علم آسیب دیده جهان سوم

نویسنده

چکیده

بسیاری از محققان کشورهای در حال توسعه بر این باورند که با توسعه حصارهای انتشاراتی, دریک دایره اغفال و – به گفته برخی – تعصب, که علم را محکوم به نسیان و فراموشی ساخته, به دام افتاده اند.

کلیدواژه‌ها