نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی

نویسنده

چکیده

نمایه نامهء حاضر حاصل جستجو از طریق CD/ROM در بانک اطلاعات LISA بر روی تعدادی از نشریات اطلاع رسانی و کتابداری تخصصی است. کلید واژه های هر مقاله به فارسی برگردانده شده و فهرست این واژه ها تحت عنوان فهرست کلید واژه ها در قسمت آخر مقاله نامه آمده است. امکان این جستجو به وسیله مرکز اطلاع رسانی پزشکی فراهم شده است . تهیه کننده از همکاریهای بی‌دریغ همکار ارجمند خانم لیلا مرتضایی که با دقت نظر این نمایه را ملاحظه فرموده و در هر مورد پیشنهادات ارزشمندی ارائه کردند سپاسگزار است.   1- Adams,Carl: Beath cynthia, Mathis: Bolan, Richard: Branin, Joseph: D Elia, George: Rohde, Nancy Freeman: Elia,G,D. A model academic integrated information center. Journal of the American Society for Information Science 42(2)Mar 91, 143-146. tables. 3 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● الگوها● دانشگاهها● مراکز اطلاعات ● ادغام ● سازمان اداری   2- Adams,Carl: Beath cynthia, Mathis: Bolan, Richard: Branin, Joseph: D Elia, George Rohde, Nancy Freeman: Elia, G,D: Straub, D.W. Straub, Detmar  “Issuses relating to the implementation and management of an integrated information center, . Journal of the American Society for Informatiom Science42 (2) Mar 91, 147-151. 2 refs. ● ادغام ● مراکز اطلاعات ● دانشگاهها ● الگوها ● مینه سوتا    3- Ajiferuke, Isola . A Probabilistic model for the distribution of authorships. Journal of the American Society for Information Science: 42 (2) May 91, 279-289. Tables. 24 refs. ●  مواد کتابخانه ● موجودی ● کتابسنجی ● توزیع فراوانی ● پدیدآور   4- Andersion, R. E:Sallis ,P, J: Yeap, W, K: CDWORD. Enhancing a hypertext application using NLP techniques. Journal of Information Science : 17 (1) 1991, 49-56. illus. tables. 24 refs. ●  ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● مافوق متن   5- Arlen , Shelly. Photographs: interpretive and instructional strategies. Special Libraries: 81 (4) Fall 90, 351-359. 8 refs. Bibliog. ●  خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● آموزش استفاده ● عکسها   6-Bachir, Imad Buxton, Andrew . The information content of titles of Arabic Periodicals. . Journal of Information Science 17 (1) 1991, 57-63.illus. tables. 23 refs. ●  آماده سازی و خدمات فنی ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● محتوای اطلاعاتی ● پیایندها ● زبان عربی ● عناوین ● نمایه سازی کلید واژه ای   7-Barkenbus Belgin, D Zygmunt Beverly, C,: Dobson Jerome, E. System. HMIMS: Hazardous Materials Incident Management System for Air Force Fire Departments. Journal of Chemical Information and Computer Science 31 (1) Feb 91, 137-143. illus. 14. refs.   ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره اطلاعات و بازیابی ماشینی ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● مواد مخاطره آمیز   8- Beath Cynthia, Mathis Straub Detmar, W. Department level information resource management: a theoretical argument for a decentralized approach. Journal of the American Society for Information Science: 42(2)Mar 91,124-127. illus. 19 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● سازمان اداری ● مدیریت● دانشگاهها ● عدم تمرکز ● بخش   9- Bell, Stephen. Spreading CD ROM technology beyond the library: applications for remote communications software. special Libraries81 (3) Summer 90, 189-195. 2 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● دیسکها ● دیسکهای نوری ● رسانه ذخیره سازی ● سی -ی- ام ● دیسکهای فشرده ● برنامه نوشتن ● جستجو از راه دور ● جستجو   10- Berger, Marilyn Devine, Jane. Serials evaluation: an innovative approach. Special Libraries81 (3) Summer 90, 183-188.4 Tables. 