واکنشهای زنجیره‌ای در شبکه‌های کامپیوتری

نویسنده

چکیده

یافتن الگوریتمی جهت جلوگیری از واکنشهای زنجیره‌ای به شکل یک polynomial غیرممکن است؛ اما با تبعیت از روشهای این مقاله، می‌توان این گونه واکنشهای مخرب را در شبکه‌های کامپیوتری کاهش داد.  

کلیدواژه‌ها


دوره 10، شماره 2
تیر 1372
صفحه 59-69
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1401