adaptive Heuristics That (Could) Fit: Information Search and Communication Patterns in an Online Forum of Investors Under Market Uncertainty. Social Science Computer Review, 37 (6), 734-749, http://dx.doi.org/10.1177/0894439318794412.
Hyldegård, J. 2006. Collaborative information behaviour––exploring Kuhlthau’s Information Search Process model in a group-based educational setting. Information processing & management, 42 (1), 276-298, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2004.06.013.
Pfeiffer, J., Pfeiffer, T., Meißner, M., & Weiß, E. 2020. Eye-tracking-based classification of information search behavior using machine learning: evidence from experiments in physical shops and virtual reality shopping environments. Information Systems Research, 31 (3), 675-691, http://dx.doi.org/10.1287/isre.2019.0907.
Kuhlthau, C. C. 1999. The role of experience in the information search process of an early career information worker: Perceptions of uncertainty, complexity, construction, and sources. Journal of the American Society for information Science, 50 (5), 399-412, http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:5<399::AID-ASI3>3.0.CO;2-L.
de Carvalho, W. M., Rezende, A., & Gomes, G. M. R. 2019. Fontes de informação especializada em africanidades. PontodeAcesso, 13 (2), 174-201, http://dx.doi.org/10.1590/0103-37862015000300009.
Chu, S. K. W., & Law, N. 2007. Development of information search expertise: Postgraduates' knowledge of searching skills. portal: Libraries and the Academy, 7 (3), 295-316, http://dx.doi.org/10.1353/pla.2007.0028.
du Preez, M. 2013. Information Need: A Theory Connecting Information Search to Knowledge Formation. Online Information Review, 37 (2), 343-344, http://dx.doi.org/10.1108/OIR-04-2013-0074.
Ford, N. 2013. Information Need: A Theory Connecting Information Search to Knowledge Formation by Charles Cole. Medford, NJ: Information Today, 64 (12), 2595- 2596, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23039.
Urquhart, C. 2013. Information Need: A Theory Connecting Information Search to Knowledge Formation. Journal of Documentation, 69 (4), 590-594, http://dx.doi.org/10.1108/JD-02-2013-0018.
Mohammad Arif, A. S., & Du, J. T. 2019. Understanding collaborative tourism information searching to support online travel planning. Online Information Review, 43 (3), 369-386, http://dx.doi.org/10.1108/OIR-05-2017-0141.
Ma, X., Xue, P., Zhang, S., Matta, N., Qin, C., Cahier, J. P., & Wang, K. 2019. Information search by applying VDL-based iconic tags: an experimental study. Journal of Documentation, 75 (4), 807-822, http://dx.doi.org/10.1108/JD-08-2018-0127.
Santos, J.O., Barreira, M.I.D.S., Souza, L.D. & Gomez, M.P. 2020. Information evaluation in collaborative environments. EM QUESTAO, 26(3), 327-353, http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245263.327-353.
Singh, R. & Kumar, S. (2020). Information evaluation skills of social science researchers: an assessment. Annals of Library and Information Studies, 67 (4), 222-230.
Vamanu, I., Zak, E. 2022. Information source and content: articulating two key concepts for information evaluation. Information and Learning Sciences, 123 (1-2), 65-79, http://dx.doi.org/10.1108/ILS-09-2021-0084.
Tang, L.C.M., Zhao, Y. Austin, S., Darlington, M., Culley, S. 2020. Codification vs personalization: A study of the information evaluation practice between aerospace and construction industries, International journal of Information Management, 30 (4), 315-325, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.11.009.
Taneichi, J. & Itsumura, H. 2006. Web searching behavior: Constructing a process model of information evaluation based on a survey of college students. LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE, 55 (1), 23.
Radom, R. & Gammons, R.W. 2014. Teaching Information Evaluation with the Five Ws An Elementary Method, an Instructional Scaffold, and the Effect on Student Recall and Application, Reference & User Services Quarterly, 53 (4), 334-347, http://dx.doi.org/10.5860/rusq.53n4.334.
Solomon, P. 2001. The cognitive process of information evaluation: A collective case study. Library & Information Science Research, 23 (|3), 293-295, http://dx.doi.org/10.1016/S0740-8188(01)00085-8.
Zhao, Y.Y., Tang, L.C.M., Darlington, M.J., Austin, S.A. & Culley, S.J. 2008. High value information in engineering organizations. International journal of Information Management, 28 (4), 246-258, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.09.007.
Singh, R. & Kumar, S. 2020. An empirical assessment of information literacy competency of social science researchers: a gender perspective. Annals of Library and Information Studies, 67 (1), 7-16.
Santos, S.D. 2008. Automatic access systems for bibliographical information: evaluation and trends in the internet era
INFORMACAO & SOCIEDADE-ESTUDOS, 18 (1), 209-210.
Rueda, L.V., Villen & Rueda, Luis 2008. Automatic access systems to bibliographical information: evaluation and trends in the era of the internet. Revista Espanola de Documentation Cientifica, 31 (2), 307-309.
Mills, J., Flynn, R., Fox, N., Shaw, D. & Wiley, C.W. 2021. Beyond the Checklist Approach: A Librarian-Faculty Collaboration to Teach the BEAM Method of Source Evaluation. Communications in Information Literacy, 15 (1), 119-139.
Leroy, G., Miller, T., Rosemblat, G. & Browne, A. 2008. A balanced approach to health information evaluation: A vocabulary-based naive Bayes classifier and readability formulas. Journal of the American Society for Information science and Technology, 59 (9), 1409-1419, http://dx.doi.org/10.1002/asi.20837.
Keshavarz, H. 2021. Evaluating Credibility of Social Media Information: Current Challenges, Research Directions and Practical Criteria
Information Discovery and Delivery, 49 (4), 269-279, http://dx.doi.org/10.1108/IDD-03-2020-0033.
Kim, K.S., Sin, S.C.J. & Yoo-Lee, E. 2021. Use and evaluation of information from social media: A longitudinal cohort study. Library & Information Science Research, 43 (3), 101104, http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101104.
Lee, H. & Pang, N. 2018. Understanding the effects of task and topical knowledge in the evaluation of websites as information patch. Journal of Documentation, 74 (1), 162-186, http://dx.doi.org/10.1108/JD-04-2017-0050.
Ahituv, N. 1980. A Systematic Approach Toward Assessing the Value of an Information System
MIS Quarterly, 4 (4), 61-75, http://dx.doi.org/10.2307/248961.
Olvera-Lobo, M.D. & Aguilar-Soto, M. 2011. Postgraduate studies websites: a framework for evaluating, Investigation Bibliotecologica, 25 (53), 31-57.
Lwehabura, M.J.F. 2018. An assessment of information literacy skills among first-year postgraduate students at Sokoine University of Agriculture Tanzania. Journal of Librarianship and Information science, 50 (4), 427-434, http://dx.doi.org/10.1177/0961000616667802.
Buhler, A.G., Brannon, B., Cataldo, T.T., Faniel, I.M., Connaway, L.S., Valenza, J.K., Elrod, R. & Cyr, C. 2022. How real is real enough? Participant feedback on a behavioral simulation used for information-seeking behavior research. Journal of Librarianship and Information Science, (0), 0, http://dx.doi.org/10.1177/09610006211067799.
Johnson, F., Rowley, J., Sbaffi, L., Johnson, F., Rowley, J. Sbaffi, L. 2015. Modelling trust formation in health information contexts, Journal of Information Science, 41 (4), 415-429, http://dx.doi.org/10.1177/0165551515577914.
Nieto-Isidro, S., Martinez-Abad, F. & Rodriguez-Conde, M.J. 2021. Information Literacy in Primary Education: diagnosis and effects of training on teachers and pupils in CastillayLeon, REVISTA ESPANOLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA 44 (4), http://dx.doi.org/10.3989/redc.2021.4.1818.
Lwin, M.O., Panchapakesan, C., Sheldenkar, A., Calvert, G.A., Lim, L.K.S. & Lu, J.H. 2020. Determinants of eHealth Literacy among Adults in China, Journal of Health Communication, 25 (5), 385- 393, http://dx.doi.org/10.1080/10810730.2020.1776422.
Shabani, A. & Keshavarz, H. 2022. Media literacy and the credibility evaluation of social media information: students' use of Instagram, WhatsApp and Telegram. GLOBAL KNOWLEDGE MEMORY AND COMMUNICATION 71 (6/7), 413-431, http://dx.doi.org/10.1108/GKMC-02-2021-0029.
Fadel, K.J., Meservy, T.O., Jensen, M.L., Fadel, Kelly J., Meservy, Thomas O. & Jensen, Matthew L. 2015. Exploring Knowledge Filtering Processes in Electronic Networks of Practice. Journal of Management Information Systems, 31 (4), 158-181, http://dx.doi.org/10.1080/07421222.2014.1001262.
Lai, H.J. & Wang, C.Y. 2012. Examining public librarian's information literacy, self-directed learning readiness, and e-learning attitudes: A study from Taiwan. Malaysian Journal of Library & Information science, 17 (2), 101-115.
Osunrinde, O. & Tiamiyu, M. 2017. Information identification, evaluation and utilization for decision-making by managers in South West Nigeria. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT, 19 (1), http://dx.doi.org/10.4102/sajim.v19i1.755.
Mierzecka, A., Wasilewski, J. & Kisilowska, M. 2019. Cognitive authority, emotions and information quality evaluations. Informtion Research-an International Electronic Journal, 24 (4).
Pinto, M., Fernandez-Pascual, R., Gomez-Hernandez, J.A., Cuevas, A., Granell, X., Puertas, S., Guerrero, D., Gomez, C. & Palomares, R. 2016.
Attitudes toward Information Competency of University Students in Social Sciences. PORTAL-LIBRARIES AND THE ACADEMY, 16 (4), 737-761, http://dx.doi.org/10.1353/pla.2016.0050.
Metzger, M.J. 2007. Making sense of credibility on the web: Models for evaluating online information and recommendations for future research
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (13), 2078-2091, http://dx.doi.org/10.1002/asi.20672.
Lwehabura, M. J. 2008. Information Literacy Delivery in Tanzanian Universities: An Examination of its Effectiveness. African Journal of Library, Archives & Information Science, 18 (2), 157-168.
Pinto, M. 2008. Cyberabstracts: a portal on the subject of abstracting designed to improve information literacy skills. Journal of Information Science, 34 (5), 667-679, http://dx.doi.org/10.1177/0165551507086262.
Campbell, D. G., & Fast, K. V. 2004. Academic libraries and the semantic web: What the future may hold for research-supporting library catalogues. The Journal of academic librarianship, 30 (5), 382-390, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2004.06.007.
Tiamiyu, M. A. 1993. The realities of developing modern information resources management systems in government organisations in developing countries with particular reference to Nigeria. Journal of information science, 19 (3), 189-197, http://dx.doi.org/10.1177/016555159301900303.
Cooke, N. A. 2017. Posttruth, truthiness, and alternative facts: Information behavior and critical information consumption for a new age. The library quarterly, 87 (3), 211-221, http://dx.doi.org/10.1086/692298.
JACOBI, G., & LIMA, J. B. D. Infocommunication competences of adolescents and young social media users. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação; Vol. 14 No. 3 (2021): Revista Ibero-americana de Ciência da Informação; 722-741, 24 (2), 741-722, http://dx.doi.org/10.26512/rici.v14.n3.2021.35533.
Zhou, Q., Lee, C. S., & Sin, S. C. J. 2021. When Social Media Use for Formal Learning is Voluntary: A Study of Students' Use of Self-Regulated Learning Strategies. LIBRES: Library & Information Science Research Electronic Journal, 31 (1), 12- 26, http://dx.doi.org/10.32655/LIBRES.2021.1.2.
Dai, J., Granikov, V., Sherif, R. E., Grguric, E., Turcotte, E., & Pluye, P. 2019. Patient information aid: An innovative educational program to improve outcomes of online consumer health information. Education for Information, 35 (1), 41-49, http://dx.doi.org/10.3233/EFI-180215.
Almeida, C., Macedo-Rouet, M., de Carvalho, V. B., Castilhos, W., Ramalho, M., Amorim, L., & Massarani, L. 2023. When does credibility matter? The assessment of information sources in teenagers’ navigation regimes. Journal of Librarianship and Information Science, 55 (1), 218-231, http://dx.doi.org/10.1177/09610006211064647.
