بررسی میزان دسترسی دبیران و بهره‌گیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

همه‌ساله مبالغ زیادی سرمایه، زمان و انرژی صرف دوره‌های آموزش و بازآموزی کارکنان سازمان آموزش و پرورش می‌شود. بنابراین، باید درباره بازدهی و کارآیی این دوره‌ها پژوهش‌هایی صورت گیرد تا مشخص شود که تا چه حد مطالب آموخته‌شده در این دوره‌ها در عمل، قابل بهره‌برداری‌اند و چه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. پاسخ‌گویی به سؤال فوق و عوامل مؤثر در آن، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 180 نفر از دبیران مدارس متوسطه است که دارای کارگاه فاوا بوده و از طریق تصادفی ساده مطابق با تعداد دبیران نواحی انتخاب شده‌اند. از جمله یافته‌های پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: میزان دسترسی دبیران به امکانات سخت‌افزاری در منزل و مدرسه در حد مطلوبی قرار دارد، در حالی که میزان دسترسی در زمینه نرم‌افزاری چندان مطلوب نیست. همچنین کاربرد فاوا در سه حیطه آموزش، پژوهش و ارتباطی از سطح مورد نظر کم‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Teachers’ Access to and Utilization of ICT in the Middle-Schools of Metropolitan Isfahan

نویسندگان [English]

  • Susan Shahbaz
  • Eshrat Zemani
  • Ahmadreza Nasresfahani
چکیده [English]

Every year vast sums of capital, time and energy is spent on staff education and re-training in the Educational Organization. Studies should be made over the efficiency and efficacy of these courses so as to determine the extent of practical utility of the items learned thereof and to identify the short-falls. The present investigation is primary concerned with answering this issue and the factors affecting it. The investigation used a descriptive survey method. 180 teachers where drawn from the middle-schools having an ICT workshop, using simple randomization correlating with the number of teachers in the chosen districts. Among the findings: Teachers access to ICT hardware both at home and school are at a desirable level. Software access is not much so. ICT application in three areas of education, research and communication was less than the desired level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Internet
  • Computer applications
  • Middle-School Teachers