تحلیل استنادی مقالات پنج مجله علمی فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی بین سال‌های 1381 تا 1385

نویسندگان

چکیده

تحلیل استنادی یکی از روش‌های معتبر کتاب‌سنجی است که به ارزیابی متون علمی بر اساس بررسی استنادهای تعلق گرفته به آن متون، می‌پردازد. مقاله حاضر با روش تحلیل استنادی به بررسی وضعیت استناد درمقالات پنج مجله علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی (کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس،فصلنامه کتاب،فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، کتابداری، اطلاع‌شناسی) بین سال‌های 1381 تا 1385 پرداخته است. برای این منظور از بین 732 مقاله، با استفاده از فرمول مورگان 252 مورد انتخاب شد و به نسبت تعداد مقالات هر مجله، سهم هر مجله مشخص گردید. یافته‌ها نشانگر آن است که در 252 عنوان مقاله مورد بررسی، 2410 بار استناد شده است. در مجموع در مجلات مورد بررسی، میانگین تعداد استناد به ازای هر مقاله 56/9 مورد است. در مجلات مورد بررسی بیشترین میزان استناد با 39 درصد به مجلات اختصاص دارد و پس از آن کتاب‌ها با 59/27 درصد در مرتبه دوم قرار می‌گیرند و کمترین میزان استناد با 91/0 درصد مربوط به منابع مرجع است. در بین مجلات فارسی و انگلیسی بیشتر به مجلات فارسی (94/12درصد) استناد شده است. 74/81 درصد مقالات مورد بررسی تألیفی و 26/18 درصد آنها ترجمه شده‌اند. در مجموع 50 مورد خوداستنادی در استنادها وجود داشت که 07/2 درصد کل استنادها را به خود اختصاص می‌دادند. نویسندگان به 10 مجله فارسی و لاتین توجه بیشتری داشته‌اند که در صدرآنها فصلنامه کتاب قرار دارد. آقای عباس حری با 27 مورد استناد پراستنادترین نویسنده و آقای اسدالله آزاد با 8 مورد استناد، پراستنادترین مترجم شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Articles Appearing in Five Persian Language Scientific Journals on Library and Information Sciences from 2002-2006

نویسندگان [English]

  • Zoliaykha Mahmodi
  • Maryam Okhovati
چکیده [English]

Citation analysis is a credible bibliometric method in which scholarly texts are examined based on reviewing the citations assigned. The present paper employs citation analysis to review the citations to the articles appearing in five scholarly journals in library and information sciences (Ketabdari va Etela Resani Astan-i-Quds, Ketab Quarterly, Oloom va Fanavari Etela’at Quartely, Ketabdari, Etela Shenasi) from 2002 to 2006. Using Morgan’s formula, 252 articles were selected from a total of 732. Each journal’s share was determined by the number of articles in this sample. Findings indicated that these 252 articles were cited 2410 times. In general, the average citation per article was 9.52. 39 percent of citations was to journals, closely followed by books with 27.59 percent. Least citation was made to reference sources with 0.91 percent. Persian language journals had higher citations (12.94 percent) than English language journals. 81.74 percent of the articles published were authored while 18.26 percent were translations. Fifty instances of self-citations, or 2.07 percent of total citations, were observed. Authors concentrated more on ten Persian and English Journals, with Ketabdar Quartely topping the list. Horri with 27 citations, was the highest cited author, and Assadullah Azad with 8 citation was the most highly cited translator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation analysis
  • scholarly journals
  • bibliometric method