Dolničar, D., Podgornik, B. B., Bartol, T., & Šorgo, A. 2020. Added value of secondary school education toward development of information literacy of adolescents. Library & Information Science Research, 42 (2), 101016, http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101016.
 Hayes, R. M., Karlics, K., & Schloegl, C. 2013. University libraries as a model for the determination of the need for information specialists in knowledge industries? An exploratory analysis of the information sector in Austria. Information processing & management, 49 (5), 1008-1018, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2013.04.001.
Schvaneveldt, N., Diekema, A. R., Hopkins, E. B. S., & Patterson, B. 2022. New nurses apply only basic source evaluation criteria but realize their skills are lacking: More sophisticated approaches to teaching evaluation skills are required. Health Information & Libraries Journal, 39 (2), 166-177, http://dx.doi.org/10.1111/hir.12395.
Bartol, T., Dolničar, D., Podgornik, B. B., Rodič, B., & Zoranović, T. 2018. A comparative study of information literacy skill performance of students in agricultural sciences. The Journal of Academic Librarianship, 44 (3), 374-382, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2018.03.004.
Mikkonen, T. 2018. Justifying the use of Internet sources in school assignments on controversial issues Information Research, 23 (1), 781. http://InformationR.net/ir/23-1/paper781.html.
Robinson, C., & Graham, J. 2010. Perceived Internet health literacy of HIV‐positive people through the provision of a computer and Internet health education intervention. Health Information & Libraries Journal, 27 (4), 295-303, https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2010.00898.x.
Rowley, J., Johnson, F., & Sbaffi, L. 2017. Gender as an influencer of online health information‐seeking and evaluation behavior. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68 (1), 36-47, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23597.
Rockembach, M. Archival appraisal: an analysis based on systematic literature review. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação; Edição Especial-v. 23 (1); 90-98, http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2018v23nespp90.
Ivanitskaya, L. V., Hanisko, K. A., Garrison, J. A., Janson, S. J., & Vibbert, D. 2012. Developing health information literacy: a needs analysis from the perspective of preprofessional health students. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 100(4), 277, http://dx.doi.org/10.3163/1536-5050.100.4.009.
Tang, Y., & Tseng, H. 2017. Undergraduate student information self-efficacy and library intervention. Library Review. 66 (6-7), 468-481, http://dx.doi.org/10.1108/LR-04-2017-0040.
Keshavarz, H. (2020). Assessing the credibility of Web information by university students: findings from a case study in Iran. Global Knowledge, Memory and Communication, 69 (8/9), 681-696, http://dx.doi.org/10.1108/GKMC-03-2020-0023.
Yuan, J., & Guo, L. 2021. Investigation and analysis of digital poverty among adolescents in China. Journal of Documentation, 77 (6), 1265-1285, http://dx.doi.org/10.1108/JD-01-2021-0021.
Veinot, T. C., Senteio, C. R., Hanauer, D., & Lowery, J. C. 2018. Comprehensive process model of clinical information interaction in primary care: results of a “best-fit” framework synthesis. Journal of the American Medical Informatics Association, 25 (6), 746-758, http://dx.doi.org/10.1093/jamia/ocx085.
Fontana, F. A. 2001. Evaluation of SGML-based information through fuzzy techniques. Information processing & management, 37 (1), 75-90, https://doi.org/10.1016/S0306-4573(00)00025-X.
Eldermire, E. R., Fricke, S., Alpi, K. M., Davies, E., Kepsel, A. C., & Norton, H. F. 2019. Information seeking and evaluation: a multi-institutional survey of veterinary students. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 107 (4), 515, http://dx.doi.org/10.5195/jmla.2019.674.
Chakoli, A.N., & Samadi, L. 2021. Identifying and Evaluating the Critical Success Factors for Academic Information Management and Evaluation Centers: The Case of Iran LIBRI-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIBRARIES AND INFORMATION STUDIES, 71 (2), 141-158, http://dx.doi.org/10.1515/libri-2020-0093.
Hirvonen, N., Tirroniemi, A., Kortelainen, T. 2019. The cognitive authority of user-generated health information in an online forum for girls and young women. Journal of Documentation, 75 (1), 78-98, http://dx.doi.org/10.1108/JD-05-2018-0083.
Liu, C.N., Tian, Q., Zhu, X.G. 2021. Social media emergency information assessment of major emergencies: a case study of additional emotional characteristics. Library Hi Tech, http://dx.doi.org/10.1108/LHT-08-2021-0288.
Lim, C. G., Jeong, Y. S., & Choi, H. J. 2019. Survey of temporal information extraction. Journal of Information Processing Systems, 15 (4), 931-956, http://dx.doi.org/10.3745/JIPS.04.0129.
Crescenzi, V., & Mecca, G. 2004. Automatic information extraction from large websites. Journal of the ACM (JACM), 51 (5), 731-779, http://dx.doi.org/10.1145/1017460.1017462.
Wang, H., Zhu, T., Wang, M., Zhang, G., & Chen, W. 2021. A prior information enhanced extraction framework for document-level financial event extraction. Data Intelligence, 3 (3), 460-476, http://dx.doi.org/10.1162/dint_a_00103.
Gutierrez, F., Dou, D., Fickas, S., Wimalasuriya, D., & Zong, H. 2016. A hybrid ontology-based information extraction system. Journal of Information Science, 42 (6), 798-820, http://dx.doi.org/10.1177/0165551515610989.
Jung, H., Yi, E., Kim, D., & Lee, G. G. 2005. Information extraction with automatic knowledge expansion. Information processing & management, 41 (2), 217-242, http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4573(03)00066-9.
Starlinger, J., Kittner, M., Blankenstein, O., & Leser, U. 2017. How to improve information extraction from German medical records. It-Information Technology, 59 (4), 171-179, http://dx.doi.org/10.1515/itit-2016-0027.
Della Penna, G., Magazzeni, D., & Orefice, S. 2012. A spatial relation-based framework to perform visual information extraction. Knowledge and information systems, 30, 667-692, http://dx.doi.org/10.1007/s10115-011-0394.
Cimiano, P., Reyle, U., & Šarić, J. 2005. Ontology-driven discourse analysis for information extraction. Data & Knowledge Engineering, 55 (1), 59-83, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2004.11.009.
Peng, F., & McCallum, A. 2006. Information extraction from research papers using conditional random fields. Information processing & management, 42 (4), 963-979, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2005.09.002.
Sun, Z., Lim, E. P., Chang, K., Ong, T. K., & Gunaratna, R. K. 2005. Event-driven document selection for terrorism information extraction. In Intelligence and Security Informatics: IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics, ISI 2005, Atlanta, GA, USA, May 19-20, 3 (37-48). Springer Berlin Heidelberg.
Barrio, P., & Gravano, L. 2017. Sampling strategies for information extraction over the deep web. Information Processing & Management, 53 (2), 309-331, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2016.11.006.
Nasar, Z., Jaffry, S. W., & Malik, M. K. 2018. Information extraction from scientific articles: a survey. Scientometrics, 117, 1931-1990, http://dx.doi.org/10.1007/s11192-018-2921-5.
Jain, A., & Ipeirotis, P. G. 2009. A quality-aware optimizer for information extraction. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 34 (1), 1-48, http://dx.doi.org/10.1145/1508857.1508862.
Fagin, R., Kimelfeld, B., Reiss, F., & Vansummeren, S. (2016). A relational framework for information extraction. ACM SIGMOD Record, 44 (4), 5-16, http://dx.doi.org/10.1145/2935694.2935696.
Simmons, L. L., & Conlon, S. J. 2013. Extraction of financial information from online business reports. ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 44 (3), 34-48, https://doi.org/10.1145/2516955.2516958.
Martinez-Rodriguez, J. L., Lopez-Arevalo, I., & Rios-Alvarado, A. B. 2022. Mining information from sentences through Semantic Web data and Information Extraction tasks. Journal of Information Science, 48 (1), 3-20, http://dx.doi.org/10.1177/0165551520934387.
Sena, C. F. L., & Claro, D. B. 2020. PragmaticOIE: a pragmatic open information extraction for Portuguese language. Knowledge and Information Systems, 62(9), 3811-3836, http://dx.doi.org/10.1007/s10115-020-01442-7.
Chang, C. H., Kayed, M., Girgis, M. R., & Shaalan, K. F. 2006. A survey of web information extraction systems. IEEE transactions on knowledge and data engineering, 18 (10), 1411-1428, https://doi.org/10.1109/TKDE.2006.152.
Wimalasuriya, D. C., & Dou, D. 2010. Ontology-based information extraction: An introduction and a survey of current approaches. Journal of Information Science, 36 (3), 306-323, http://dx.doi.org/10.1177/0165551509360123.
Riloff, E., & Lehnert, W. 1994. Information extraction as a basis for high-precision text classification. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 12 (3), 296-333, http://dx.doi.org/10.1145/183422.183428.
Mirończuk, M. M. 2018. The BigGrams: the semi-supervised information extraction system from HTML: an improvement in the wrapper induction. Knowledge and Information Systems, 54 (3), 711-776, http://dx.doi.org/10.1007/s10115-017-1097-2.
Claro, D. B., Souza, M., Castellã Xavier, C., & Oliveira, L. 2019. Multilingual open information extraction: Challenges and opportunities. Information, 10(7), 228, http://dx.doi.org/10.3390/info10070228.
Dietrich, G., Krebs, J., Fette, G., Ertl, M., Kaspar, M., Störk, S., & Puppe, F. 2018. Ad hoc information extraction for clinical data warehouses. Methods of information in medicine, 57 (S 01), e22-e29, http://dx.doi.org/10.3414/ME17-02-0010.
Thirunarayan, K., Berkovich, A., & Sokol, D. Z. 2005. An information extraction approach to reorganizing and summarizing specifications. Information and Software Technology, 47 (4), 215-232, http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2004.08.003.
Hedley, Y. L., Younas, M., James, A., & Sanderson, M. 2006. Sampling, information extraction and summarisation of hidden web databases. Data & Knowledge Engineering, 59 (2), 213-230, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2006.01.009.
Xie, Z., Yang, Y., Wang, M., Li, M., Huang, H., Zheng, D., ... & Ling, T. 2019. Introducing information extraction to radiology information systems to improve the efficiency on reading reports. Methods of information in medicine, 58 (02/03), 094-106, http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1694992.
Han, X., & Wang, J. 2019. Earthquake information extraction and comparison from different sources based on web text. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (6), 252, http://dx.doi.org/10.3390/ijgi8060252.
Jiménez, P., & Corchuelo, R. 2016. Roller: a novel approach to Web information extraction. Knowledge and Information Systems, 49, 197-241, http://dx.doi.org/10.1007/s10115-016-0921-4.
Sahnoun, S., Elloumi, S., & Ben Yahia, S. 2020. Event detection based on open information extraction and ontology. Journal of Information and Telecommunication, 4 (3), 383-403, http://dx.doi.org/10.1080/24751839.2020.1763007.
Tang, B., Wu, Y., Jiang, M., Chen, Y., Denny, J. C., & Xu, H. 2013. A hybrid system for temporal information extraction from clinical text. Journal of the American Medical Informatics Association, 20(5), 828-835, http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2013-001635.
Li, P., Wang, H., Li, H., & Wu, X. 2018. Employing semantic context for sparse information extraction assessment. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 12 (5), 1-36, http://dx.doi.org/10.1145/3201407.
Shelmanov, A. O., Devyatkin, D. A., Isakov, V. A., & Smirnov, I. V. 2020. Open Information Extraction from Texts: Part II. Extraction of Semantic Relationships Using Unsupervised Machine Learning. Scientific and Technical Information Processing, 47, 340-347, http://dx.doi.org/10.3103/S0147688220060076.
Yang, L., Liu, B., Lin, H., & Lin, Y. 2016. Combining local and global information for product feature extraction in opinion documents. Information Processing Letters, 116 (10), 623-627, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipl.2016.04.009.
Moharasan, G., & Ho, T. B. 2019. Extraction of temporal information from clinical narratives. Journal of Healthcare Informatics Research, 3, 220-244, http://dx.doi.org/10.1007/s41666-019-00049-0.