22 refs. ● مواد کتابخانه ● موجودی● پیانیدها ● سیستم مدیریت پایگاه داده ها ● ارزشیابی   11- Bonitz, Manfered Schreider,Y,A. Information Knowledge informatics. International Forum on Information and Documentation 15 (2) Apr 90, 3-7 table.21 refs. ● حرفه ● کتابداری ● علم اطلاع رسانی ● اطلاعات ● دانش   12- Bonitz, Manfred Science Citation Index. Science Citation Index on CD ROM: the largest expert system in the world. International Forum on Information and Documentation 15 (3) July 90, 9-11 illus. 8 refs. ●  ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● دیسکها ● دیسکهای نوری ● رسانه ذخیره سازی ● سی‌دی ام ● دیسکهای فشرده ● پایگاه اطلاعاتی ● خدمات اطلاعاتی ● علم و تکنولوژی ● نمایه های استنادی    13-Bordogna, G Carrara, P. Pasi, G. Query term Weights as constraints in fuzzy information retrieval. Information Processing Management27 (1) 1991, 15-26. illus. 23 refs. ● آماده سازی فنی و خدمات ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● راهبرد● جستجو ● استراتژی بولی   14- Braam Robert, R. Moed Henk, F Van Raan Anthony, F. J: Raan A,F,J.Van. Mapping of Science by combined co- Citation and word analysis. I Structure aspects. Journal of the American Society for Information Science 42(2)May 91, 233-251 illus. tables. 37 refs. ● مواد کتابخانه ● موجودی ● کتابسنجی ● تحلیل استنادی ● علم ● استناد مشترک   15- Braam Robert, R. Moed Henk, F Van Raan Anthony, F.J Raan A,F,J.Van. “Mapping of Science by combined co- citation and word analysis. Journal of the American Society for Information Science 42(4) May 91, 252-266. illus. tables. 14 refs. ● مواد کتابخانه ● موجودی ● کتابسنجی ● تحلیل استنادی ● علم ● استناد مشترک   16- Breton, Ernest J. Indexing for invention. Journal of the American Society for Information Science 42 (3) Apr 91, 173-177. illus. 13 refs. ● آماده سازی فنی و خدمات ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● زبان نمایه ● تکنولوژی   17- Brimsek Tobi, A Speacial Libraries Association (USA) . A report of the survey of  SLA student members. Special Libraries 81 (40) Fall 90, 341-350. illus. tables. ● کتابخانه های تخصصی ● انجمنهای کتابداری ● شاگردان ● اعضاء 18- Brimsek Tobi, A Special Libraries Association (USA): SLA biennial salary survey preliminary report.” Special Libraries81 (4) Fall 90, 338-340. tables. ● کارکنان ● شرایط کار ● بررسی ● امریکا ● کتابخانه های تخصصی   19- Brimsek Tobi, A Leach, Dolores. Special librarians to the core: profiling with the MBTI Special- Libraries : 81 (4) Fall 90, 330-337. tables. 13 refs. ● کارکنان ● کتابخانه های تخصصی ● ویژگی شخصیت   20- Brimsek Tobi, A Special Libraries Association (USA): A technological assessment of the SLA membership : summary report. Special Libraries 81 (2) spring 90, 146-154. illus. tables . 3 refs. ● پردازش اطلاعات ● کامپیوترها ● بررسی ● آمریکا ● کتابخانه های تخصصی   21- Brown Lucille, J. The Markus challenge. Journal of Chemical Information and – Computer Science 31(1) Feb 91, 2-4. illus. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● پروانه اختراع ● ساختارهای مارکوش ● ساختار ● شیمی   22- Casey, Michael. The electronic information industry in Europe. An analysis of trends and prospects in les developed economies. Journal of Librarianship and Information Science23 (1) Mar 91, 21-36. illus. tables . 32 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره اطلاعات و بازیابی ماشینی ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● دیسکها ● دیسکهای نوری ● رسانه ذخیره سازی ● سی‌دی ام● دیسکهای فشرده ● بررسی ● اروپا ● بازیابی پیوسته اطلاعات   23- Cautiero,G. Sessa , M. I Sessa M Vacca, M. Conceptual processing of tests in paleography. “ Information Processing and Management 27 (2/3) 1991, 219-227.illus. 29 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● جغرافیای دیرین   24- Cawkell,A,E. Electronic document delivery systems. Journal of Documentation 47 (1) Mar 91, 41-73. illus. tables. 