کتابخانه‌های به هم پیوسته و نوآور: عواملی که کتابخانه‌ها را بیشتر به یکدیگر متصل می‌کنند

نویسنده

چکیده

  این مقاله گسترش‌های فراوان فناوری و عملیاتی، که موجب اتصال و وابستگی بیشتر کتابخانه‌ها به یکدیگر می‌شود را، مورد توجه قرار می‌دهد. هم‌چنین خدمات پیوسته یکپارچه [1] نوین و اهمیت فزاینده استانداردهای رسمی و غیر رسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله هم‌چنین در مورد خدمات جهانی متمرکز وب مورد بحث و بررسی صورت می‌پذیرد. روابط میان شرکت‌های صنعت اطلاعات و کتابخانه‌ها و هم‌چنین خدمات مرجع مجازی و طرح‌های رقومی‌سازی وسیع مورد کند و کاو قرار می‌گیرد. این مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌کند که همکاری نزدیک کتابخانه‌ها را قادر می‌سازد تا خدمات خود را به سطوح جدید ببرند. این همکاری‌ها کلید نوآوری‌های مستمر برای این خدمات به شمار می‌روند.  

عنوان مقاله [English]

Interconnected and Innovative Libraries:Factors Tying Libraries More Closely Together

نویسنده [English]

  • Nilofar Barahmand
چکیده [English]

This article considers the many developments in technology and practice that are making libraries more connected and interdependent. It looks at new integrated online services and reviews the increasing importance of both formal and informal standards. Global centralized Web services are discussed. The relationships between information industry companies and libraries are considered. Virtual reference services and far-reaching digitization projects are explored. The article concludes that close cooperation is allowing libraries to take their services to new levels and is a key to the continued innovation of those services.