Wang, W., Xin, G., Wang, B., Huang, J., & Liu, Y. 2017. Sentiment information extraction of comparative sentences based on CRF model. Computer Science and Information Systems, 14 (3), 823-837, http://dx.doi.org/10.2298/CSIS161229031W.
Viani, N., Larizza, C., Tibollo, V., Napolitano, C., Priori, S. G., Bellazzi, R., & Sacchi, L. 2018. Information extraction from Italian medical reports: An ontology-driven approach. International journal of medical informatics, 111, 140-148, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.12.013.
Feldman, R., Rosenfeld, B., & Fresko, M. 2006. TEG—a hybrid approach to information extraction. Knowledge and Information Systems, 9, 1-18, http://dx.doi.org/10.1007/s10115-005-0204-y.
Figueiredo, L. N. L., de Assis, G. T., & Ferreira, A. A. 2017. DERIN: A data extraction method based on rendering information and n-gram. Information Processing & Management, 53 (5), 1120-1138, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2017.04.007.
Li, D., Cui, J., Bai, Y., & Chen, C. 2021. Research on anti-conflict extraction method of multimedia video information based on machine learning. Multimedia Tools and Applications, 80(15), 22701-22718, http://dx.doi.org/10.1007/s11042-019-07755-2.
Oral, B., Emekligil, E., Arslan, S., & Eryiǧit, G. 2020. Information extraction from text intensive and visually rich banking documents. Information Processing & Management, 57 (6), 102361, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102361.
Sakai, H., & Masuyama, S. 2008. Cause information extraction from financial articles concerning business performance. IEICE transactions on information and systems, 91 (4), 959-968, http://dx.doi.org/10.1093/ietisy/e91-d.4.959.
Conlon, S. J., Abrahams, A. S., & Simmons, L. L. 2015. Terrorism information extraction from online reports. Journal of Computer Information Systems, 55 (3), 20-28, http://dx.doi.org/10.1080/08874417.2015.11645768.
Yin, D., Zhou, S., Wang, P., Lin, M., Song, H., Ke, F., & Luo, K. 2020. A feature points extraction algorithm based on adaptive information entropy. IEEE Access, 8, 127134-127141, http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3008457.
Zaman, G., Mahdin, H., Hussain, K., Abawajy, J., & Mostafa, S. A. 2021. An ontological framework for information extraction from diverse scientific sources. IEEE access, 9, 42111-42124, http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3063181.
Otmani, N. A., Si-Mohammed, M., Comparot, C., & Charrel, P. J. 2019. Ontology-based approach to enhance medical web information extraction. International Journal of Web Information Systems, 15 (3), 359-382, http://dx.doi.org/10.1108/IJWIS-03-2018-0017.
Han, K. S. 2013. Personal Information Extraction from Korean Obituaries. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 96 (12), 2873-2876, http://dx.doi.org/10.1587/transinf.E96.D.2873.
Yuliang, W., Qi, Z., Fang, L., Xixian, H., Guodong, X., & Bailing, W. 2019. A novel approach for Web page modeling in personal information extraction. World Wide Web, 22, 603-620, http://dx.doi.org/10.1007/s11280-018-0631-9.
Tari, L., Tu, P. H., Hakenberg, J., Chen, Y., Son, T. C., Gonzalez, G., & Baral, C. 2010. Incremental information extraction using relational databases. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 24 (1), 86-99, http://dx.doi.org/10.1109/TKDE.2010.214.
Kim, J. T., & Moldovan, D. I. 1995. Acquisition of linguistic patterns for knowledge-based information extraction. IEEE transactions on knowledge and data engineering, 7 (5), 713-724, http://dx.doi.org/10.1109/69.469825,
Smith, E., Papadopoulos, D., Braschler, M., & Stockinger, K. 2022. LILLIE: Information extraction and database integration using linguistics and learning-based algorithms. Information Systems, 105, 101938, http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2021.101938.
Hu, Q., & Huang, J. X. 2010. Passage extraction and result combination for genomics information retrieval. Journal of Intelligent Information Systems, 34 (3), 249-274, http://dx.doi.org/10.1007/s10844-009-0097-4.
Kumar, S., Sastry, G. H., Marriboyina, V., Alshazly, H., Idris, S. A., Verma, M., & Kaur, M. 2021. Semantic information extraction from multi-corpora using deep learning. Computers, Materials and Continua, 70 (30), 5021-5028, http://dx.doi.org/10.32604/cmc.2022.021149.
Zhang, C., Zhao, L., Zhao, M., & Zhang, Y. 2022. Enhancing keyphrase extraction from academic articles with their reference information. Scientometrics, 127 (2), 703-731, http://dx.doi.org/10.1007/s11192-021-04230-4.
Gotoh, Y., & Renals, S. 2000. Information extraction from broadcast news. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 358 (1769), 1295-1310, http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2000.0587.
Suominen, H., Johnson, M., Zhou, L., Sanchez, P., Sirel, R., Basilakis, J., ... & Kelly, B. 2015. Capturing patient information at nursing shift changes: methodological evaluation of speech recognition and information extraction. Journal of the American Medical Informatics Association, 22 (1), 48-66, http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2014-002868.
Intarapaiboon, P., & Theeramunkong, T. 2018. An application of intuitionistic fuzzy sets to improve information extraction from thai unstructured text. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 101 (9), 2334-2345, http://dx.doi.org/10.1587/transinf.2017EDP7423.
Amran, M. F. M., Sulaiman, R., Ahmad, R. M. T. R. L., Yusop, N. M. M., Jamaludin, N. A. A., & Mohamed, H. 2017. Entities filtering technique for information extraction in engineering drawing files. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 9 (3S), 199-209, http://dx.doi.org/10.4314/jfas.v9i3s.17.
Saggion, H., Cunningham, H., Bontcheva, K., Maynard, D., Hamza, O., & Wilks, Y. 2004. Multimedia indexing through multi-source and multi-language information extraction: the MUMIS project. Data & Knowledge Engineering, 48 (2), 247-264, http://dx.doi.org/10.1016/S0169-023X(03)00108-3.
Denecke, K. 2008. Semantic structuring of and information extraction from medical documents using the UMLS. Methods of Information in Medicine, 47 (05), 425-434, http://dx.doi.org/10.3414/ME0508.
Chang, C. H., Hsu, C. N., & Lui, S. C. 2003. Automatic information extraction from semi-structured web pages by pattern discovery. Decision Support Systems, 35 (1), 129-147, http://dx.doi.org/10.1016/S0167-9236(02)00100-8.
Kosala, R., Blockeel, H., Bruynooghe, M., & Van den Bussche, J. 2006. Information extraction from structured documents using k-testable tree automaton inference. Data & Knowledge Engineering, 58 (2), 129-158, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2005.05.002.
Popovski, G., Seljak, B. K., & Eftimov, T. 2020. A survey of named-entity recognition methods for food information extraction. IEEE Access, 8, 31586-31594, http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2973502.
Chen, G., Wang, C., Zhang, M., Wei, Q., & Ma, B. 2018. How “small” reflects “large”? Representative information measurement and extraction. Information Sciences, 460, 519-540, http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2017.08.096.
Quinones, K. D., Su, H., Marshall, B., Eggers, S., & Chen, H. 2007. User-Centered evaluation of Arizona BioPathway: An information extraction, integration, and visualization system. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 11 (5), 527-536, http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2006.889706.
Zheng, X., Miao, Q., Shi, Z., Fan, Y., & Shui, W. 2016. A new artistic information extraction method with multi channels and guided filters for calligraphy works. Multimedia Tools and Applications, 75, 8719-8744, http://dx.doi.org/10.1007/s11042-015-2788-x.
Liu, P., & Wang, X. 2018. A Distance Approach for Open Information Extraction Based on Word Vector. KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 12 (6), 2470-2491, http://dx.doi.org/10.3837/tiis.2018.06.003.
Patterson, L., & Martzoukou, K. 2012. An examination of Canadian information professionals’ involvement in the provision of business information synthesis and analysis services. Journal of Librarianship and Information Science, 44 (1), 47-64, http://dx.doi.org/10.1177/0961000611426215.
Chen, Z., Yao, S., Jia, Y., & Liu, C. 2018. Face sketch-photo synthesis and recognition: Dual-scale Markov Network and multi-information fusion. Journal of Visual Communication and Image Representation, 51, 112-121, http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2017.12.010.
Berwanger, D., Mathew, A. B., & van den Bogaard, M. 2018. Hierarchical information and the synthesis of distributed strategies. Acta Informatica, 55, 669-701, http://dx.doi.org/10.1007/s00236-017-0306-5.
Talja, S., Hansen, P. 2006. Information Sharing. In: Spink, A., Cole, C. (eds) New Directions in Human Information Behavior. Information Science and Knowledge Management, vol 8. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-3670-1_7.
Bourbeillon, J., Garbay, C., & Giroud, F. 2009. Mass data exploration in oncology: An information synthesis approach. Journal of Biomedical Informatics, 42 (4), 612-623, https://doi.org/10.1016/j.jbi.2009.02.007.
Xie, J., Ke, Q., Cheng, Y., & Everhart, N. 2020. Meta-synthesis in library & information science research. The Journal of Academic Librarianship, 46 (5), 102217, http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102217.
Sun, J., & Qu, Z. 2015. Understanding health information technology adoption: A synthesis of literature from an activity perspective. Information Systems Frontiers, 17 (5), 1177-1190, http://dx.doi.org/10.1007/s10796-014-9497-2.
Blake, C., & Pratt, W. 2006. Collaborative information synthesis II: Recommendations for information systems to support synthesis activities. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57 (14), 1888-1895, http://dx.doi.org/10.1002/asi.20486.
Shah, C. 2014. Evaluating collaborative information seeking–synthesis, suggestions, and structure. Journal of Information Science, 40 (4), 460-475, http://dx.doi.org/10.1177/0165551514530651.
Gorichanaz, T. 2019. Information creation and models of information behavior: Grounding synthesis and further research. Journal of Librarianship and Information Science, 51 (4), 998-1006, http://dx.doi.org/10.1177/0961000618769968.
Bayliss, H. R., & Beyer, F. R. 2015. Information retrieval for ecological syntheses. Research synthesis methods, 6 (2), 136-148, http://dx.doi.org/10.1002/jrsm.1120.
Kouper, I. 2010. Information about the synthesis of life forms: a document‐oriented approach. Journal of Documentation, 66 (3), 348-369, http://dx.doi.org/10.1108/00220411011038449.
Gusenbauer, M. 2021. The age of abundant scholarly information and its synthesis–A time when ‘just google it’is no longer enough. Research synthesis methods, 12 (6), 684-691, http://dx.doi.org/10.1002/jrsm.1520.
Yu, L., & Tan, V. Y. 2019) Exact channel synthesis. IEEE Transactions on Information Theory, 66(5), 2799-2818, http://dx.doi.org/10.1109/TIT.2019.2944625.
Yu, J., Zhou, Q., Qu, G., & Bian, J. 2009. Peak Temperature Reduction by Physical Information Driven Behavioral Synthesis with Resource Usage Allocation. IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and computer sciences, 92 (12), 3151-3159, http://dx.doi.org/10.1587/transfun.E92.A.3151.
Frost, R. B., & Choo, C. W. 2017. Revisiting the information audit: A systematic literature review and synthesis. International Journal of Information Management, 37 (1), 1380-1390, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.10.001.
Lawrence, C. 2013. A holistic narrative of culture's mediation of information systems innovation: a qualitative meta-synthesis. Journal of Global Information Technology Management, 16 (3), 31-52, http://dx.doi.org/10.1080/1097198X.2013.10845641.
Veinot, T. C., Senteio, C. R., Hanauer, D., & Lowery, J. C. 2018. Comprehensive process model of clinical information interaction in primary care: results of a “best-fit” framework synthesis. Journal of the American Medical Informatics Association, 25 (6), 746-758, http://dx.doi.org/10.1093/jamia/ocx085.
Ghezzi‐Kopel, K., Ault, J., Chimwaza, G., Diekmann, F., Eldermire, E., Gathoni, N., ... & Porciello, J. 2022. Making the case for librarian expertise to support evidence synthesis for the sustainable development goals. Research Synthesis Methods, 13 (1), 77-87, http://dx.doi.org/10.1002/jrsm.1528.
