تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع یابی جامعه استفاده کننده اطلاعات

نویسنده

چکیده

این مقاله براساس تجارب شخصی نگاشته شده و هدف اصلی آن در مرحله اول تفسیر و تحلیل رفتار اطلاع یابی استفاده کنندگان بانکهای اطلاعاتی است, و در مرحله دوم سعی شده که با ارائه پیشنهادهای مفید, تعدیلی در رفتار اطلاع یابی استفاده کنندگان بانکهای اطلاعاتی ایجاد گردد. این امر در نهایت منجر به این میشود که استفاده کنندگان بتوانند سؤالات اطلاعاتی خود را, آن گونه که مفهوم اصلی کاوش درخواستی شان را برساند, به کاوشگران بانکهای اطلاعاتی انتقال دهند. نتیجه این کار, ارتباط صحیح بین استفاده کننده, کاوشگر و موضوع درخواستی است.

کلیدواژه‌ها