نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

لازمه انجام موفق هر نوع فعالیت, اعم از تحقیقاتی, برنامه ریزی, تصمیم گیری و نظایر آن مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و روزآمد در زمینه های مورد نظر است. امروزه, اطلاعات را نوعی سرمایه ملی محسوب نموده و فعالیتهای مربوط به گردآوری, پردازش, ذخیره, بازیابی و اشاعه آن پشتوانه هر گونه برنامه ریزی و شرط رشد و توسعه اقتصادی, اجتماعی است. در این مقاله, پس از مروری بر سابقه اطلاع رسانی در ایران, نخست به بررسی اهداف سیستمهای اطلاع رسانی پرداخته, آنگاه مراحل مختلف طراحی یک سیستم اطلاع رسانی که عبارت اند از بازبینی اطلاعات موجود, برنامه ریزی برای اطلاع رسانی , گردآوری , تلخیص و دسته بندی اطلاعات, تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات, رساندن اطلاعات به مصرف کنندگان و اِعمال اطلاعات در تصمیم گیریها, مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ارکان اصلی یک سیستم اطلاع رسانی نظیر کتابخانه ها, بانکهای اطلاعاتی, شبکه های انتقال اطلاعات و.... مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی در مورد ایجاد و گسترش سیستمهای اطلا ع رسانی در ایران مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها