بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران در سالهای 1373-1372

نویسنده

چکیده

در این نوشته پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران به منظور آگاهی از میزان استفاده از قواعد کتابشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین نمره های حاصله برابر 96/84 و نمره خوبی است. اما با توجه به انحراف معیار 18/11 , این نتیجه حاصل می شود که هرچند استفاده از قواعد استناد در سطح بالایی است, ولی پراکندگی و ناهماهنگی در جامعه نمونه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها