فرهنگ‌نامه اصول فقه در یک نگاه

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر به بهانه شناساندن فرهنگ‌نامه اصول فقه در آغاز به کلیاتی پیرامون دائره‌المعارف‌نگاری و فرهنگ‌نامه نویسی پرداخته و در گفتار دوم افزون بر بیان تاریخچه و ویژگی‌های فرهنگ‌نامه اصول فقه در سه بخش (ساختار تشکیلاتی، مراحل اجرایی و شیوه تدوین) به معرفی آن اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها