بررسی وبلاگهای کتابداری و اطلاع‌رسانی انگلیسی زبان: تحلیلی درباره ارتباط بین نوع وبلاگها و ساختار محتوایی و فنی آنها

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر وبلاگ به‌عنوان یکی از محصولات نسل جدید اینترنت یا آنچه وب2 نامیده می‌شود جای خود را در شبکه گسترده اینترنت به‌خوبی یافته است، کتابداران و اطلاع‌رسانان نیز با توجه به ماهیت رشته خود و نقش‌های متفاوتی که به‌عنوان کتابدار در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند می‌توانند از وبلاگ به‌عنوان محملی سریع و آسان برای اطلاع‌رسانی و اشتراک دانش استفاده نمایند. در این پژوهش تعداد 150 وبلاگ کتابداری و اطلاع‌رسانی انگلیسی زبان به‌منظور بررسی و تحلیل روابط میان نوع وبلاگ‌ها (شخصی، کتابخانه‌ای و گروهی) و ساختار محتوایی و فنی آنها، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از شیوه‌های وب سنجی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این مطالعه سعی شده تا با تحلیل آماری ارتباط معناداری بین نوع وبلاگ‌ها (شخصی، کتابخانه‌ای و گروهی) و هر یک از جنبه‌های محتوایی و فنی آنها به پرسشهای پژوهش در مورد معناداری یا عدم معناداری روابط در میان نمونه مورد پژوهش پاسخ داده شده و به نقش این مسئله در جامعه وبلاگهای کتابداری و اطلاع‌رسانی پی برده شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بین نوع وبلاگها و نحوه روزآمدی آنها ارتباط معناداری وجود دارد، همچنین بین نوع وبلاگها و محتوی آنها نیز ارتباط معنادار است. اما بین نوع وبلاگ و نوع ابزار وبلاگ‌نویسی ارتباط معناداری وجود ندارد و در برخی موارد هم رابطه معناداری در سطوح مختلف وجود داشته است مانند رابطه بین اهداف وبلاگ‌نویسی و نوع وبلاگ‌ها که در چهار مورد معنادار نبوده و در پنج مورد معنادار بوده است. محققین این پژوهش معتقدند که روابط مذکور احتمالا می‌توانند در جامعه وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایرانی هم وجود داشته باشند که با انجام پژوهشهای مشابهی این مسئله قابل بررسی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of English Language Library and Information Science Weblogs: Analyzing the Link between Weblog Types and Their Technical /Content Structure

نویسندگان [English]

  • Tahereh Karami
  • Tahereh Oloumi
  • Saleh Rahimi
چکیده [English]

Weblog has become well established as one of the Web 2.0 products. Given the essential nature of their job, librarians and information professionals, can use weblog as a quick and easy mean for information and knowledge sharing. The present study reviews some 150 LIS weblogs in order to examine and analyze the link between weblog types (personal, library-owned or group operated) with their content and technical structure. Webometric methods were deployed for selection of the sample. The findings indicated that there is a significant correlation between the weblog types and their update frequency. The same holds between the weblog types and their content. But no such significance was observed with respect to the weblog publishing tools. The investigators believe that the links uncovered could also hold true for Iranian LIS weblogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weblog
  • Library and Information Science
  • LIS weblogs
  • Library weblogs