بازخورد و نظامهای بازیابی اطلاعات

نویسنده

چکیده

ازخورد یا (فیدبک) که در بسیاری از علوم فیزیکی و اجتماعی مفهوم زیربنائی داشته و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در فرآیند بازیابی اطلاعات نیز عنصری بسیار اساسی در تسهیل ارتباط بین استفاده‌کنندگان و نظام‌های بازیابی اطلاعات محسوب می‌گردد. این مقاله ضمن ارائه تصویری کلی از دو مقوله بازخورد و بازیابی اطلاعات در وجوه مختلف، به منظور تبیین نقش بازخورد در بازیابی اطلاعات2 به بحث پیرامون الگوها و دیدگاههای مختلف از جمله مهمترین نوع بازخورد، یعنی بازخورد تعاملی پرداخته است. همچنین با توجه به تأثیر شگرف فناوریهای نوین اطلاعاتی در عرصه بازیابی اطلاعات و افزایش توانایی این نظامها در تعامل با استفاده کنندگان و تشخیص و تحلیل نیاز آنها و در نتیجه تبادل مؤثر اطلاعات، روشهای متأثر از این فناوریها و جنبه‌های هوشمندانه بازیابی اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

  Feedback and Information Retrieval Systems

نویسنده [English]

  • Fatemeh Motamedi
چکیده [English]

Feedback that has been a fundamental concept within the physical and the social sciences, with its origins drawn from cybernetics, is also known as a key component in information science within IR (Information Retrieval) process to facilitate communication between users and IR systems. Presenting a general image of feedback and IR concepts, this article discusses, in more detail, the models and different views of feedback to determine the role of feedback in IR. On the other hand, the methods affected by recent progressive information technology and intelligent aspects of IR, that has alternatively brought about the increasing of the possibilities in the interaction between users and these systems, is also discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feedback
  • Information Retrieval System
  • Interactive Feedback