بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش جوانان به مطالعه (غیردرسی) و مشکلات آنها در این زمینه: مطالعه موردی شهر شیراز

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف ‌بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش جوانان به کتاب‌خوانی (مطالعه غیردرسی) صورت گرفت. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و جامعه آماری آن‌ جوانان 14 تا 29 ساله شهر شیراز می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار «SPSS» صورت گرفته است. آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که گرایش جوانان به مطالعه با سن، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات فرد و والدین آنها، قومیت، میزان درآمد خانوار، دسترسی به کتاب و کتابخانه و عضویت در انجمن یا تشکلی خاص رابطه معناداری دارد. مهم‌ترین مشکلات جوانان برای مطالعه بـه ترتیب کمبود مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها، کمبود کتاب‌های مناسب جوانان، مسائل مالی و گرانی، نداشتن علاقه و انگیزه برای مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Economic, Social and Cultural Factors and Challenges Pertaining to non-textbook Reading Tendencies by Youths: Case Study of Metropolitan Shiraz

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Sarvestani
  • Noorollah Karami
چکیده [English]

The present study was undertaken to investigate the economic, social and cultural factors relevant to Non-textbook readership (NTR) among youth. A survey was carried out on a sample taken from youth between 14 and 29 years old in Metropolitan Shiraz. A questionnaire was used in conjunction with interview. SPSS was used for descriptive and inferential data analysis. It was demonstrated that there is significant correlation between youth tendency towards reading with age, social standing, educational level of the individual and parents, ethnicity, family income, access to books and library, and membership in a given establishment or society. The most pressing matters regarding NTR among youths are shortage of cultural centers and libraries, suitable book titles, financial issues, costliness, and lack of interest or motivation for reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading
  • youths
  • Social Found
  • Cultural Found
  • Economic Found