Liu, G. 2021. Exploring the information needs of student entrepreneurs: A meta-narrative synthesis. Journal of Business & finance librarianship, 26 (3-4), 254-290, http://dx.doi.org/10.1080/08963568.2021.1955184.
Kock, N., Gallivan, M. J., & DeLuca, D. 2008. Furthering information systems action research: a post-positivist synthesis of four dialectics. Journal of the Association for Information Systems, 9 (2), 48-72.
Lee, J. M., Kwon, J., Lee, S. J., Jang, H., Kim, D., Song, J., & Kim, K. T. 2022. Semiautomated synthesis of sequence-defined polymers for information storage. Science Advances, 8 (10), eabl8614, http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abl8614.
Cuff, P. 2013. Distributed channel synthesis. IEEE Transactions on Information Theory, 59 (11), 7071-7096, http://dx.doi.org/10.1109/TIT.2013.2279330.
Blake, C., & Pratt, W. 2006. Collaborative information synthesis I: A model of information behaviors of scientists in medicine and public health. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57 (13), 1740-1749, http://dx.doi.org/10.1002/asi.20487.
Dalmer, N. K. 2020. Unsettling knowledge synthesis methods using institutional ethnography: Reflections on the scoping review as a critical knowledge synthesis tool. Qualitative Health Research, 30 (14), 2361-2373, http://dx.doi.org/10.1177/1049732320949167.
Xu, C., Yang, G., & Yang, M. 2015. Sample-Based Vegetation Distribution Information Synthesis. Plos one, 10 (8), e0134009, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0134009.
Catalano, A. 2013. Patterns of graduate students' information seeking behavior: a meta‐synthesis of the literature. Journal of documentation. 69 (2), 243-274, http://dx.doi.org/10.1108/00220411311300066.
Miyazaki, T., & Ikeda, M. 1993. High-level synthesis using given data path information. IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and computer sciences, 76 (10), 1617-1625.
Hwang, Y., Kettinger, W. J., & Mun, Y. Y. 2013. A study on the motivational aspects of information management practice. International Journal of Information Management, 33 (1), 177-184, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.09.002.
Urquhart, C., & Yeoman, A. 2010. Information behaviour of women: theoretical perspectives on gender. Journal of documentation. 66 (1), 113-139, http://dx.doi.org/10.1108/00220411011016399.
Kerne, A., Webb, A. M., Smith, S. M., Linder, R., Lupfer, N., Qu, Y., ... & Damaraju, S. (2014). Using metrics of curation to evaluate information-based ideation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (ToCHI), 21 (3), 1-48, http://dx.doi.org/10.1145/2591677.
Pinto, M., Doucet, A. V., & Fernández-Ramos, A. 2010. Measuring students’ information skills through concept mapping. Journal of information science, 36(4), 464-480, http://dx.doi.org/10.1177/0165551510369633.
Nwagwu, W. E., & Donkor, A. B. 2022. Personal Information Creation, Storage and Finding Behaviors of Faculty in Selected Universities in Ghana. African Journal of Library, Archives & Information Science, 32 (1), 123-138.
Ighovie Efe, S., & Benson Adogbeji, O. 2006. The assessment of the use of information and communication technology (ICT) in data storage and information dissemination in Nigerian meteorological stations. The Electronic Library, 24 (2), 237-242, http://dx.doi.org/10.1108/02640470610660404.
Keith Jr, N. R. 1970. A General Evaluation Model for An Information Storage and Retrieval System. Journal of the American Society for Information Science, 21 (4), 237-239, http://dx.doi.org/10.1002/asi.4630210403.
Schaefer, S., McGovern, N., Goethals, A., Zierau, E., & Truman, G. 2018. Digital Preservation Storage Criteria. IFLA JOURNAL International Federation of Library Associations, 48 (2), 318- 331, http://dx.doi.org/10.1177/03400352211011490.
Vickery, B. C. 1959. Information storage and retrieval, a review. American Documentation, 10 (4), 319.
Oconner, J. 1972. Information Storage and Retrival. Information Storage and Retrival, 8 (1), 41, http://dx.doi.org/10.1016/0020-0271(72)90027-7.
Iraci, J. 2019. Suitability of Flash Media for the Long-Term Storage of Information. Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material, 40 (2), 97-122, http://dx.doi.org/10.1515/res-2019-0002.
Hjørland, B. 2015. The phrase “information storage and retrieval” (IS&R): An historical note. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66 (6), 1299-1302, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23226.
Ursul, A. D. 2018. The information nature of culture. Scientific and technical information processing, 45 (2), 100-105, http://dx.doi.org/10.3103/S0147688218020107.
Antopolskii, A. B., & Efremenko, D. V. 2019) Setting up the modern digital infrastructure for the storage and analysis of scientific and technological information. Scientific and Technical Information Processing, 46 (2), 123-132, http://dx.doi.org/10.3103/S0147688219020138.
Ahmed, S., & Sheikh, A. 2021. Information and communication technology skills among library and information science professionals: A predictor of enhanced library services. Journal of Librarianship and Information Science, 53 (3), 444-453, http://dx.doi.org/10.1177/0961000620962162.
Cloete, L. 2009. Multimedia Information Storage and Retrieval: Techniques and Technologies. Library Hi Tech, 27 (3), 484-485, http://dx.doi.org/10.1108/07378830910988621.
Sieverts, E. G., Hofstede, M., & Groeniger, B. O. 1992. Software for information storage and retrieval tested, evaluated and compared Part IV—Indexing and full‐text retrieval programs. The electronic library, 10 (4), 195-207, http://dx.doi.org/10.1108/eb045189.
Shah, B., & Khanzode, V. 2018. Designing a lean storage allocation policy for non-uniform unit loads in a forward-reserve model: An enterprise information management with an e-decision support system. Journal of Enterprise Information Management. 31 (1), 112-145, http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-01-2017-0018.
Kwok, K. L. 1995. A network approach to probabilistic information retrieval. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 13 (3), 324-353.
Bawden, D. 1998. Information storage and retrieval. International Journal of Information Management, 18 (2), 161-162.
Cangir, O. F., Cankur, O., & Ozsoy, A. 2021. A taxonomy for Blockchain based distributed storage technologies. Information processing & management, 18 (2), 161-162, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102627.
Nieuwenhuysen, P. 1991. Computerised storage and retrieval of structured text information: CDS/ISIS Version. Program, 25 (1), 1-18, http://dx.doi.org/10.1108/eb047073.
Burns, C. 1981. Information storage and display. Journal of the American Society for Information Science, 32 (2), 141-147, http://dx.doi.org/10.1002/asi.4630320211.
Khalid, A., Iftikhar, M. S., Almogren, A., Khalid, R., Afzal, M. K., & Javaid, N. 2021. A blockchain based incentive provisioning scheme for traffic event validation and information storage in VANETs. Information Processing & Management, 58 (2), 102464, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102464.
Sessions, V. S. 1970. The cost and costing of information storage and retrieval. Information Storage and Retrieval, 6 (2), 155-170, http://dx.doi.org/10.1016/0020-0271(70)90058-6.
Ogbanufe, O., Dinulescu, C. C., Liu, X., & Kucuk, C. Y. 2019. It's in the Cloud: Theorizing Context-Specific Factors Influencing the Perception of Mobile Cloud Storage. ACM SIGMIS Database: The DATABASE for Advances in Information Systems, 50 (3), 116-137, http://dx.doi.org/10.1145/3353401.3353408.
Kim, H. G., & Cho, S. B. 2000. Structured storage and retrieval of SGML documents using Grove. Information processing & management, 36(4), 643-657, http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4573(99)00075-8.
Beghtol, C. 1997. Stories: applications of narrative discourse analysis to issues in information storage and retrieval. KO Knowledge Organization, 24 (2), 64-71.
Davis, C. H. 1999. Information Storage and Retrieval. 69(2), 254-256, http://dx.doi.org/10.1086/603066.
Sieverts, E. G., Hofstede, M., Nieuwland, A., Groeneveld, C., & de Zwart, B. 1993. Software for information storage and retrieval tested, evaluated and compared Part VI—Various additional programs. The electronic library, 11 (2), 73-89, http://dx.doi.org/10.1108/eb045212.
McLeod, J., & Gormly, B. 2017. Using the cloud for records storage: issues of trust. Archival Science, 17(4), 349-370, http://dx.doi.org/10.1007/s10502-017-9280-5.
Bergman, O., Gradovitch, N., Bar‐Ilan, J., & Beyth‐Marom, R. 2013. Folder versus tag preference in personal information management. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64 (10), 1995-2012, http://dx.doi.org/10.1002/asi.22906.
Goldstein, C.M. 1984. Computer-Based Information-Storage Technologies, 19, 65-96.
LI, Y.K. 1973. Evaluating Information Storage and Retrieval System - Decision Theory Approach. Information Storage and Retrieval, 9 (5), 281-291, http://dx.doi.org/10.1016/0020-0271(73)90083-1.
Nwagwu, W.E. & Donkor, A.B. 2021. Personal Information Management Behaviors of University Faculty - Aspects of Print versus Electronic. Libri-International Journal of Libraries and Information Studies, 71(2), 183-202, http://dx.doi.org/10.1515/libri-2020-0041.
Nwagwu, W. 2021. Assessment of Information Management in a State Public Service in Nigeria. African Journal of Library and Information Science, 31 (1), 13-27.
Aakre, C.A., Maggio, L.A., Del Fiol, G. & Cook, D.A. 2019. Barriers and facilitators to clinical information seeking: a systematic review, Journal of the American Medical Informatics Association, 26 (10), 1129-1140, http://dx.doi.org/10.1093/jamia/ocz065.
Eachempati, P. 2017. Change Management in Information Asset, Journal of Global Information Management, 25 (2), 68-87, http://dx.doi.org/10.4018/JGIM.2017040105.
Zhao, J.L., Kumar, A. & Stohr, E.A. 2000. Workflow-centric information distribution through e-mail, Journal of Management of Information Systems, 17 (3), 45-72, http://dx.doi.org/10.1080/07421222.2000.11045653.
Oh, K. E. 2021. Social aspects of personal information organization. Journal of Documentation, 77 (2), 558-575, http://dx.doi.org/10.1108/JD-06-2020-0104.
Huvila, I. 2011. The complete information literacy? Unforgetting creation and organization of information. Journal of librarianship and information science, 43 (4), 237-245, http://dx.doi.org/10.1177/0961000611418812.
Espantoso, J. J. P. The information spaces management in organization information architecture environment. Informação & Sociedade: Estudos; 22, (3), 33-39, http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/92940.
Brandt, M. B. 2018. Ethical aspects in the organization of legislative information. KO Knowledge Organization, 45 (1), 3-12, http://dx.doi.org/10.5771/0943-7444-2018-1-3.
Shaw, R. 2013. Information organization and the philosophy of history. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64 (6), 1092-1103, http://dx.doi.org/10.1002/asi.22843.
Hasan, H., & Lampitsi, S. 1995. Executive access to information systems in Australian public organizations. The Journal of Strategic Information Systems, 4 (3), 213-223, http://dx.doi.org/10.1016/0963-8687(95)96802-F.
King, W. R., & Sethi, V. 2001. Patterns in the organization of transnational information systems. Information & Management, 38 (4), 201-215, http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7206(00)00050-1.
Jordan, E., & Tricker, B. 1995. Information strategy: alignment with organization structure. The Journal of Strategic Information Systems, 4 (4), 357-382, http://dx.doi.org/10.1016/0963-8687(95)80004-A.
Lira, W. S., Cândido, G. A., Araújo, G. M. D., & Barros, M. A. D. 2008. The seeking and use of information in the organizations. Perspectivas em Ciência da Informação, 13, 166-183, http://dx.doi.org/10.1590/S1413-99362008000100011.
Nakano, N., Martínez-Ávila, D., Jorente, M. J. V., & Padua, M. C. (2018). Information Design, Information Science, and Knowledge Organization: a domain analysis from the perspective of complexity. Scire: representación y organización del conocimiento, 24 (1), 67-75, https://doi.org/10.54886/scire.v24i1.4390.
Oh, K. E. (2019). Personal information organization in everyday life: modeling the process. Journal of Documentation, 75 (3), 667-691, http://dx.doi.org/10.1108/JD-05-2018-0080.
