مکان یابی کتابخانه های عمومی کشور: ضرورت و مؤلفه ها

نویسنده

چکیده

در نوشته حاضر، در چهار بخشِ در ظاهر مجزا، اما به هم مرتبط، موضوعات زیر دست‌مایه کار نویسنده قرار گرفته است: در بخش نخست، ضمن مکان یابی کتابخانه‌های عمومی از طریق سامانه اطلاعات جغرافتبیین ضرورت پرداختن به موضوع مکان یابی کتابخانه های عمومی کشور از سوی کتابداران، نقش آنان در فرآیند توزیع جغرافیایی کتابخانه های عمومی کشور تشریح گردیده است. در بخش بعد، مهم ترین عناصر و مؤلفه های مکان یابی کتابخانه های عمومی، مندرج در دستنامه مؤسسه معماران آمریکا، پس از هنجاریابی و تطابق با ویژگی های کتابخانه های عمومی ایران، معرفی شده‌ است. در ادامه، ضمن ارائه تعریفی از سامانه اطلاعات جغرافیایی، اجزای تشکیل دهنده این فناوری رایانه محور تبیین گردیده است و در نهایت، مقاله با تعیین مراحل یایی خاتمه می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection for Public Libraries in Iran:

نویسنده [English]

  • Reza Mokhtarpour
چکیده [English]

The present paper is divided into four distinct, yet interrelated section. The first part deals with site selection for public libraries in Iran by librarians whose role are explained in the process of geographical distribution of public libraries, the next section would introduce the most important elements and component for site selection of public libraries as indicate in the American Architects Institute, and normalized and adapted to the characteristics of Iranian public libraries. It is followed by a definition of geographic information system (GIS), and a description of its components. Finally the paper offers the stages involved in public library site location using GIS

کلیدواژه‌ها [English]

  • positioning
  • Public Libraries
  • GIS