تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی لازم در شغل کارشناسان کاوش اطلاعات انجام شده است. بدین منظور با استفاده از نظریه صفات و بهره‌گیری از روش علمی تحلیل عوامل به انتخاب و اندازه‌گیری تعداد محدودی از صفات پرداختیم. نظریه پنج عاملی بزرگ نورمن مبنای این پژوهش قرار گرفت. طبق این مدل، صفات به پنج عامل بزرگ برونگرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی، ثبات عاطفی و فرهنگ و تربیت و حدوداً در بیست مقیاس توضیح دهنده تقسیم گردید. براین اساس پرسشنامه شخصیتی با سی و هفت ویژگی در پانزده مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی بین سی و دو کارشناس کاوش اطلاعات و هشت سرپرست کتابخانه توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله که با استفاده از آزمون دو جمله‌ای انجام شد، چهارده ویژگی آن مورد تأیید پاسخ‌دهندگان قرار نگرفت، و تعداد بیست و سه ویژگی شخصیتی از نظر پاسخ‌دهندگان جهت شغل کاوشگری اطلاعات تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Proportion between Personality and Information Job

نویسنده [English]

  • Maryam khosravi
چکیده [English]

This research has been done with the objective of the studying personality necessary for information search experts. By applying traits theory and using scientific factor analysis, few traits were selected and measured. THE BIG FIVE FACTOR- MODEL was used as the basis of this research. According to this model, traits were divided into five the big factor: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, and Culture, and about twenty scales. Base of this assumption personality questionnaire with 37 characteristics was distributed between 32 information search experts and 8 head library. The information collected and analysis by using of binominal. The fourteen of traits reject, and twenty three of them were confirmed by librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Information Search
  • searcher
  • Information