ملاحظاتی در باب «خدمات تحویل مدرک»

نویسنده

چکیده

بر آن است نگاهی به تعریف خدمات تحویل مدرک و مفاهیمهدر این مقاله نگارنده نزدیک به آن نظیر امانت بین کتابخانه‌ای، فراهم‌آوری موادو مجموعه‌سازی انداخته، و سیر تاریخی آن را به صورت فشرده بنمایاند. معرفی فرآیند خدمات تحویل مدرک، لوازم، ابزارها و شرایط لازم برای انجام چنین فعالیتی، و همچنین آشنایی با شرح وظایف کارکنان ، از دیگر بخش‌های این مقاله است. در پایان با ارائه کتاب‌شناسی خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در زبان فارسی (بدون ادعای کامل بودن این فهرست) سعی شده است زمینه انجام مطالعات بیشتر در این حوزه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Document delivery

نویسنده [English]

  • Fardin Kulaijan
چکیده [English]

This article is supposed to define document delivery services, explain its historical background and discuss its interrelated concepts, including interlibrary loan, acquisition of materials, collection building, etc in brief. An explanation of the process of document delivery services, its prerequisites and also some important accessories for operating this services along with the acutance with job description of this division’s staff and … are some other parts of the present article. At last, a bibliography of document delivery and interlibrary loan services in Persian Language is presented (have is no claim that this bibliography is complete) to develop and improve further studies in the concept of document delivery services.