سومین گزارش بازرسی فعالیتهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیمه اول سال 1381 هجری شمسی

نویسندگان

چکیده

ا عنایت به ذات باریتعالی و توجه همکاران محترم به انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و تشکر از عنایات اعضاء، سومین فرایند بازرسی و صورتجلسات انجمن به صورت حضوری در دفتر انجمن به نحو متناوب و آخرین بازرسی در 13/9/81 صورت پذیرفت. گزارش حاضر با توجه به موجودی دفتر انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی مستقر در کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران در یک بخش مبتنی بر روزشمار صورتجلسه هیئت مدیرهء انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی در دسترس علاقمندان و مشتاقان قرار می‌گیرد. روزشمار صورتجلسه هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی هفدهمین جلسه: مورخ 22/12/80 - آقای دکتر .......................پیشنهاد کردند در صورت امکان از مجلات کتابداری جاری سیصد نسخه به رایگان گرفته شود و برای اعضای انجمن ارسال گردد. - در مورد حق عضویت صحبت شد و قرار شد حق عضویت برای دانشجویان کتابداری از ابتدای سال 1381 به میزان 000/10 ریال اخذ گردد. - سپس طرح پژوهشی کتابخانه‌های مساجد مطرح شد و هزینهء آن به میزان 000/362/11 ریال تصویب و مقرر شد طرح همراه با نامه‌ای به شرکت موردنظر ارسال گردد. هجدهمین جلسه: مورج 22/1/81 - در مورد مسئله مابه التفاوت حق عضویت ایفلا بررسی لازم انجام و نامه مربوط تهیه شد و در اختیار جناب آقای .......................... قرار گرفت تا پیگری فرمایند. نوزدهمین جلسه: مورخ 28/1/81 - پیشنهاد شد جلسه‌ای مشترک با مدیران گروههای کتابداری برگزار شود. قرار شد این کار بصورت مشترک با دانشگاه الزهرا که در اواخر اردیبهشت ماه جلسه مشترکی با مدیران گروههای کتابداری تهران دارند برگزار شود و از مدیران گروههای کتابداری شهرستان‌ها نیز دعوت به عمل آید. - اعلام آمادگی شرکتهای نوسا و پارس آذرخش برای کمک به انجمن در مجمع عمومی مطرح و گفته شد هنوز پیگری خاصی انجام نگرفته است و قرار شد اینکار به صورت غیرمستقیم پیگیری شود. بیستمین جلسه: مورج 11/2/81 - در مورد نامه کمک وزارت علوم به مبلغ 000/500/47 ریال قرار شد وصول آن از بانک استعلام شود. - در مورد آرم انجمن اعلام شد کارهایی انجام گرفته و برای تصویب در جلسهء بعدی ارائه خواهد شد. - طبق گزارش آقای ........................... خزانه‌دار انجمن، موجودی انجمن حدود 60 میلیون و پانصد هزار ریال است که پیشنهاد شد کارهای انتشارات آغاز شود. - اعلام شد آقای دکتر غریبی قول پنج میلیون تومان کمک به صورت اعتبار را داده‌اند. - قرار شد برای انجمن تقاضای عضویت در شورای عالی انفورماتیک بشود. بیست و دومین جلسه: مورخ 8/3/81 - در مورد اتحادیهء اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ها، خانم دکتر ................... دربارهء جلسه تشکیل شده در وزارت علوم گزارش دادند و اعلام کردند در واقع هدف ایجاد یک کنسرسیوم است یعنی تهیه منابع. - در مورد خصوصی کردن کتابخانه‌های عمومی قرار شد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استفسار شود و سپس تصمیم مناسب اتخاذ گردد.