Jordan, E. (1994). Information strategy and organization structure. Information Systems Journal, 4 (4), 253-270, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2575.1994.tb00055.x.
Van Gigch, J. P., & Le Moigne, J. L. (1990). The design of an organization information system: intelligent artifacts for complex organizations. Information & management, 19 (5), 325-331, http://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(90)90046-K.
Power, D. J. (1983). The impact of information management on the organization: two scenarios. MIS Quarterly, 7 (3), 13-20, http://dx.doi.org/10.2307/249053.
Wiredu, G. O. (2012). Information systems innovation in public organizations: an institutional perspective. Information Technology & People, 25 (2), 188-206, http://dx.doi.org/10.1108/09593841211232703.
Hider, P. (2018). The terminological and disciplinary origins of information and knowledge organization. Education for Information, 34 (2), 135-161, http://dx.doi.org/10.3233/EFI-180165.
Rojas, M. A. R., & Delgado, L. B. H. (2010). Philosophical foundations of the organization of information. Perspectivas em Ciência da Informação; 15, (1); 3-17, http://dx.doi.org/10.1590/S1413-99362010000100002.
Burford, S. (2014). A grounded theory of the practice of web information architecture in large organizations. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (10), 2017-2034, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23098.
Passos, P. C. S. J., & Caregnato, S. The content organization in scientific journals: an analysis of Information Architecture. Em Questão; 24 (3), 226-252, http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245243.226-252.
Thellefsen, M. M. (2023). Domain analytical information and knowledge organization: investigating the externalist and internalist conception of information. Journal of Documentation, 79 (1), 21-35, http://dx.doi.org/10.1108/JD-07-2021-0126.
Gutiérrez, A. G., & Martínez-Ávila, D. (2014). Critical organization of knowledge in mass media information systems. KO Knowledge Organization, 41 (3), 205-216, http://dx.doi.org/10.5771/0943-7444-2014-3-205.
Morgan, G. G. (1995). ITEM: a strategic approach to information systems in voluntary organizations. The Journal of Strategic Information Systems, 4 (3), 225-237, http://dx.doi.org/10.1016/0963-8687(95)96803-G.
Martínez-Ávila, D. (2015). Knowledge organization in the intersection with information technologies. KO Knowledge Organization, 42 (7), 486-498, https://doi.org/10.5771/0943-7444-2015-7-486.
Saumure, K., & Shiri, A. (2008). Knowledge organization trends in library and information studies: a preliminary comparison of the pre-and post-web eras. Journal of information science, 34 (5), 651-666, http://dx.doi.org/10.1177/0165551507084300.
Barua, A., Ravindran, S., & Whinston, A. B. (2007). Enabling information sharing within organizations. Information Technology and Management, 8 (1), 31-45, http://dx.doi.org/10.1007/s10799-006-0001-7.
De Paiva, A. D. C., Ficht, N., Lunardelli, R. S. À., & Cervantes, B. M. N. (2018). Information organization in the radiophonic scenario of the universities of paraná from the recommendations of information architecture. Informacao e Sociedade, 28 (1), 61-76, http://hdl.handle.net/11449/221068.
Choo, C. W., Furness, C., Paquette, S., Van Den Berg, H., Detlor, B., Bergeron, P., & Heaton, L. (2006). Working with information: information management and culture in a professional services organization. Journal of information science, 32 (6), 491-510, http://dx.doi.org/10.1177/0165551506068159.
Lee, T., Ghapanchi, A. H., Talaei-Khoei, A., & Ray, P. (2015). Strategic information system planning in healthcare organizations. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 27 (2), 1-31, http://dx.doi.org/10.4018/joeuc.2015040101.
Cho, J. (2013). The recent trends of information organization research in Japan and Korea. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 37 (3-4), 107-117, http://dx.doi.org/10.1016/j.lcats.2013.10.002.
Ma, F., Chen, Y., & Zhao, Y. (2017). Research on the organization of user needs information in the big data environment. The Electronic Library, 35 (1), 36-49, http://dx.doi.org/10.1108/EL-07-2015-0130.
Shouhong Wan (1997). Modeling information architecture for the organization, Information & Management, 32 (6), 303-315, http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7206(97)00025-6.
Zhang, C., Zhao, H., Chi, X., & Ma, S. (2019). Information Organization Patterns from Online Users in a Social Network. KO KNOWLEDGE Organization, 46 (2), 90-103, http://dx.doi.org/10.5771/0943-7444-2019-2-90.
Ribeiro, F. (2014). The use of classification in archives as a means of organization, representation and retrieval of information. KO Knowledge Organization, 41 (4), 319-326, http://dx.doi.org/10.5771/0943-7444-2014-4-319.
Tractinsky, N. & Meyer, J. (1999). Chartjunk or goldgraph? Effects of presentation objectives and content desirability on information presentation, MIS Quarterly, 23 (3), 397-420, http://dx.doi.org/10.2307/249469.
Vesey, I. (1994). The effect or Information Presentation on Decision-Making - a cost-Benefit-Analysis. 27 (2), 103-119, http://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(94)90010-8.
Lobanov, A.S. (1994). The Sign Essence of the Processing of Information Presentation and Perception. International Forum on Information and Documentation, 19 (1), 8-12.
Karadkar, U.P., Na, J.C. & Furuta, R. (2002). A framework for flexible information presentation in digital collections, Digital Libraries: People, Knowledge, and Technology, Proceeding, 25(55), 467-468.
Ramarapu, N. (1996). The impact of hypertext versus sequential information presentation on decision making: A conceptual model
International Journal of Information Management, 16 (3), 183-193, http://dx.doi.org/10.1016/0268-4012(96)00003-5.
Kimmerle, J., & Cress, U. (2009). Visualization of group members' participation: How information-presentation formats support information exchange. Social Science Computer Review, 27 (2), 243-261, http://dx.doi.org/10.1177/0894439309332312.
Xie, B. (2011). Experimenting on the impact of learning methods and information presentation channels on older adults'e‐health literacy. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62 (9), 1797-1807, http://dx.doi.org/10.1002/asi.21575.
Nguyen, M. H., Smets, E. M., Bol, N., Loos, E. F., & Van Weert, J. C. (2018). How tailoring the mode of information presentation influences younger and older adults’ satisfaction with health websites. Journal of health communication, 23(2), 170-180, http://dx.doi.org/10.1080/10810730.2017.1421729.
Ion, P. D., & Ion, B. D. R. (1988). TEX and its uses for information presentation. Bulletin of the American Society for Information Science, 14 (4), 21-22.
Lee, T. D., Lee-Geiller, S., & Lee, B. K. (2020). Are pictures worth a thousand words? The effect of information presentation type on citizen perceptions of government websites. Government Information Quarterly, 37 (3), 101482, http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2020.101482.
Kircz, J. G. (1998). Modularity: the next form of scientific information presentation. Journal of documentation. 54(2), 210-235, http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000007185.
Efimova, S. (1983). One Formal Model of the Information Presentation Databases. NAUCHNO-TEKHNICHESKAYA INFORMATSIYA SERIYA 2-INFORMATSIONNYE PROTSESSY I SISTEMY, (1), 16-21.
Antonov, A. (1970). Psychological Study of Some Forms of Information Presentation with Illustrative Purposes. NAUCHNO-TEKHNICHESKAYA INFORMATSIYA SERIYA 2-INFORMATSIONNYE PROTSESSY I SISTEMY, (2), 3.
Bateman, J., & Teich, E. (1995). Selective information presentation in an integrated publication system: an application of genre-driven text generation. Information processing & management, 31 (5), 753-767, http://dx.doi.org/10.1016/0306-4573(95)00053-J.\
Benbasat, I., & Dexter, A. S. (1986). An investigation of the effectiveness of color and graphical information presentation under varying time constraints. MIS quarterly, 59-83, http://dx.doi.org/10.2307/248881.
Grant, A. M., Richard, Y., Deland, E., Després, N., de Lorenzi, F., Dagenais, A., & Buteau, M. (1997). Data collection and information presentation for optimal decision making by clinical managers--the Auto control Project. In Proceedings of the AMIA Annual Fall Symposium (p. 789). American Medical Informatics Association.
Taylor, N. J., Dennis, A. R., & Cummings, J. W. (2013). Situation normality and the shape of search: The effects of time delays and information presentation on search behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64 (5), 909-928, http://dx.doi.org/10.1002/asi.22782.
OLIVEIRA, J. A. D. B., & JORENTE, M. J. V. Information Design and its relevance to Information Science. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação; v. 24, n. 54 (2019): Data de publicação 28/12/2018; 25-37, 24 (2), 37-25, http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2019v24n54p25.
Orna, E. (2001). Information products revisited. International Journal of Information Management, 21(4), 301-316, http://dx.doi.org/10.1016/S0268-4012(01)00025-1.
Kuechler, W. L., & Vaishnavi, V. (2006). So, talk to me: The effect of explicit goals on the comprehension of business process narratives. Mis Quarterly, 961-979,
Lim, K. H., & Benbasat, I. (2000). The effect of multimedia on perceived equivocality and perceived usefulness of information systems. MIS quarterly, 449-471, http://dx.doi.org/10.2307/3250969.
Wells, J. D., Fuerst, W. L., & Palmer, J. W. (2005). Designing consumer interfaces for experiential tasks: an empirical investigation. European Journal of Information Systems, 14 (3), 273-287, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000516.
Lim, K. H., Benbasat, I., & Ward, L. M. (2000). The role of multimedia in changing first impression bias. Information Systems Research, 11 (2), 115-136, http://dx.doi.org/10.1287/isre.11.2.115.11776.
Lim, K. H., & Benbasat, I. (2002). The influence of multimedia on improving the comprehension of organizational information. Journal of Management Information Systems, 19 (1), 99-127, http://dx.doi.org/10.1080/07421222.2002.11045712.
Qu, L., & Chau, P. Y. (2023). Nudge with interface designs of online product review systems–Effects of online product review system designs on purchase behavior. Information Technology & People, 36(4), 1555-1579, http://dx.doi.org/10.1108/ITP-11-2020-0802.
Niu, W., Huang, L., & Chen, M. (2021). Spanning from diagnosticity to serendipity: An empirical investigation of consumer responses to product presentation. International Journal of Information Management, 60, 102362, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102362.
Bieber, M. P., & Kimbrough, S. O. (1992). On generalizing the concept of hypertext. MIS Quarterly, 16 (1), 77-93, http://dx.doi.org/10.2307/249702.
Jahng, J., Jain, H., & Ramamurthy, K. (2002). Personality traits and effectiveness of presentation of product information in e-business systems. European Journal of Information Systems, 11 (3), 181-195, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000431.
Kumar, N., & Benbasat, I. (2004). The effect of relationship encoding, task type, and complexity on information representation: An empirical evaluation of 2D and 3D line graphs. Mis Quarterly, 28 (2), 255-281.
Walden, E., Cogo, G. S., Lucus, D. J., Moradiabadi, E., & Safi, R. (2018). Neural correlates of multidimensional visualizations: An fMRI comparison of bubble and three-dimensional surface graphs using evolutionary theory. MIS Quarterly, 42 (4), 1097-1116, http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2018/14419.
Siering, M. (2019). The economics of stock touting during Internet‐based pump and dump campaigns. Information Systems Journal, 29 (2), 456-483, http://dx.doi.org/10.1111/isj.12216.
Constantinou, P., Daane, S., & Dev, P. (1994). Transforming information for computer-aided instruction: using a Socratic Dialogue method to teach gross anatomy. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care (p. 1043). American Medical Informatics Association.
Riley-Huff, D. A. (2009). Design insights and inspiration from the Tate: What Museum Web sites can offer us. portal: Libraries and the Academy, 9 (1), 79-98.
Protopopova, E. (2017). Cross media technologies and local lore bibliography. Scientific and Technical Libraries, (3), 34-42.
Boles, D. (1995). Electronic Publishing-Autor SYSTEMS AND WORKING ENVIRONMENTS FOR AUTHORS. NACHRICHTEN FUR DOKUMENTATION, 46 (5), 273-282.
BAILEY, C.W. (1989). Public-Access Computer-Systems - the Next Generation of Library-Automation Systems (Reprinted From ITAL, 12 (1), 99-106.
