شاخص‌ها‌ و سنجه‌های موثر در اندازه گیری سطح هوش اطلاعاتی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه کوروینوس بوداپست مجارستان

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشگاه مالایا، مالزی

10.22034/jipm.2023.698601

چکیده

نقطه مشترک همگرایی مهارت­‌های اطلاعاتی و ارتباطی، سواد اطلاعاتی، رفتار اطلاعاتی، خلاقیت­‌های فردی-جمعی، هوش و مباحث شناختی-ادارکی، در مقوله­‌ی هوش اطلاعاتی است. اندازه­‌گیری هوش اطلاعاتی در جوامع اطلاعاتی، از اهمیت زیادی برخوردار است. پرداختن به شاخص­‌های مؤثر در این موضوع، از مباحث تعیین­‌کننده در میزان استفاده از اطلاعات و داده در جوامع اطلاعاتی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌­ها و سنجه­‌های مؤثر در اندازه­‌گیری هوش اطلاعاتی انجام شد. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش کیفی شامل مطالعات کتابخانه­‌ای، تحلیل محتوا و تحلیل نظرات خبرگان انجام شده است. ابزار جمع­‌آوری داده‌ها شامل مطالعه متون تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش، کدگذاری محتوا، و مصاحبه با متخصصین آشنا با مبحث هوش اطلاعاتی ( 8 نفر متخصص علم اطلاعات و دانش‌شناسی و 7 نفر متخصص روانشناسی) بود. جامعه پژوهش شامل متون تخصصی منتشر شده­ی مرتبط، نظریات علمی مرتبط، و متخصصین حوزه علم اطلاعات- دانش‌­شناسی و روانشناسی است. در مبحث هوش از نظریه هوش چندگانه گاردنر و در مبحث رفتار اطلاعاتی از نظریه های مختلف علمی استفاده شده است. طبق یافته­‌های پژوهش، در نهایت 14 شاخص و 97 سنجه‌­ی مؤثر برای اندازه‌­گیری هوش اطلاعاتی در دو بُعد مدیریت و بازیابی اطلاعات شناسایی شد. همچنین در پایان یک چارچوب پیشنهادی برای اندازه­‌گیری هوش اطلاعاتی ارایه شده است. از یافته‌­ها چنین نتیجه­‌گیری شد که در جوامع اطلاعاتی، سیاست‌گذاران و مدیران سازمان یا سازمان‌های مسئول درارتباط با افزایش سطح هوش اطلاعاتی جامعه، بایستی در تدوین راهبردهای کلی خود، راهبردهای خاص هوش اطلاعاتی جامعه را در نظر بگیرند. یکی از این اهداف راهبردی می­‌تواند افزایش سطح هوش اطلاعاتی افراد، سازمان­‌ها و جامعه باشد. برای این کار باید شاخص­‌های مؤثر برای اندازه­‌گیری و راهکارهای افزایش سطح هوش اطلاعاتی جامعه­‌ی مورد نظر مشخص شود. پیشنهاد می­‌شود این امر در اولویت‌های جامعه اطلاعاتی قرار گرفته و ابزار اندازه‌گیری بومی هوش اطلاعاتی بر اساس یافته‌های این پژوهش تهیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators and measures for measuring the level of information intelligence

نویسندگان [English]

  • Asefeh Asemi 1
  • Vahid Aghakishizadeh 2
  • Ahmad Shabani 3
  • Adeleh Asemi 4
چکیده [English]

Common points of convergence of information and communication skills, information literacy, information behavior, individual-collective creativity, intelligence, and cognitive-perceptual issues, in the category of information intelligence. Measuring information intelligence is very important in information societies. Addressing the effective indicators in this issue is one of the determining issues in the use of information and data in information societies. The present study aimed to identify indicators and measures effective in measuring information intelligence. The research is applied and uses a qualitative method including library studies, content analysis, and analysis of expert opinions. Data collection tools included the study of scientific literature related to the subject, content-coding, and interviews with experts familiar with the subject of information intelligence (8 experts in knowledge and information science and 7 experts in psychology). The research population included related published literature related to scientific theories, information science experts, and psychology experts. In the subject of intelligence, Gardner's multiple intelligence theory has been used, and in the subject of information-seeking behavior, various scientific theories have been used. Based on the research findings, 14 indicators and 97 measures were identified as effective for measuring information intelligence in two dimensions management and information retrieval. Finally, a proposed framework is presented for measuring information intelligence. From the findings, it was concluded that in the information society, policymakers and managers of the organization or responsible organizations in relation to increasing the level of information intelligence of the society, should consider the specific strategies of the information intelligence of the society in formulating their general strategies. One of these strategic goals can be to increase the level of information intelligence of individuals, organizations, and society. To do this, effective indicators must be identified for measuring and strategies to increase the level of information intelligence of the target community. It is suggested that this matter is placed in the priorities of the information society and the native measurement tool of information intelligence can be prepared based on the findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Intelligence
  • Gardner Multiple Intelligence Theory
  • Information Behavior
  • Information Intelligence Measurement Indicators
  • Information Intelligence Measures
  • Information Society