تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین  موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران انجام یافته است. بدین منظور با استفاده از شیوهءشناخته‌شده کتاب‌سنجی و با کمک روش توصیفی-تحلیلی, مآخذ 310 پایان‌نامه کارشناسی ارشد موجود در مرکز که در مجموع شامل 18083 استناد بودند مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها, استنادها براساس نوع, پوشش زمانی, زبان و محل نشر و با استفاده از روش‌های آماری چون دسته‌بندی داده‌ها بر حسب توزیع فراوانی, تعیین میانگین, نمودار و محاسبه نیم عمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS10 و EXCELاستفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of the theses references of the Earth Sciences Area Graduates Available in the Iranian Information and Documentation center

نویسنده [English]

  • Mehri sedighi
چکیده [English]

The main purpose of this study is the citation analysis of the theses references of the earth sciences area graduates, that are available in the Iranian information and documentation center. In this reason by using of bibliometric technique and descriptive analysis methos, the references of 310 M.SC. theses (with 18083 citations), that are available in Irandoc, were studied. After gathering the data, the references were classified according to their forms, life cycle, languages and place of publications. The data were analysed by using of statistical methods such as classification according to frequency distribution, determine of mean and half life. In order to analysis of data, the SPSS10 and Excel softwares were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation analysis
  • Information Resources
  • Theses References
  • Earth sciences