Jemielniak, D., Wilamowski, M., Jemielniak, D. & Wilamowski, M. (2017). Cultural Diversity of Quality of Information on Wikipedias
JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 68 (10), 2460-2470, http://dx.doi.org/10.1002/asi.23901.
Lu, G. N. Batty, M., Strobl, J., Lin, H., Zhu, A.X. & Chen, M. (2019). Reflections and speculations on the progress in Geographic Information Systems (GIS): a geographic perspective. International Journal of Geographical Information Science, 33 (2), 346-367, http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2018.1533136.
Schneiderman, B. (1991). Visual User Interfaces for Information Exploration. Proceedings of the ASIS Annual Meeting, 28, 379-384.
Wilson, E.V. & ADDO, T.B.A. (1994). An Investigation of the Relative Presentation Efficiency of Computer-Displayed Graphs. Information & Management, 26 (2), 105-115, http://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(94)90058-2.
Karson, T.H., Perkins, C., Dixon, C., Ehresman, J.P., Mammone, G.L., Sato, L., Schaffer, J.L. & Greenes, R.A. (1997). The Partner Web project: A component-based approach to enterprise-wide information integration and dissemination. 359-363.
Golovchinsky, G., & Chignell, M. H. (1997). The newspaper as an information exploration metaphor. Information Processing & Management, 33(5), 663-683, http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4573(97)00024-1.
Yoshida, Y., Masui, F., & Ptaszynski, M. (2021). Development of a dialogue-based guidance system for narrow area navigation. Information Processing & Management, 58 (4), 102542, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102542.
Fernández-Ramos, A. (2016). Online library tutorials in Mexican universities: Presence and characteristics. Library Hi Tech, 34(4), 787-802, http://dx.doi.org/10.1108/LHT-08-2016-0094.
Oosterom, P. V., Maessen, B., & Quak, W. (2002). Generic query tool for spatio-temporal data. International Journal of Geographical Information Science, 16 (8), 713-748, http://dx.doi.org/10.1080/13658810210149399.
Lo, S. K., Chiu, Y. P., & Hsieh, A. Y. (2013). Photograph and model use within an online auction page for influencing buyer's bidding behavior. Online Information Review, 37 (3), 354-368, http://dx.doi.org/10.1108/OIR-06-2011-0092.
Jorente, M. J. V., Silva, S. C., & Padua, M. C. (2021). Digital Curation and Information Design in digital environments: women’s museums panorama. Transinformação, 33, http://dx.doi.org/10.1590/2318-0889202133e210013.
Tsopra, R., Jais, J. P., Venot, A. & Duclos, C. (2014). Comparison of two kinds of interface, based on guided navigation or usability principles, for improving the adoption of computerized decision support systems: application to the prescription of antibiotics. Journal of the American medical informatics Association, 21 (1), 107-116, http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2013-002042.
Guillamón‐Saorín, E., & Martínez‐López, F. J. (2013). Corporate financial communication and the internet: manipulating investor audiences?. Online information review, 37 (4), 518-537, http://dx.doi.org/10.1108/OIR-10-2011-0142.
Nault, B. R. & Storey, V. C. (1998). Using object concepts to match artificial intelligence techniques to problem types. Information & management, 34 (1), 19-31, http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7206(98)00042-1.
Daly, J. L., Fernandez-Pol, J. A., & Fletcher, J. W. (1994). Interactive data analysis, modeling, and simulation: available now on a desktop near you. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care (p. 1055). American Medical Informatics Association.
Robertson, M. J., & Jones, J. G. (2009). Exploring academic library users' preferences of delivery methods for library instruction: Webpage, digital game, and other modalities. Reference & User Services Quarterly, 48 (3), 259-269, http://dx.doi.org/10.5860/rusq.48n3.259.
Vessey, I., & Galletta, D. (1991). Cognitive fit: An empirical study of information acquisition. Information systems research, 2 (1), 63-84, http://dx.doi.org/10.1287/isre.2.1.63.
Baker, J., Jones, D., & Burkman, J. (2009). Using visual representations of data to enhance sensemaking in data exploration tasks. Journal of the Association for Information Systems, 10 (7), 533-559.
Subramani, M., Wagle, M., Ray, G., & Gupta, A. (2021). Capability Development through Just-in-Time Access to Knowledge in Document Repositories: A Longitudinal Examination of Technical Problem Solving. MIS Quarterly, 45 (3), 1287-1308, http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2021/15635.
Stern, T., & Kumar, N. (2014). Improving privacy settings control in online social networks with a wheel interface. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (3), 524-538, http://dx.doi.org/10.1002/asi.22994.
Fink, L., & Papismedov, D. (2022). On the same page? What users benefit from a desktop view on mobile devices. Information Systems Research, http://dx.doi.org/10.1287/isre.2022.1140.
Khan, A., Brohman, K., & Addas, S. (2022). The anatomy of ‘fake news’: Studying false messages as digital objects. Journal of Information Technology, 37 (2), 122-143, http://dx.doi.org/10.1177/02683962211037693.
Tang, J., Zhou, X., Zhao, Y. C., & Wang, T. (2021). How the type and valence of feedback information influence volunteers’ knowledge contribution in citizen science projects. Information Processing & Management, 58 (5), https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102633.
Mehrad, J., Eftekhar, Z., & Goltaji, M. (2020). Vaccinating users against the hypodermic needle theory of social media: Libraries and improving media literacy. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 18 (1), 17-24,
Lee, J. H. (1998). Combining the evidence of different relevance feedback methods for information retrieval. Information Processing & Management, 34 (6), 681-691, https://doi.org/10.1016/S0306-4573(98)00034-X.
Spink, A., & Saracevic, T. (1998). Human-computer interaction in information retrieval: nature and manifestations of feedback. Interacting with computers, 10 (3), 249-267, https://doi.org/10.1016/S0953-5438(98)00009-5.
Gimpel, H., Heger, S., & Wöhl, M. (2022). Sustainable behavior in motion: designing mobile eco-driving feedback information systems. Information Technology and Management, 23 (4), 299-314, https://doi.org/10.1007/s10799-021-00352-6.
Drucker, H., Shahrary, B., & Gibbon, D. C. (2002). Support vector machines: relevance feedback and information retrieval. Information processing & management, 38 (3), 305-323, https://doi.org/10.1016/S0306-4573(01)00037-1.
Li, M., Jiang, Y., & Di, Z. (2023). Characterizing the importance of nodes with information feedback in multilayer networks. Information Processing & Management, 60 (3), 103344, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.103344.
Škraba, A., Kljajić, M., & Borštnar, M. K. (2007). The role of information feedback in the management group decision-making process applying system dynamics models. Group decision and negotiation, 16, 77-95, https://doi.org/10.1007/s10726-006-9035-9.
Gary, S., & Larsen, E. R. (2000). Improving firm performance in out-of-equilibrium, deregulated markets using feedback simulation models. Energy policy, 28 (12), 845-855, https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00059-8.
Krishen, A. S., Raschke, R. L., & Kachroo, P. (2011). A feedback control approach to maintain consumer information load in online shopping environments. Information & management, 48 (8), 344-352, https://doi.org/10.1016/j.im.2011.09.005.
Kraaijenbrink, J., (2007). Engineers and the Web: An analysis of real-life gaps in information usage. Information Processing & Management, 43 (5), 1368- 1382, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2006.10.013.
Rolinson, J., Al-Shanbari, H., & Meadows, A. J. (1996). Information usage by biological researchers. Journal of information science, 22 (1), 47-53, https://doi.org/10.1177/0165551596022001.
Fleming-May, R. A. (2014). Concept analysis for library and information science: Exploring usage. Library & Information Science Research, 36(3-4), 203-210, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2014.05.001.
Ameen, K. (2019). Graduate researchers’ perceptions and expectations: An exploratory study about reference and information services. Reference Services Review, 48 (2), 227-242,
Obasuyi, L., & Usifoh, S. F. (2013). Factors Influencing Electronic Information Sources Utilised by Pharmacy Lecturers in Universities in South-South, Nigeria. African Journal of Library, Archives & Information Science, 23 (1), 45-57. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=87541285&site=eds-live.
Amaral, S. A. D. (2017). Users, information consumers, and information service agencies from the marketing perspective. Transinformação, 29, 27-38.
Spink, A., & Cole, C. (2006). Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use. Journal of the American Society for information Science and Technology, 57 (1), 25-35, https://doi.org/10.1002/asi.20249.
Valone, T. J. (2007). From eavesdropping on performance to copying the behavior of others: a review of public information use. Behavioral ecology and sociobiology, 62, 1-14, https://informationr.net/tdw/publ/papers/2000HIB.pdf.
Fisher, K. E., Erdelez, S., & McKechnie, L. (Eds.). (2005). Theories of information behavior. Information Today, Inc, 129-135.
Khaparde, V. S. (2011). Pattern of information use by researchers in library and Information Science. International Journal of Humanities and social sciences, 1 (12), 174-186.
Sandstrom, A. R., & Sandstrom, P. E. (1995). The use and misuse of anthropological methods in library and information science research. The Library Quarterly, 65 (2), 161-199.
Doraswamy, M., & Janakiramaiah, M. (2013). Information use pattern of library and information science professionals: a bibliometric study of conference proceedings. International Journal of Digital Library Services, 33 (11), 33-44.
Rubin, R. E. (2017). Foundations of library and information science. American Library Association. 55-106.
Callison, D. (1997). Evolution of methods to measure student information use. Library & Information Science Research, 19 (4), 347-357, https://doi.org/10.1016/S0740-8188(97)90025-6.
Kim, S. J., & Jeong, D. Y. (2006). An analysis of the development and use of theory in library and information science research articles. Library & Information Science Research, 28 (4), 548-562, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2006.03.018.
Fleming-May, R. A. (2011). What is library use? Facets of concept and a typology of its application in the literature of library and information science. The Library Quarterly, 81 (3), 297-320.
Zheng, H., Chen, X., Jiang, S., & Sun, L. (2023). How does health information seeking from different online sources trigger cyberchondria? The roles of online information overload and information trust. Information Processing & Management, 60(4), 103364, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.103364.
Zheng, H., Wang, X., & Huang, Y. H. (2023). Fake news in a time of plague: Exploring individuals’ online information management in the COVID-19 era. Computers in Human Behavior, 146, 107790, https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107790.
Atikuzzaman, M., & Ahmed, S. Z. (2023). Investigating the impact of demographic and academic variables on assessing students' perceived information literacy self-efficacy. The Journal of Academic Librarianship, 49(4), 102733, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102733.
Abbas, H., Bordbar, M. R. F., Moghadam, K. B., & Ali, M. (2018). Effect of spiritual intelligence training on perceived stress in a psychiatric nurse. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 7 (11), 6-10.
Abdollahpour, S. & Khosravi, A. (2018). Relationship between spiritual intelligence with happiness and fear of childbirth in iranian pregnant women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 23 (1), 45-50. doi:10.4103/ijnmr.IJNMR_39_16
Abdullah, S. (2015). Seven steps to spiritual intelligence. Intellectual Discourse, 23 (2), 304-307.
Abed, M. & Bagheri, F. (2016). Spiritual intelligence dimensions and life regard index in iranian veterans suffering post-traumatic stress disorder with and without substance abuse history. Journal of Substance Use, 21 (3), 273-278. doi:10. 3109/14659891.2015.1018971
Abu, R., Jasmin, I. N. A., Wan Omar, W. N. F., & Mohd Johari, M. R. I. (2019). Libgram assist: An innovative librarianship for the Future. Journal of Creative Practices in Language Learning and Teaching (CPLT), 7(2), 48-53, https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/30676.
Ackerman, P. L. (2018). Intelligence as Potentiality and Actuality. At The nature of human intelligence. 11.
Ahern, S. & Beatty, J. (1979). Pupillary responses during information processing vary with Scholastic Aptitude Test scores. Science, 205 (4412), 1289–1292. doi:10.1126/science.472746
Ahmed, A.; Arshad, M. A.; Mahmood, A. & Akhtar, S. (2016). Holistic human resource development: Balancing the equation through the inclusion of spiritual quotient. Journal of Human Values, 22 (3), 165-179. doi:10.1177/0971685816650573
Akhtar, S.; Arshad, M. A.; Mahmood, A. & Ahmed, A. (2018). Gaining recognition of islamic spiritual intelligence for organisational sustainability. International Journal of Ethics and Systems, 34 (1), 70-77. doi:10.1108/IJOES-01-2017-0003
Al Eid, N. A.; Arnout, B. A. & Almoied, A. A. (2020). Leader’s spiritual intelligence and religiousness: Skills, factors affecting, and their effects on performance (a qualitative study by grounded theory). Journal of Public Affairs, e2129. doi:10.1002/pa.2129.
