نخستین گزارش بازرسی‌فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران   نیمه اول سال 1380 هجری‌شمسی

نویسندگان

چکیده

با عنایت به پروردگار متعال و توجه همکاران محترم به انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی, و با تشکر از تماس‌های متنوع و متعدد کتابداران به صورت کتبی, تلفنی, شفاهی, با توجه به تبصرهء مادهء 15 اساسنامه, نخستین فرایند بازرسی از صورتجلسات و بیلان مالی این انجمن به صورت حضوری در دفتر انجمن به تاریخ 7/6/1380 صورت پذیرفت. به منظور تهیهء گزارش حاضر, ضمن بررسی صورتجلسات اجرایی و مالی, یادداشت‌های متنوعی فراهم آمد که اینک در دو بخش در دسترس علاقه‌مندان و مشتاقان قرار می‌گیرد:   الف: روز شمار صورتجلسهء هیئت مدیرهء انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ب: بیلان مالی در بررسی صورتجلسه‌های‌موجود و‌ ذکر اهم موضوعات به مسائل ذیل به دقت توجه شد: - جوانب اجرایی و توسعه ساختاری و بنیادی انجمن, - ابعاد اطلاعاتی و آگاهی‌های خبری, - توجه به دسترس‌پذیری و خدمات همگانی, - صرفه‌جویی اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت, - تحقق‌عینی‌هر پیشنهاد, و اجتناب از آرمانگرایی, بر این قرار, ذکر جملات از صورتجلسات به همان نحوی است که دبیر محترم انجمن تهیه فرمود. از آنجا که صورتجلسه‌های‌نخستین‌و ثانوی با علائم‌عددی نشانه‌گذاری شده, رعایت این شیوه در متن حاضر نیز صورت گرفت. بر این قرار برخی مواد این صورتجلسات حذف شده و بالطبع ترتیب این موارد از انتظام برخوردار نمی‌باشد. بدیهی است در خلاصهء موجود از اسامی افراد هیئت مدیره که اظهارنظر کرده‌اند اجتناب گردید تا بی‌طرفی این سند از سوی بازرسین حفظ شود.   الف: روزشمار صورتجلسهء هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی - نخستین جلسه, مورخ 29/1/82 1- اعضای هیئت مدیره به اتفاق آراء, به شرح زیر انتخاب شدند. الف: آقای دکتر رحمت‌ا.. فتاحی-رئیس ب: خانم دکتر فاطمه اسدی گرگانی-نایب رئیس ج: آقای سید کاظم حافظیان رضوی-خزانه‌دار د: آقای مهرداد نیکنام-دبیر 2- روزنامه اطلاعات به منظور درج اطلاعیه‌های رسمی انجمن انتخاب شد. 3- مسئولین تشکیل کمیته‌ها به شرح زیر تعیین, و قرار شد ظرف مدت یکماه به این مهم اشتغال ورزند: الف: کمیته انتشارات-آقای دکتر فریبرز خسروی ب: کمیته آموزش-آقای محمود شمس‌بد ج: کمیته روابط عمومی و بین‌المللی-آقای دکتر سعید رضایی شریف‌آباد د: کمیته پژوهش-آقای دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو ه: کمیته همایش علمی-آقای دکتر رحمت‌ا.. فتاحی 5- پس از گفتگوی بسیار دربارهء حق عضویت, موراد زیر مورد تصویب قرار گرفت: الف: حق عضویت اعضای پیوسته 000/50 ریال ب: حق عضویت اعضای وابسته 000/30 ریال 7- مقدمات کار برای اخذ مجوز انتشار خبرنامهء انجمن فراهم آید. در پایان تأکید گردید که محل استقرار انجمن, کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود, مگر این که در آینده تصمیم دیگری اتخاذ شود.   دومین جلسه, مورخ 19/2/1380 3.ب: آقای دکتر....................... اظهار داشتند ثبت انجمن باید زودتر انجام شود تا بتوان کارهای بعدی را انجام داد. 3.ه: آقای دکتر ......................... آدرس‌های پست الکترونیکی انجمن (را تهیه نمودند که) توسط ایشان بین همکاران توزیع گردید. 8- دفتر صورتجلسات انجمن توسط آقای دکتر ....................... تهیه گردیده است.   سومین جلسه, مورخ 23/3/80 - برای انجمن درخواست عضویت در شورای عالی انفورماتیک به عمل آید. - در مورد ایجاد سایت رایانه‌ای بر روی اینترنت, آقای دکتر ...................... قول مساعد دادند که از سِروِر کتابخانه ملی استفاده شود. - در مورد شرح وظایف کمیته‌ها و گروه‌ها قرار شد مسئولین راه‌اندازی, نسبت به تدوین پیش‌نویس اولیه اقدام نمایند. ضمناً شرح وظایف کمیتهء انتشارات, خوانده شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید. - مخفف نام انجمن به انگلیسی “ILISA”  تعیین شد و آدرس پست الکترونیکی انجمن ilisa@nli.ir می‌باشد.    چهارمین جلسه, مورخ 20/4/1380 - آقای ............................. Home page طراحی‌شده برای انجمن را به نمایش گذاشتند تا اگر نظر اصلاحی وجود دارد, اعمال گردد. - آقای دکتر ..................... به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان کتابداری و کمبود شغل در این رشته اشاره و پیشنهاد کردند با مسئولین بعضی سازمان‌ها گفتگو و توصیه شود از نیروی کتابدار استفاده شود. - در تأیید معضل فوق, آقای دکتر ..................... پیشنهاد کردند که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تماس گرفته شود و مسئله برای ایشان توجیه گردد.   ب: بیلان مالی موجودی: دریافت یک برگه چک (به شمارهء 677551 بانک تجارت شعبه دولتی کد 400) به مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار ریال از سوی مرکز تحقیقات علمی وابسته به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری.

دوره 16، شماره 3
فروردین 1380
صفحه 120-122
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401