43 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● تحویل مدرک ● دسترسی به مدارک ● دیسکهای نوری ● رسانه الکترونیکی ● سی دی رام   25- Clarke,Reginal West Indies. University of the West Indies at St. Augustine Library. The oral and pictorial Records Program of the University of the West Induss. Augustine : and overview .Journal of Documentation47 (1) Mar 91,41-73. ● مواد کتابخانه ● موجودی ● تاریخ ● کتابخانه های دانشگاهی ● تصویرها ● تاریخ شفاهی   26- Clausen,Helge. Information and innovation in the Nordic countries. International Forum on Information and Documentation:15 (2) Apr 90, 34-37. tables. 2 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● همکاری ● اسکاندونیای   27-Clement,J,B. Increasing research productivity through information technology a user centered viewpoint. International Forum on Information and Documentation. 15 (2) Apr 90, 25-31.8 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● انتقال داده ها ● پژوهش ● علم و تکنولوژی   28- Cloonan , Michele Valerie. Preservation education in American library schools: recounting the ways. Journal of Education for Library and Information Science 31 (3) Winter91, 187-203. 7 refs. ● آموزش حرفه ای ● برنامه درسی ● کنفرانسها ● امریکا ● مدارس کتابداری ● حفظ و نگهداری   29- Collins,Rosann: Straub,D,W Straub, Detmar. Part 1. The delivery of information services within a changing information environment. The changing information environment. Journal of the American Society for Information Science4 (2) Mar 91, 120-123. illus. table.24 refs. ● حرفه ● کتابداری ● علم اطلاع رسانی   30- Detlefsen,Ellen Gay Olsen, Josephine E. The special librarian: results from a survey of MLS and MBA graduates. Special Libraries:81 (4) Fall 90, 294-304.tables. 11 refs. ● کارکنان ● کتابخانه های تخصصی  ● بررسی امریکا   31- Dillon, Andrew. The human factors of hypertext. International Forum on Information and Documentation 15 (4) Oct 90, 32-36. illus.28 refs. ● ذخیره و بازاریابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● مافوق متن ● طرح ● طراحی سیستمها   32- Diamattia,Susan S. Leadership can be learned . Special Libraries81 (2) Spring 90, 126-131.14 refs. ● سازماندهی و مدیریت ● سازمان اداری ● مدیریت ● اداره کتابخانه ● مدیریت کتابخانه ● رهبری     33- Diamattia,Susan S. Personal/career strategic plan or making things happen through self leadership . . Special Libraries 81 (2) Spring 90, 132-135. ● کارکنان ● گمارش ● برنامه ریزی نیروی انسانی ● خود سنجی ● برنامه ریزی مشاغل   34-Driscoll,James R. Rajala,David A. Shaffer, William H. Thomas, Donald W. The operation and performance of an artificially intelligent Key wording System. Information process ring and management27 (1) 1991, 43-54.illus.table. 37 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● نمایه سازی موضوعی خودکار ● تجزیه و تحلیل خودکار متن ● نمایه سازی کلید واژه ای   35- Duross Liddy,Elizabeth Liddy,E. Duross. The discourse- level structure of empirical abstracts: an exploratory study. Information Processing and management27 (1) 1991, 55-81.illus. tables. 24 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● راهبرد ● اصطلاح ● زبان طبیعی ● جستجوی آزاد متن   36- Egghe,L. Theory of collaboration and collaborative measures. “ Information Processing and managemen27 (2/3) 1991, 177-202. tables. 9 refs. ● مواد کتابخانه ● موجودی ● کتابسنجی ● همکاری در تالیف ● مقاله ها ● پیایندها ● علم وتکنولوژی ● نویسنده   37- Endres Niggermeyer,Brigitte Niggermeter,B. Enders. A Procedural model of an abstractor at work. International Forum on Information and Documentation 15 (4) Oct 90, 3-15. illus. 15 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● خدمات اطلاعات ● خدمات چکیده نویسی ● الگوها ● چکیده نویسی   38- Everest,M.J: INSPEC. Comparison of the performance of the SDI profiles of the INSPEC database, before and after the addition of searchable abstracts. . Journal of Information Science 17 (1) 1991, 37-42. illus. tables. 4 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ●بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره اطلاعات و بازیابی ماشینی ● چکیده ● اشاعه اطلاعات گزینشی ● اشاعه ماشینی اطلاعات گزینشی ● ارتباط   39- Farber Sirkin,ArleneA. Farber . Marketing Planning for maximum effectiveness. Special Libraries 82 (1) Winter 91, 1-6. 5 refs.  ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● توسعه کاربرد ● کتابخانه تخصصی ● بازاریابی   40- Frants Valery,I. Shapiro, Jacob. Algorithm for automatic construction of guery for mulatious in Boolean Form. “ Journal of the American Society for information Science42 (1) Jun 91, 16-26. illus. tables. 25 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● راهبرد ● استراتژی بو لی   41- Frei,H.P. Schauble,P. Determining the effectiveness of retrieval algorithms Information Processing and management 27 (2/3) 1991, 153-164. illus. tables. 14 refs. ● آماده سازی فنی و خدمات ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● جستجو ● معیارهای عمل بازیابی ● سنجش انجام کار ● ارزشیابی ● روشهای آماری   42- Galbaliti,Giulia. A Phrase based matching function. . Journal of the American Society for information Science 42 (1) Jun 91. 36-48.illus . tables. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره وبازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● عبارتها ● کلیدواژه ها   43- Gordon,Michael D. “Ranking large document collections by a state space search. Information Processing and management 27 (1) 1991, 27-41. illus. 9 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی ماشینی اطلاعات● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ●رتبه بندی   44- Grogan,Denis J. Oxford English Dictionary . Dictionaries of English: a decade of development. Journal of Librarianship and Information Science: 23 (1) Mar 91, 37-50. 65 refs. ● نشر ● مواد منتشره ● فرهنگهای لغت ● زبان انگلیسی ● سی دی رام ● رسانه الکترونیکی   45- Hafner,Arthur W. Medical information health sciences librarians, and professional liability. Special Libraries81 (4) Fall 90,305-308. 12 refs. ● کارکنان ● غفلت ● مسئوولیت ● قانون ● کتابخانه های پزشکی   46- Handley,Johm C. Sampling by length. . Journal of the American Society for information Science 42 (3) Apr 91, 229-232. 8 refs. ● سازماندهی و مدیریت ● سازمان اداری ● ارزشیابی ● ارزشیابی کتابخانه ● گردآوری اطلاعات ● فنون نمونه گیری ● روشهای تحقیق   47- Harman,Donna. How effective is suffixing? . Journal of the American Society for information Science42 (1) Jun 91, 7-15. tables. 17 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● رتبه بندی   48- Hausrath, Donald United States Information Agency. Libraries. United States Information Agency international library activities. Special Libraries 81 (1) Winter 90, 10-20. 10 refs. ● مراکز فرهنگی خارجی ● کتابخانه های آژانس اطلاعاتی امریکا   49- Heine,M. Htague,J.M. An investigation of the optimization of search logic for the MEDLINE database. . Journal of the American Society for information Science 42 (4) May 91, 267-278. illus. tables. 17 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره و بازیای ماشینی اطلاعات ● راهبرد ● پایگاه اطلاعاتی ● خدمات اطلاعاتی ● پزشکی   50- Hill,Linda L. Education for special librarianship. Special Libraries 81(4) Fall 90, 317-329.illus. 28 refs. ● آموزش حرفه ای ● برنامه درسی ● کتابخانه های تخصصی   51-DElia,GeorgeEllA,G.D Minnesota university Libraries Hubert,H. Humphery institute of public Affairs. Information requirements Assent of the Humphrey institute. . Journal of the American Society for information Science 42 (2) Mar 91, 139-142.2 refs.  ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● نیاز استفاده کننده ● مراکز اطلاعات ● دانشگاهها ● بررسی استفاده کننده   52- Iivonen,Mirja. Interindexer consistency and the indexing environment. “International Forum on Information and Documentation 15 (2) Apr 90, 16-21 tables. 13 refs. ● آماده سازی فنی وخدمات ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● اصطلاح ● گزینش ● ثبات   53- James,Sylvia. The significance of the European single market of 1992 to the information professional. Special Libraries 81 (3) Summer 90, 175-179. 5 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● اطلاعات تجاری ● بازار واحد اروپایی ● امریکا        54- Jarvelin,Kallervo Niemi,Timo. Simplifying fact retrieval through intermediary systems: Problems and requirements. International Forum on Information and Documentation15 (2) Apr 90, 8-5 illus. tables. 34 refs.  ● آماده سازی فنی وخدمات ● ذخیره اطلاعات و بازیابی ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● راهبرد ● جستجو   55- Jarvelin,Kallervo Niemi,Timo. Simplifying fact retrieval through intermediary systems.part International Forum on Information and Documentation 15 (4) Oct 90, 16-31 illus, tables. 44 refs. ●ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره وبازیابی ماشینی اطلاعات ● کامپیوترهای واسطه ای ● رابطه ها 56- Jeng Ling, Hwey. Knowledge representation of the visual image of a title page. Journal of the American Society for information Science 42 (2) Mar 91, 99-109 illus. refs. ● آماده سازی و خدمات فنی ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● فهرست نویسی توصیفی ● توصیف کتابشناختی ● فهرست نویسی ● توصیف کتابشناختی کامپیوتری ● صفحه عنوان ● فهرست نویسی توصیفی خودکار ● نظامهای کارآزما 57- Jeong Dong,Y, The nature of the information sector in the information society: an economic and societal perspective. Special Libraries 81 (3) Summer 90, 230-235. 22 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● ارتباطات اطلاعاتی ● مفهوم جامعه اطلاعاتی 58- Journal of Librarianship and Information Science Journal of Librarianship.  Journal of Librarianship and Information Science 23 (1) Mar 91, 1-62.illus.tables. ● کتابداری ● پیایندهای کتابخانه 59- Jung Jin,Lee Kantor,Paul B. Jin Lee,Jung Lee Jung, Jin. A study of Probabilistic information retrieval systems in the case of inconsistent expert judgments. Journal of the American Society for information Science 42 (3) Apr 91, 166-172. illus. tables, 12 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● نمایه سازی احتمالی ● الگوهای ریاضی 60- Kaltenbach,M: Turner,W.A Laville, F. Lexitran mediated access to patent databases. Journal of Information Science 17 (1) 1991, 13-20.illus. tables. 13 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● فعالیت اطلاعاتی ماشینی ● پروانه اختراع ● رابطه سیستم استفاده کننده ● رابط ● طرحهای رده بندی 61- Keen,E Michael. The use of term position devices in ranked output experiments. Journal of Documentation 47 (1) Mar 91, 1-22 illus. tables. 19 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● راهبرد ● اصطلاح ● زبان طبیعی ● جستجوی آزاد متن ● تدابیر مربوط به وضع واژه ● اصطلاح ● رتبه بندی 62- Knowles, Em Claire. How to attract ethnic minorities to the profession. Special Libraries 81 (2) Spring 90, 141-145. 9 refs. ● آموزش حرفه ای ● دانشجویان کتابداری ● شاگردان ● گروه های قومی/ نژادی ● امریکا 63- Kruse,Ted. Cutting periodical Costa without dropping subscriptions. Special Libraries 82 (1) Winter 91, 69-71. ● آماده سازی فنی وخدمات ● تهیه ● خرید ● پیانیدها 64- Larson,Ray R. The decline of Subject searching: long term trends and patterns of index use in an inline catalog. Journal of the American Society for information Science 42 393) Apr 91, 197-215. illus. tables. 