خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

برای جلوگیری از هزینه‌های فراوان خدمات فنی در کتابخانه‌ها استفاده از خدمات متمرکز تجویز می‌شود. کتابخانه‌های دانشگاه تهران هم برای پرهیز از دوباره‌کاریها و صرف هزینه و نیروی متخصص اضافی، لازم است در روند مجموعه‌سازی به اشتراک منابع و مجموعه اشتراکی توجه بیشتری داشته باشد. و در سازماندهی هم نظام متمرکز فهرستنویسی و رده‌بندی را اعمال کند تا بتواند از نیروها و منابع موجود استفاده بهینه به عمل آورد. اما انجام این تحول و تغییر روش در خدمات فنی نیازمند آگاهی از شرایط موجود این خدمات است. لذا پژوهش حاضر در نیمه دوم سال 1375 انجام گرفت که یافته آن به جدولهایی تبدیل و هدف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Seriveces in Libraries Tehran University

نویسنده [English]

  • Nahid Baniequbal
چکیده [English]

Library experts recommend central technical services to avoid the high expenses of these services in libraries. Tehran university libraries also, to prevent repetition of technical activities, paying lots of money and employing extra professional personnel, should concern themselves with resource sharing and cooperative collection building.             In organizaing materials also, to use effectively and efficiently their resources and their stuff, they should well appoint central cataloging and classification. The prerequisite of such a change in methods and procedures is knowledge and awarness of the present status of technical services in these libraries. Thus, the present research has been done in 1997.             Collected data are arranged in tables which are applied to analyse the state of art of technical services in these libraries. At the end to achive such a goal some prepositions are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran University
  • libraries
  • Collection building
  • Resource Sharing
  • Technical services
  • Central services
  • Organising materials
  • Cataloging
  • Classification