معرفت‌شناسی و رفتار اطلاع‌جویی: نتایج یک پژوهش کمی

نویسنده

چکیده

این پژوهش بر آن بود تا چگونگی رفتار اطلاع‌جویی را در جامعه مورد پژوهش (158 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران) بررسی کند و رابطه آن را با باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان یاد شده بیازماید. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده گردید که یکی ساخته محقق و دیگری پرسشنامه باورهای معرفت­شناختی شومر است. نتایج حاکی از آن است بین سازماندهی دانش و قضاوت ربط اطلاعات دانشجویان در سطح 05/0 رابطه معنادار مثبت و نیز بین سازماندهی دانش و بـُعد تخصیص زمان در سطح 001/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، بین بـُعد سرعت یادگیری و تأیید دانش پیشین در سطح 01/0 رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بین سایر ابعاد باورهای معرفت‌شناختی و سایر ابعاد رفتار اطلاع‌جویی رابطه‌ای معنادار مشاهده نگردید.

عنوان مقاله [English]

Epistemology and Information Seeking Behaviour: Outcome of a Quantitative Research

نویسنده [English]

  • Mahmood Khowsrojerdi
چکیده [English]

The present study intended to study the state of information seeking among 158 graduate students in University of Tehran and examine its correlation with students’ epistemological beliefs. A survey employing two sets of questionnaires was carried out. One set was devised by the author while the other was Schommers 63-item epistemological beliefs questionnaire. Findings indicated that there is a positive significance at 0.05 level between knowledge organization and students’ information relevancy judgments. Furthermore there is a positive significance at 0.001 level between knowledge management and time allocation. Learning speed and internalization of past knowledge however displayed a negative significance at 0.01 level. No significance was observed among the rest of epistemological beliefs aspects with other aspects of information seeking behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • Epistemological Beliefs
  • Epistemology. University of Tehran