اطلاعرسانی, جزء حیاتی پژوهشهای علمی

نویسندگان

چکیده

علم شکلی از آگاهی اجتماعی است که به انسان توانایی میدهد تا قوانین عینی طبیعت و اجتماع را بیاموزد و علم خود را به مرحله عمل درآورد. علم نیز تابع قوانین رشدی خاص خود است که برای کار موفقیتآمیز در هر زمینه خاص علمی ضروری هستند.