معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکترا و کارشناسی ارشد)

نویسنده

چکیده

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از آغاز سال 1372 اقدام به انتشار فصلنامه‌ای با عنوان چکیده پایان نامه‌های‌ ایران (دکترا و کارشناسی ارشد) نموده است. این فصلنامه حاوی اطلاعات کتابشناختی و چکیده هر مدرک بوده و در پایان هر شماره نیز فهرستهای مربوط به آن شماره چاپ شده است. این بررسی، ضمن معرفی فصلنامه مذکور، به بررسی علمی محتوای پنج شماره این نشریه پرداخته و حتی‌الامکان به توضیح برخی اشکالات و محسنات آن اقدام نموده و نهایتاً پیشنهاداتی جهت رفع اشکالات مزبور ارائه داده است.