بررسی برخی فرآیندهای رایج قرض‌گیری در زبان فارسی

نویسنده

چکیده

تغییر زبان اجتناب‌ناپذیر است و این تغییر با تداخل زبانها نیز انجام می‌شود. ورود الفاظ و ساختهای بیگانه به زبانها امری رایج است، همچنانکه ورود دیگر پدیده‌ها امری عادی و پذیرفتی است. ورود الفاظ و ساختهای زبانی به زبان دیگر را قرض‌گیری می‌نامند. قرض‌گیری یا آوایی است یا واژگانی یا دستوری. چنانچه واژه بیگانه با همان معنی اصلی‌اش به زبان دیگری وارد شود و ترجمه‌ای معنایی و لفظ به لفظ شود، آن را گرته‌برداری می‌نامند. گرته‌برداری نیز به انواعی نظیر گرته‌برداری واژگانی و نحوی تقسیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The kinds of borrowing in Persian

نویسنده [English]

  • F.Aziz Mohamadi
چکیده [English]

 This research has been done with the aim of research in the field of borrowing process. Library method has been used and the type of it is descriptive so data have been gathered from scientific translated books and it was found out that loan words will be entered regardless of our resistance. Because the speed of the development of technology is very high and new words entered the language everyday. Borrowing process will be unavoidable because there are some concepts and idioms that there isn’t any equivalent for naming them. So we have to use words from another languages and it is one of the way that course the language change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borrowing
  • interference
  • Linguistics
  • calque