بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل و راهکارهای موءثر در رفع نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله در دو حوزهء پژوهشی می‌باشد. در این مطالعه ارتباط بین متغیرهای نوع کار، مدرک تحصیلی، و تجربهء محققین با میزان استفادهء آنها از منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، ابتدا با منابع و روش‌های کسب اطلاع در جامعهء فوق آشنا می‌شویم و سپس مسائل و مشکلات آن‌ها در راه تأمین نیازهای اطلاعاتی تعیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the information needs of earthquake sciences’ researchers

نویسنده [English]

  • Mehri Sedighi
چکیده [English]

The main objective of this research is to study the factors and solutions effective in satisfying the information needs of earthquake sciences’ researchers in two research fields. In this study, the relationship between the variables of researchers experience, work type and education degree, with the degree of using information resources are studied. Data analysis will help to learn about the resources and information-seeking behavior in the above mentioned community, and their problems and difficulties in meeting the information needs are then specified.