بررسی راهبردهای کاوش استفاده کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش, بررسی راهبردهای کاوش استفاده کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و تعیین ضریب دقت و بازیافت و زمان کاوش آنهاست. موضوع هایی که توسط 32 دانشجوی رشته های علوم پزشکی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین کاوش شده بود, مجداً توسط 5 متخصص کاوش جستجو گردید و راهبردهای کاوش دو گروه بررسی شد. متخصصان کاوش در 50/87 درصد جستجوهای خود از اصطلاحنامه استفاده کرده بودند؛ در حالی که استفاده کنندگان نهایی تنها 87/46 درصد جستجوهای خود را با مراجعه به اصطلاحنامه انجام داده بودند. با ابن حال میانگین ضریب دقت و بازیافت استفاده کنندگان نهایی به نحو چشمگیری بالاتر از متخصصان کاوش بود. از نظر تعداد عبارت های به کار رفته در راهبردهای دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها