امنیت اطلاعات در بزرگراه های الکترونیکی

نویسنده

چکیده

 این مقاله تعدادی از پروتکل های امنیتی اینترنت و WWW را مورد بررسی قرار میدهد. از این میان SSL و SHTTP تأیید اصالت, محرمانه بودن و یکپارچگی را ارائه میکنند. در حالی که SEPP پروتکل پرداخت است, و مخصوصاً برای استفاده در خرید الکترونیکی طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها