ارزشیابی تارنما(وب‌سایت)های مجله‌های الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این تحقیق ارزشیابی تارنما‌های مجله‌های الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران است. این تحقیق می‌کوشد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف این تارنما‌ها، به وضعیت موجود در این زمینه پی برده و با مقایسه آنها، الگویی را برای استفاده بهینه و طراحی کاربردی‌تر به کاربران ارائه دهد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش سندی (کتابخانه‌ای) و روش ارزیابانه با بهره‌گیری از آمارهای توصیفی و استنباطی است. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم سنجش است که براساس پنج مؤلفه (فاکتور) محتوا، ساختار (از لحاظ طراحی بصری)، ساختار (از لحاظ فنی)، حق‌مؤلف و شاخص‌های کارکردی تنظیم شده است که هر کدام به شصت و دو شاخص و نیز زیرشاخص تقسیم می‌شوند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌فزار « SPSS» انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چهارده تارنمای موجود مجله‌های کودک و نوجوان کارآیی لازم را ندارد، چون در وضعیت نامناسب یا کاملا ًنامناسب قرار دارند. در پایان، یافته‌ها حاکی از آن است که طراحان تارنما‌های مجله‌های کودک و نوجوان، توجه لازم به اصول طراحی براساس پنج مؤلفه فوق نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Website Evaluation of Online Electronic Children and Adolescent Journals in Iran

نویسندگان [English]

  • Roya Bradar
  • Sheida Najafinia
چکیده [English]

The present investigation attempts to find out the present status quo by studying the strength and weakness of websites of online electronic journals for children and adolescents. By comparing them, it intends to provide a model for optimal use and more pragmatic design. Both library and evaluative research methods were employed. The latter was carried out using descriptive and inferential statistics. An evaluation form based on five factors of content, visual design structure, technical structure and copyright and operational indicators was used as the primary data collection instruments. Each in turn were composed of 62 sub-indicators. SPSS statistical software was used. The study found that the current fourteen journal websites lack the required effectiveness, ranging from unsuitable to totally inappropriate. The findings further indicated that the website designers for children and adolescent magazines do not pay the necessary attention to website design based on the aforementioned five factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Standards
  • Websites
  • Electronic Journal
  • Children and Adolescent