62 refs. ● آماده سازی فنی وخدمات ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● رفتار استفاده کننده ● فهرستهای پیوسته 65- Leffers, Mary Jeanne. Prison library one day. Special Libraries 81 (3) Summer 90 , 242-246. 1 refs. ● خدمات رفاهی ● کتابخانه های زندان ● معلول ● کتابخانه های سازمانی ●جدا ● معایب 66- Lelu,Alain. From data analysis to neural networks: new prospects for efficient browsing through databases. Journal of Information Science17 (1) 1991 , 1-12. illus. 25 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره و بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجوی تمام متن ● الگوها ● تورق 67- Lenox,Mary F. Nurturing your professional development. Special Libraries 81 (4) Fall 90, 360-364. 5 refs. bibliog. ● آموزش حرفه ای ● آموزش مستمر ● آموزش بزرگسالان 68- Levinton,Juliette Federal Home Loan Bank of New York Library. Electronic news delivery. Special Library: 81 (3) Summer 90, 180-182. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● عملیات بانکی ● ارتباطات اطلاعاتی ● پست الکترونیکی ● سرویسهای خبری 69- Ling Hwey,Jeng Jeng Ling , HweyHwey Jeng , Ling. The Structure of a Knowledge base for cataloguing rules. Information Processing and Management 27 (1) 1991, 97-110. illus. tables. 16 refs. ● آماده سازی فنی وخدمات ●فهرست نویسی پدیدآور ● مقررات ● نشانهها ● قوانین فهرست نویسی انگلوامریکن ● فهرستنویسی ماشینی 70- Lipetz,Ben Ami. Implications of new technology for the reviewing process. Information Processing and Management 27 (1) 1991, 129-133. 7 refs. ● نشر ● مواد منتشره ● علم و تکنولوژی ● کامپیوتر ● ارجاع 71- Losee,Robert M. An analytic measure predicting information retrieval System performance. Information Processing and Management 27 (1) 1991, 1-13. illus. 36 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● بازیابی نمایه سازی موضوعی ● جستجو ● نمایه سازی ماشینی ● ارزشیابی ● ارتباط 72- Lunin,Lois F. D Elia,George Elia, G.D Minnesota University Libraries. Perspectives on integrated information centers Within academic environments. Journal of the American Society for information Science42 (20 Mar 91, 116-151. illus. tables. Refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ●فعالیت اطلاعاتی ● مراکز اطلاعات ● دانشگاهها ● ادغام ● سازمان اداری 73- Mckinin,Emma Jean: Sievert,Mary Ellen Johnson, E. Diana Mitchell, Joyce A MEDIS Comprehensive Core Medical Library CCML (Comprehensive Core Medical Library) MEDLINE. The Medline/ Full text research project. Journal of the American Society for information Science 42 (4) May 91, 297-307. tables. 31 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره وبازیابی ماشینی اطلاعات ● پایگاه اطلاعات کتابشناختی ● پایگاه اطلاعات تمام متن ● ارتباط ● یادآوری 74- Mclean,Stuart Weise, Chalotte DIGRESS. DIGRESS: a deductive interface or relational database. Journal of the American Society for information Science42 (1) Jun 91, 49-63.illus. tables. 26 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● بازیابی پیوسته اطلاعات ● بازیابی ماشینی اطلاعات ● جستجو ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● سازمان بایگانی ● رابط سیستم استفاده کننده ● پایگاه اطلاعاتی پیوندی 75- Macleod,Ian A. Text retrieval and the relational model. Journal of the American Society for information Science 42 (3) Apr 91, 155-165. illus. 20 refs. ● ذخیره و بازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی اطلاعات ● ذخیره وبازیابی ماشینی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ماشینی ● پایگاه اطلاعات پیوندی ● سازمان بایگانی 76- Malone,Linda C Driscoll,James RPepe,Julie Wildman. Modeling the performance of an automated Key wording system. Information Processing and Management27 (2/3) 1991, 145-151. illus. 