Almeida, L. S.; Dolores Prieto, M.; Ferreira, A. I.; Rosario Bermejo, M; Ferrando, M.; Ferrándiz, C. (2010). Intelligence assessment: Gardner multiple intelligence theory as an alternative, Learning and Individual Differences, 20 (3), 225-230. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.12.010.
Amram, Y. (2007). The Seven Demensions of Spiritual Intelligence: An Ecumenical Grounded Theory. 115th Annual (August 2007) Conference of the American Psychological Association, San Francisco, CA.
Andretta, S. (2004). Visual Literacy. Library & Information Update, 3 (4), 7-26.
Anwar, M. A. & Osman-Gani, A. M. (2015). The effects of spiritual intelligence and its dimensions on organizational citizenship behaviour. Journal of Industrial Engineering and Management-Jiem, 8 (4), 1162-1178. doi:10.3926/jiem.1451
Anwar, M. A.; Gani, A. M. O., & Rahman, M. S. (2020). Effects of spiritual intelligence from islamic perspective on emotional intelligence. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11 (1), 216-232. doi:10.1108/JIABR-10-2016-0123
Arnold, J.; Nickel, L.; Williams, L. (2008). Creating Next Generation of Library Leaders”. New Library World, Vol. 109, Issue. 9-10, PP. 444-456.
Arsang-Jang, S.; Khoramirad, A.; Pourmarzi, D. & Raisi, M. (2020). Relationship between spiritual intelligence and ethical decision making in iranian nurses. Journal of Humanistic Psychology, 60 (3), 330-341. doi:10.1177/0022167817704319
Ashoori, G. R., Askarian, M., Zeinabadi, H. R., & Mahmoudi, A. H. (2019). Presenting the model of spiritual intelligence of faculty members of islamic azad university, tehran central branch. International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research, 9 (2), 106-123.
Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In K. W. Spence and J. T. Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation, vol. 8. London: Academic Press.
Baesler, E. J. (2004). Spiritual intelligence, the behavioral sciences, and the humanities. Review of Religious Research, 46 (2), 210-211. doi:10.2307/3512235
Baharuddin, E. & Ismail, Z. (2015). Spiritual intelligence forming wholesome being. Islamiyyat-the International Journal of Islamic Studies, 37 (2), 97-105. doi:10.17576/islamiyyat-2015-3702-01
Bajoulvand, O. (2015). Multiple-Intelligence and Its Application in Human Resources. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 36 (3), 729-745.
Bar- On, R. (2006). The Bar- On model of emotional social intelligence (ESI). Psicothema, 18, supl, P. 21. from www.eiconsortium.org.
Bari̇da, M, Praseti̇awan, & Muari̇fah, A. (2019). The Development of Self-Management Technique for Improving Students’ Moral Intelligence. International Journal of Educational Research Review, 4 (4), 660-669. DOI:10.24331/ijere.628483
Bates, M. (2005). Information and knowledge: An evolutionary framework for information science. Information Research, 10 (4), 1–35.
Bates, M. J. (1986). Subject access in online catalogs: a design model. Journal of the American Society for Information Science. 37 (4), 357-376.
Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berry picking techniques for the online search interface. Online Review. 13 (1), 407-424.
Bates, M. J. (2010). Information Behavior. In Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3rd Ed. New York: CRC Press, 3, 2381-2391. Available at: https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/information-behavior. html[9Jan.2020].
Belkin, N. J., Oddy, R. N. & Brooks, H. M. (1982). ASK for information retrieval: background and theory. Journal of Documentation. 38 (2), 61-71.
Berget, G., MacFarlane, A. and Pharo, N. (2020). Modelling the information seeking and searching behavior of users with impairments: are existing models applicable? Journal of Documentation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JD-04-2020-0049.
Bolghan-Abadi, M.; Ghofrani, F. & Abde-Khodaei, M. S. (2014). Study of the spiritual intelligence role in predicting university students' quality of life. Journal of Religion & Health, 53 (1), 79-85. doi:10.1007/s10943-012-9602-0
Bonab, B. G. & Manavi, S. (2012). Relation between identity styles and spiritual intelligence in college students. International Journal of Psychology, 47, 298.
Borba, M. (2001). Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues That Teach Kids to Do the Right Thing. Jossey-Bass.
Borba, M. (2005). The step-by-step plan to building moral intelligence, Nurtuing Kids Heart Souls, National Educator Award, National Council of Selfesteem. Jossey-Bass.
Burnett, G. (2000). Information exchange in virtual communities: a typology. Information Research. 5 (4), 82-98.
Burnett, G; Buerkle, H. (2004). Information exchange in virtual communities: A comparative study. Journal of Computer-Mediated Communication. 9 (2), 20-24.
Bustelo G. J. (2019). The perception of spiritual intelligence in enterprises. Revista Empresa Y Humanismo, 22 (2), 9-25. doi:10.15581/015.XXII.2.9-25
Byrnes, J. P. (2008). Piaget's Cognitive-Developmental Theory. In Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development. P. 543-552. doi:10.1016/B978-0-12-809324-5.23519-0
Caemmerer, J. M., Keith, T. Z., & Reynolds, M. R. (2020). Beyond individual intelligence tests: Application of Cattell-Horn-Carroll Theory. Intelligence, 79, 101433. doi:10.1016/j.intell.2020.101433
Cao, G., Liang, M., & Li, X. (2018). How to make the library smart? The conceptualization of the smart library. Electronic Library, 36, 811–825. https://doi.org/10.1108/EL-11-2017-0248
Capdevila, I., & Zarlenga, M. I. (2015). Smart city or smart citizens? The Barcelona case. Journal of Strategy and Management, 8, 266–282. https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2015-0030.
Carlin, A. & Herring, J. E. (2011). Improving students' web use and information literacy: A guide for teachers and teacher librarians. London: Facet Publishing. 2011. Library and Information Research. 35 (110), 83-85. 10. 29173/lirg472.
Case, D. O. (2007). Looking for information: A survey of research on information seeking, needs,
Chau, M. Y. (2006). Connecting learning styles and multiple intelligences theories through learning strategies: an online tutorial for library instruction (Vol. 16, pp. 1-14). Kent, Ohio: LIBRES.
Choo, C. W; Detlor, B; Turnbull, D. (2000). Web Work: Information Seeking and Knowledge Work on the World Wide Web. Boston: Kluwer Academic.
Christina H. Gola & Lisa Martin (2020) Creating an Emotional Intelligence Community of Practice: A Case Study for Academic Libraries, Journal of Library Administration, 60: 7, 752-761, DOI:10.1080/01930826.2020.1786982
Craig, A. & …et al. (2009). Psychological and neural correlates of emotional intelligence in a large sample of adult males and female". Personality and Individual Differences Issue, 46, PP. 111–115.
Cummings, G. (2019). Emotional Intelligence: The Most Complete Blueprint to Develop and Boost Your EQ. Improve Your Social Skills, Emotional Agility and Discover Why it Can Matter More Than IQ. Independently published.
Currier, J. D. (2007). Greedy for facts: Charles Darwin’s information needs and behaviors. Unpublished dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Dervin, B. & Nilan, M. (1986). Information needs and uses. Annual Review of Information Science and Technology. 21 (2), 3-33.
Dervin, B. (1983). Information as a user construct: the relevance of perceived information needs to synthesis and interpretation. In: Ward, S. A., Reed, L. J. Eds. Knowledge Structure and Use: Implications for Synthesis and Interpretation, Philadelphia: Temple University Press, 19 (3), 153-183.
Devi, R. K., Rajesh, N. V., & Devi, M. A. (2017). Study of spiritual intelligence and adjustment among arts and science college students. Journal of Religion & Health, 56 (3), 828-838. doi:10.1007/s10943-016-0225-8
Diwanji, V.; Reed, A.; Ferchaud, A. ; Seibert, J.; Weinbrecht, V. & Sellers, N. (2020). Don't just watch, join in: Exploring information behavior and copresence on twitch. Computers in Human Behavior, 105, 106221. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106221.
Doyle, C. S. (1992). Information Literacy in an Information society: A Concept for the information Age. New York: ERIC.
Dumar A. M. (2009). Swine Flu: What You Need to Know. Wild side Press LLC. p. 7. ISBN 978-1434458322.
Dweck, C. S., Chiu, C., & Hong, Y. (1995). Implicit Theories and Their Role in Judgments and Reactions: A Word from Two Perspectives. Psychological Inquiry, 6 (4), 267–285. doi:10.1207/s15327965pli0604_1
Eftekhar, Z. (2020). Tracing the Origin of Information Seeking Behavior by Reference Publication Year Spectroscopy (RPYS): Scientific Publication Based on ISC Database. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 18 (1), 25-33. Retrieved from https://ijism.ricest.ac.ir/index. php/ijism/article/view/1626.
Eisenberg, M. & Berkowitz, R. (1992). Information Problem-Solving: The Big Six Skills Approach. School Library Media Activities Monthly. 8.
Ellis, D. (1993). Modeling the information-seeking patterns of academic researchers: a grounded theory approach. Library Quarterly. 63 (4), 469-486.
Emmons, R. A. (2000). Is Spiritually intelligence? Motivation, cognition and psychology oof ultimate concern. The international journal for the psychology of religion, 10 (1), 3-26.
Engelbrecht, A. & Hendrikz, K. (2020). Influence of moral intelligence, principled leadership and trust on organisational citizenship behaviour. South African Journal of Economic and Management Sciences, 23 (1), 1-9. https://dx.doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3429
Esmaili, M.; Zareh, H. & Golverdi, M. (2014). Spiritual Intelligence: Aspects, Components and Guidelines to Promote It. International Journal of Management, Accounting and Economics, 1 (2), 163-175.
Evans, Vyvyan (2015). The Language Myth: Why Language Is Not an Instinct, Cambridge University Press,
Farias, M. G.; Lima, J. S.; Santos, F. E. (2018). Librarian and editing: Niche market and needed skills. Informacao e Sociedade. 28. 63-81.
Fox, R., Corretjer, O., Webb, K., & Tian, J. (2019). Benefits of foreign language learning and bilingualism: An analysis of published empirical research 2005–2011. Foreign Language Annals, 52 (3), 470-490, https://doi.org/10.1111/flan.12418.
Gardner, H. (2011). Frames of mind: The Theory of multiple intelligences. New York: Basic books, 2011.
Garvey, W. D. (1979). Communication: The Essence of Science: Facilitating Information Exchange Among Librarians, Scientists, Engineers, and Students. New York: Pergamon Press.
Giannone, D. A. & Kaplin, D. (2020). How does spiritual intelligence relate to mental health in a western sample? Journal of Humanistic Psychology, 60 (3), 400-417. doi:10.1177/0022167817741041
Majidi, A. & Moradi, O. (2018). Effect of teaching the components of spiritual intelligence on death anxiety in the elderly. Salmand-Iranian Journal of Ageing, 13 (1), 110-122. doi:10.21859/SIJA.13.1.110
Martin, J. (2019). Emotional intelligence, emotional culture, and library leadership. Library Leadership & Management, 33 (2). doi:10.5860/llm.v33i2.7329.
Mayer, J. D. & Salovey, P. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.
Mayer, J. D. (2000). Spiritual intelligence or spiritual consciousness? The International Journal for the Psychology of Religion, 10 (1), 47-56.
Peled, Y. (2020). Pre-service teacher’s self-perception of digital literacy: The case of Israel. Educ Inf Technol https://doi.org/10.1007/s10639-020-10387-x
Pfeil, U. ; Arjan, R. & Zaphiris, P. (2009). Age differences in online social networking: A study of user profiles and the social capital divide among teenagers and older users in Myspace. Computers in Human Behavior. 25 (3), 643-654.
Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. International Universities Press, New York.
