روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

امروزه حجم اطلاعات بسیار زیاد است, اما آنچه برای سازمان‌ها اهمیت دارد اطلاعات بیشتر نیست, بلکه اطلاعات دقیق و واقعی است. در این مقاله نویسنده سعی کرده به شیوه‌ای عینی و بر اساس هدف سازمان, روش نوینی را در راستای تعیین و تشخیص نیازهای واقعی اطلاعات طراحی کند. در پایان این روش, نگاشت میحط خارجی سازمان به دست میآید و از آن برای هدایت سازمان در آینده پر تلاطم استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها