جامعه اطلاعاتی و توسعه

نویسندگان

چکیده

در همگی روندهای مهم توسعه در طی پنج دهه، یونسکو نقش ارزشمندی در پی ریزی بنیان توسعه کتابخانه ها، آرشیوها، مراکز سند پردازی و اطلاع رسانی – طیف کامل مؤسسات و فرآیندهای اطلاعاتی پشتیبان توسعه ملی – بازی کرده است. برخی کشورها در راه اندازی و به کارگیری این مؤسسات و فرآیندها به نفع خود بموقع اقدام کرده اند و برخی نه. مایلم بگویم که کشورهایی که در این راه قدم برداشته اند امروزه وضعیتی برتر و بهتر دارند. در حالی که ما به سوی قرن بیست و یکم پیش میرویم، بخش ارتباطات یونسکو با شما همراه خواهد بود تا همچنان که کشورها به جوامع اطلاعاتی مبدل میشوند و امکان بهرهبرداری و سود جستن از جامعه راستین اطلاعاتی جهانی را برای شهروندان خود فراهم می آورند، در این فرآیند با شما همگام باشد.

کلیدواژه‌ها