میزان تخصیص اصطلاح های اخص در اصطلاحنامه ERI

نویسنده

چکیده

آیا پیوندی بین کاربست اصطلاح و شباهت ظاهری آن با اصطلاح اخصش وجود دارد؟ این بررسی 1296 توصیفگر اصطلاحنامه اریک را که حداقل یک اصطلاح اخص دارد شامل میشود. تعداد مدارکی که این اصطلاح های مدخل در آنها بکار رفته نسبت به اصطلاحات اخصشان سنجیده شده است. تقریباً هیچ همبستگی بین این مسئله که اصطلاحی هر چند وقت بکار رفته و این مطلب که چند اصطلاح اخص با نشانه ظاهری داراست وجود نداشت. معهذا اصطلاح های اخص زیادی بودند که میزان کاربست  آنها در مدارک بسیار بالاتر از اصطلاح های مدخلشان بود. بسیاری از این اصطلاح های اخص نسبت به اصطلاح مدخل خود در اصطلاحنامه, جدیدتر بودند.

کلیدواژه‌ها