Piaget, J. (1974). The theory of stages in cognitive development, Critical features of Piaget's theory of the development of thought Edited by: Opper, S. and Murray, F. 116–26. New York: MSS Information Corp.
Piaget, J., (1983). Piaget’s theory. In: Mussen, P., Lerner, R. (Eds.), Handbook of Child Psychology, fourth vol. 1. John Wiley & Sons, New York, p. 103–128.
Pinker, S. (1994). The language instinct: How the mind creates language. New York: William Morrow and Company.
Pinker, S. (1997). How the mind works. New York: W. W. Norton.
Pinker, S. (2003). The blank slate: The modern denial of human nature. New York: Penguin.
Reddy, M. C. & Jansen, B. J. (2008). A model for understanding collaborative information behavior in context: a study of two healthcare teams. Information Processing and Management. 44 (1), 256-273.
Rieh, S. Y. (2004). On the web at home: information seeking and web searching in the home environment. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 55 (8), 743-753.
Rosete, D., Ciarrochi, J. (2005). Emotional intelligence and its relationship to workplace performance. Leadership & Organization Development Journal, 26 (5), 388-99.
Rubin, V. L., Chen, Y., & Thorimbert, L. M. (2010). Artificially intelligent conversational agents in libraries. Library Hi Tech, 28(4), 496-522, http://doi.org//10.1108/07378831011096196.
Salehi, M., Mirzaee, M. A., & Yazdani, M. (2017). Spiritual and emotional intelligences, financial performance, tax avoidance and corporate disclosure quality in iran. International Journal of Law and Management, 59 (2), 237-256. doi:10.1108/IJLMA-11-2015-0059
Samul, J. (2020). Emotional and spiritual intelligence of future leaders: Challenges for education. Education Sciences, 10 (7), 178. doi:10.3390/educsci10070178
Saracevic, T. & Kantor, P. A. (1988). Study of information seeking and retrieving. Searchers, searches, and overlap. Journal of the American Society for Information Science. 39 (19), 197-216.
Saracevic, T. (1975). Relevance: A review of and a framework for the thinking on the notion in information science. Journal of the American Society for Information Science 26, 321– 343.
Saracevic, T. (1992). Information science: Origin, evolution and relations. In P. Vakkari & B. Cronin (Eds.). Conceptions and Technology, 50 (12), 1051–1063.
Saracevic, T. (1997). The stratified model of information retrieval interaction: Extension and applications. In Proceedings of the American Society for Information Science 34, 313– 327.
Saracevic, T. (2007). Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part II: Nature and manifestations of relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 (13), 1915– 1933.
Savolainen, R. (2007). Information Behavior and Information Practice: Reviewing the Umbrella Concepts of Information‐Seeking Studies1. The Library. 77 (2).
Savolainen, R; Kari, J. (2004). Placing the Internet in information source horizons. A study of information seeking by Internet users in the context of self-development. Library & Information Science Research. 26 (4), 415–433.
Sawhney, N., & Bansal, S. (2015). Comparative study of spiritual intelligence among workforce of education and corporate sector. Indian Journal of Psychological Science, 6 (1), 93-100.
Silingiene, V., & Skeriene, S. (2016). Links between the spiritual intelligence of the leader and an organization's service quality: A theoretical approach. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 27 (1), 56-65. doi:10.5755/j01.ee.27.1.8863.
Simmons, S. (2006). Living the Questions: Existential Intelligence in the Context of Holistic Art Education. Visual Arts Research, 32 (1), 41-52. Retrieved May 31, 2021, from http://www.jstor.org/stable/20715400
Simon, H. A. (2014). Human Information Processing Theory of Human Problem Solving. In: Handbook of Learning and Cognitive Processes, Edited by Estes V. K. V. 5; New York: Psychology Press 271-295.
Sin, S. C. J; Kim, K. S. (2013). International students' everyday life information seeking: The informational value of social networking sites. Library & Information Science Research. 35 (2), 107-116.
Singh, P., & Jain, N. (2012). Ethical climate as a moderator in the relationship between spiritual intelligence and counterproductive work behaviour. International Journal of Psychology, 47, 519.
Sisk, D. A. & Torrance, E. P. (2001). Spiritual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, New York: Creative Education Foundation Press.
Skrzypinska, K. Does spiritual intelligence (SI) exist? A theoretical investigation of a tool useful for finding the meaning of life. Journal of Religion & Health, doi: 10. 1007/s10943-020-01005-8
Slane, J. (2019). Emotional Intelligence for Leadership: 4 Week Booster Plan to Increase Your Self-Awareness, Assertiveness and Your Ability to Manage People. Independently published.
Snelgar, R. J., Renard, M., & Shelton, S. (2017). Preventing compassion fatigue amongst pastors: The influence of spiritual intelligence and intrinsic motivation. Journal of Psychology and Theology, 45 (4), 247-260.
Songthawornpong, N; Teasdale, T. W.; Olesen, M. V. & Pakkenberg, B. (2021). Is There a Correlation Between the Number of Brain Cells and IQ? Cerebral Cortex, Volume 31, Issue 1, January, Pages 650–657, https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa249
Spearman, C. (1961). General Intelligence. Objectively Determined and Measured. In J. J. Jenkins & D. G. Paterson (Eds.), Studies in individual differences: The search for intelligence (pp. 59–73). Appleton-Century-Crofts. https://doi.org/10.1037/11491-006
Spearman, C. (2005). The Abilities of Man: Their Nature and Measurement. The Blackburn Press.
Spink, A. (2010). Information Behavior: An Evolutionary Instinct. Information Science and Knowledge Management. New York: Springer.
Spink, A., & Cole, C. B. (2005). Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57 (1), 25–35.
Spink, A., & Cole, C. B. (2007). Information behavior: A socio-cognitive ability. Evolutionary Psychology, 5 (2), 257–274.
Spink, A., & Cole, C. B. (Eds.). (2006). New directions in human information behavior. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Spink, A., & Currier, J. (2006). Toward an evolutionary perspective of human information behavior: An exploratory study. Journal of Documentation, 62 (2), 171–193.
Spink, A.; Wolfram, D.; Jansen, B. J.; Saracevic, T. (2001). Searching the web: the public and their queries. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 52 (3), 226-234.
Stanley, C. (2020). Emotional Intelligence for Sales Leadership: The Secret to Building High-Performance Sales Teams. Harpercollins Leadership.
Sternberg, R. J. (1999). The Theory of Successful Intelligence. Review of General Psychology, 3 (4), 292–316. https://doi.org/10.1037/1089-2680. 3. 4. 292
Sternberg, R. J. (2013). Intelligence. In D. K. Freedheim & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: History of psychology (p. 155–176). John Wiley & Sons, Inc.
Sternberg, R. J. (2020). Human intelligence. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/human-intelligence-psychology. Access Date January 19, 2021.
Sternberg, R. J. (2020, November 6). Human intelligence. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/human-intelligence-psychology
Sternberg, R. J. (2021). Rethinking intelligence. New Scintist. 249 (3317), 36-41.
Sternberg, Robert J (2018). The nature of human intelligence. New York; Cambridge, University Press.
Strizenec, M. (2007). Even the institute of experimental psychology evolves psychology of religion. Studia Psychologica, 49 (2), 177-190.
Supriyanto, A. S., Ekowati, V. M., & Masyhuri, M. (2019). The relationship among spiritual intelligence, emotional intelligence, organizational citizenship behaviour, and employee performance. Etikonomi, 18 (2), 249-258. doi: 10. 15408/etk. v18i2. 11318
Tafazoli, D., María, E. G., & Abril, C. A. H. (2019). Intelligent language tutoring system: Integrating intelligent computer-assisted language learning into language education. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 15 (3), 60-74, http://doi.org/10.4018/IJICTE.2019070105.
Tahmasbipour, N., Nasri, S., & Rafieeyazd, Z. (2018). The relationship between spiritual intelligence, life expectancy, and self-regulation among high school students. Bali Medical Journal, 7 (2), 399-406. doi: 10. 15562/bmj. v7i2. 1086
Tenkorang, E. Y. (2018). Effect of knowledge and perceptions of risks on Ebola-preventive behaviors in Ghana. IntHealth. 2018; 10: 202–210.
Thorndike, E. L., Bregman, E. O., Cobb, M. V., Woodyard, E. (1926). Inst of Educational Research Div of Psychology, Teachers Coll, Columbia UThe measurement of intelligence. Teachers College Bureau of Publications. https://doi.org/10.1037/11240-000
Thurstone, L. L. (1934). The Vector of Mind Psychological review 41 (1), 19-34.
Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., Egwu, O. I., Akanu, O. O., Groupson, O., & Agudiegwu, M. (2019). Job apathy and work engagement: Moderating influence of perceived leader integrity and spiritual intelligence in a nigerian mass transit company. Journal of Psychology in Africa, 29 (2), 104-109. doi: 10. 1080/14330237. 2019. 1594648
Vakkari, P. (2001). A theory of the task‐based information retrieval process: a summary and generalisation of a longitudinal study. Journal of Documentation, 57 (1), 44–60.
Vasconcelos, A. F. (2020). Spiritual intelligence: A theoretical synthesis and work-life potential linkages. International Journal of Organizational Analysis, 28 (1), 109-134. doi: 10. 1108/IJOA-04-2019-1733
Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology, 42 (2), 16-33. doi: 10. 1177/0022167802422003
Velasquez Camelo, E. E. (2020). Thinking about the sense of life is to pray. Revista De Filosofia Uis, 19 (2), 55-73. doi: 10. 18273/revfil. v19n2-2020004
Vilar, P. (2014). Information behavior of scholars. Libellarium, 7 (1), 17-39.
Visser, Beth A.; Ashton, Michael C. & Vernon, Philip A. (2006). Beyond g: Putting multiple intelligences theory to the test. Intelligence 34 (2), 487– 502.
Wang, P.; Hawk, W. B. & Tenopir, C. (2000). Users’ interaction with World Wide Web resources: an exploratory study using a holistic approach. Information Processing & Management, 36 (2), 229–251. doi: 10. 1016/s0306-4573 (99)00059-x.
Wang, X. & Su, C. (2007). Develop Future Library Leaders with Global Literacy in the Context of Cultural Intelligence. US: Johns Hopkins University.
Wechsler, D. (1944). The measurement of adult intelligence (3rd ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
Wechsler, D. (1975). Intelligence defined and undefined: A relativistic appraisal. American Psychologist, 30 (2), 135–139. https://doi.org/10.1037/h0076868
Weigl, D. M. and Guastavino, C. (2013). Applying the stratified model of relevance interactions to music information retrieval. Proc. Am. Soc. Info. Sci. Tech., 50: 1-4.
Westenberg, L. (2017). Locating experience in time and place: A look at young adult fiction and spiritual intelligence. International Journal of Childrens Spirituality, 22 (2), 163-169. doi: 10. 1080/1364436X. 2017. 1287680
Wigglesworth, C. 2013. Spiritual Intelligence. In: Neal J. (eds) Handbook of Faith and Spirituality in the Workplace. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5233-127
Willson, R., & Given, L. M. 2020. I’m in sheer survival mode: Information behavior and affective experiences of early career academics. Library & Information Science Research, 101014. doi: 10. 1016/j. lisr. 2020. 101014.
Woodbury, T. 2022. The Implications of Integrating the Theory of Multiple Intelligences into English Language Learning Methodologies, https://docs.rwu.edu/sed_thesis/3.
Wooliscroft, M. 1997. From Library User Education to Information Literacy: New perspectives and implications. Journal of information Science 26 (6), 381-397.
Wynn, T. 1985. Piaget, stone tools and the evolution of human intelligence, World Archaeology, 17: 1, 32-43, DOI: 10. 1080/00438243. 1985. 9979948.
Xie, I. 2008. Implications of the Planned-Situational Interactive IR Model. 10. 4018/9781599042404. ch010
Yuen, M., & Furnham, A. 2005. Sex differences in self-estimation of multiple intelligences among hong kong chinese adolescents. High Ability Studies, 16 (2), 187-199. doi: 10. 1080/13598130600618009
Zhang, Y.; Lo, P.; So, S.; Chiu, D. K. W. 2020. Relating library user education to business students’ information needs and learning practices: a comparative study. Reference Services Review, (ahead-of-print), doi: 10. 1108/rsr-12-2019-0084