16 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● نمایه سازی موضوعی خودکار ● نمایه سازی کلید واژهای 77- Matarazzo,James M Prusk,Laurence. Valuing corporate libraries: a Senior management Survey. Special Libraries 81 (2) Spring 90, 102-110. illus. 4 refs. ● سازماندهی و مدیریت ● سازمان اداری ● ارزشیابی کتابخانه ● امریکا ● کتابخانههای موسسه تجاری 78- Midwinter,Arthur Mcvicar,Murray. The Public Librarian as budget manager. Journal of Librarianship and Information Science 23 (1) Mar 91, 9-20. tables. 25 refs. ● سازماندهی و مدیریت ● سازمان اداری ● مدیریت ● مدیریت کتابخانه ● اداره کتابخانه ● بودجه ● امور مالی ● اسکاتلند ● کتابخانه عمومی ● حکومت محلی 79- Milstead,Jessica L. Specificationd for thesaurus software . Information Processing and Management27 (2/3) 1991, 165-175. 5 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● نمایه سازی موضوعی همارا ● تزاروسها ● ساخت ● گردآوری ● برنامههای کامپیوتری 80- Mintz,Anne P. Ethics and the news librarian. Special Libraries 82 (1) Winter 91, 7-11. 7 refs. ● خدمات ●خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● جنبههای اخلاقی ● کتابخانههای ناشران روزنامهها 81- Mobley,Emilly R. IFLA Annual Conference (1990). IFLA 1990: library – information for Knowledge. Special Libraries: 82 (1) Winter 91, 72-75. ● کتابداری ● کنفرانسها ● کنفرانسهای بین المللی 82- Molto,Mavis: Svenonius, Elaine. Automatic recognition of title page names Information Processing and Management27 (1) 1991, 83-95. tables. 16 refs. ● ذخیره وبازیابی اطلاعات ● بازیابی اطلاعات ● نمایه سازی موضوعی ● نمایه سازی موضوعی خودکار ● صفحه عنوان ● تجزیه وتحلیل خودکارمتن ● متن 83- Mondschein,Lawrence G. SDI use and productivity in the corporate research environment. Special Library 81 (4) Fall 90, 265-279.illus. tables.15 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● خدمات اطلاعاتی ● اشاعه اطلاعات گزینشی ● اشاعه ماشینی اطلاعات گزینشی ● بررسی ● آمریکا ● دانشمندان 84- Morrison,Patricia L. Start up information centers: how to keep them in business. Special Libraries 82 (1) Winter 91,19-22 . 5 refs. ● خدمات ● خدمات به خوانندگان ● فعالیت اطلاعاتی ● اطلاعات تجاری ● مراکز اطلاعات 85- Mularski,Carol A. Institutional affiliations of authors of research articles in library and information Science update. Journal of Education for Library and Information Science 31 (3) Winter 91. 179-186.tables. 12 refs. ● کتابداری ● پیانیدهای کتابخانه ● پدیدآور● همبستگی 86- Nath,RavinderJackson Wade, M Latkes Law. Productivity of management information systems researchers: does Latkes Law apply? Information Processing and Management 27 (2/3) 1991, 203-209. tables.24 refs. ● مواد کتابخانه ● موجودی ● کتابسنجی ● پراکنده ● قانون لوتکا ● مدیریت 87- Norton,Nancy prothro. Power to the information professional. Special Library 81 (2) Spring 90, 119-125. 16 refs. ● حرفه ● کتابداری ● علم اطلاع رسانی ● نیرو 88- Nyce,Lynn Hausrath,Donald United States Information Agency Libraries Thomas Jefferson Cultural Center (Philippines) Library. Designing Special Libraries abroad. Special Libraries 81 (1) Winter 90. 21-27. illus. 3 refs. ● ساختمان ● ساختمان کتابخانه ● معماری ● مراکز فرهنگی خارجی ● کشورهای درحال توسعه ● کتابخانههای آژانس اطلاعاتی امریکا ● طرح 89- Okeefe,Diane M. A Space Station Library service. Special Libraries 82 (1) Winter 91, 30-32. 9 refs. ● ایستگاههای فضایی ● مسافرفضایی 90- Paris,Marion. A management survey as the critical imperative for a new Special Library. Special Libraries:81 (4) Fall 90, 280-284. 13 refs. ● کتابخانههای تخصصی