بررسی و ضعیت کتابخانه‌های زندان در ایران براساس رهنمودهای ایفلا

نویسندگان

چکیده

کتابخانه‌های زندان در اصلاح و تربیت و بازپروری مددجویان نقش مهمی ایفا می‌کنند و بطور مستقیم بر رفتارها و برخوردهای آنان در آینده تاثیر مثبتی دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت موجود تشکیلات، منابع، نیروی انسانی، امکانات و خدمات، فضا و بودجه 144 کتابخانه وابسته به زندان‌های کشور، همچنین تعیین زمینه‌های همکاری، و پیشنهاد طرحی برای ایجاد ارتباط میان این کتابخانه‌ها با نظامی هماهنگ به صورت شبکه می‌باشد که از طریق آن با همکاری مداوم، اشتراک منابع و هماهنگی در سازماندهی، بتواند خدمات اطلاعاتی بهتر، بیش‌تر و سریع‌تر ارائه دهد. روش انجام پژوهش، پیمایش میدانی است.ابزار، تحقیق پرسشنامه‌ای مشتمل بر 150 سؤال است که به کتابخانه‌های مربوطه ارسال شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فرضیه‌های این پژوهش مبنی بر کمبود نیروی انسانی متخصص، فضا، بودجه، مجموعه‌سازی، سازماندهی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، در سطح پایین‌تر از رهنمودهای تعیین‌شده ایفلا برای کتابخانه‌های زندان، تأیید می‌شود. در پایان پژوهش پیشنهادهایی درخصوص ایجاد شرایط بهتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Prison Libraries in Iran according to IFLA Guidelines

نویسندگان [English]

  • Nahid Bani eghbal
  • Fatemeh Lagzian
چکیده [English]

Prison libraries pay a significant role in reform, training and rehabilitation of the inmates and displays a direct positive effect on their future attitude and behavior. The present study is to investigate the current status of organization, resources, manpower, facilities, services, space and budget within 144 prison libraries throughout Iran. It also intended to determine the areas of cooperation and to propose a plan for a coordinated network system linking these libraries together by which they could offer better, swifter and more increased information services through cooperation, resource sharing and coordination in organization. The field study was comprised of 150 questions sent out to the prison libraries. Findings show that the study hypotheses concerning shortages in skilled manpower, space, budget, collection development, cataloging and ICT being at levels lower than IFLA recommended guidelines were confirmed. Some suggestion for improving the current conditions are made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison libraries
  • status quo
  • Resource Sharing
  • IFLA guidelines