انتقال پایگاههای اطلاعاتی:دیسک نوری یا اینترنت

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور کمک به کتابداران مرجع/ کتابشناسان در انتخاب شکلهای الکترونیکی نمایه‌ها و چکیده‌ها انجام گرفته است. داده‌ها از استفاده‌کنندگان معمولی و متخصص, برای مقایسه نگارشهای بر روی دیسک نوری و اینترنتی از چکیده‌نامه علوم دریایی و شیلات  (ASFA) جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان میدهد که فناوری دیسک نوری, به رغم کاربرپسندی آن, محدودیت‌هایی دارد. نگارش اینترنتی ASFA حاوی رکوردهای جاری بیش تری است، پوشش جامع تری از پایگاه‌های اطلاعاتی ASFA ارائه میدهد, و دستیابی نامحدود از راه توسط هیئت علمی, کارکنان و دانشجویان را مقدور میسازد. محدودیتهای نگارش اینترنتی عبارت‌انداز: سرعت دستیابی, نارسایی‌های موتور کاوش, و نیاز به برنامه آموزشی گسترده‌تر.

کلیدواژه‌ها