مطالعه میزان به‌کارگیری اَبَرداده‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن در مجله‌های دسترسی آزاد وب

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان استفاده از دو ابرنشانه- کلیدواژه‌ها و توصیف- در مجله‌های دسترسی آزاد وب می‌پردازد. با استفاده از روش پیمایشی، و با نمونه‌گیری از بین مجله‌های ثبت‌شده در «راهنمای مجله‌های دسترسی آزاد» (DOAJ)، یک نمونه آماری شامل 707 مجله از حیث استفاده از این ابرنشانه‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش ‌نشان دادند که میزان به‌کارگیری «کلیدواژه‌ها» و «توصیف» در مجله‌های دسترسی آزاد وب، به ترتیب1/33 درصد و 9/29 درصد می‌باشد. یافته‌ها همچنین نشان دادند که از بین رده‌های موضوعی مختلف، «مجله‌های عمومی» با 6/55 درصد بیشترین میزان استفاده، و مجله‌های رده موضوعی «ریاضیات و آمار» با 1/11 درصد کمترین میزان استفاده از ابرنشانه «کلیدواژه‌ها» را داشته‌اند. همچنین «مجله‌های عمومی» و مجله‌های رده «شیمی» به ترتیب با 6/55 درصد و 4/15 درصد، بیشترین و کمترین میزان استفاده از ابرنشانه «توصیف» را داشتند. بر اساس یافته‌های این پژوهش و در مقایسه با یافته‌های دیگر پژوهش‌های مشابه، میزان استفاده از این ابرنشانه‌ها رشد چندانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of HTML Meta-Tags Utilization in Web-based Open-Access Journals

نویسندگان [English]

  • Pegah Pishva
  • Mousa Majidi
چکیده [English]

The present study investigates the extent of utilization of two meta tags – “keywords” and “descriptors” – in Web-based Open-Access Journals. A sample composed of 707 journals taken from DOAJ was used. These were analyzed on the account of utilization of the said meta tags. Findings demonstrated that these journals utilized “keywords” and “descriptors” meta-tags, 33.1% and 29.9% respectively. It was further demonstrated that among various subject classifications, “General Journals” had been the highest while “Mathematics and Statistics Journals” had the least utilization as “keywords” meta-tags. Moreover, “General Journals” and “Chemistry journals”, with 55.6% and 15.4% utilization respectively, had the highest and the lowest “descriptors” meta-tag usage rate. Based on our findings, and when compared against other similar research findings, there had been no significant growth experienced in utilization of these meta tags.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-tags
  • Descriptors
  • Keywords
  • Utilization
  • Open access